Etiketa schválená: 23.6.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ZATO 50 WG

Širokospektrálny, mezostémový listový fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu jabloní proti múčnatke a chrastavitosti a viniča proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Trifloxystrobin, 500 g/kg, 50 % w/w t.j. (E,E) – methoxyimino – {2-[1-(3- trifluoromethyl – phenyl) – ethylideneaminooxymethyl] – phenyl} – acetic acid methyl ester

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

trifloxystrobin CAS No.: 141517-21-7; dibutyl naphthalenesulfonic acid, sodium salt CAS No.: 25417-20-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a

stojatých vôd vo voľnej prírode!

ICZ/2016/4185/mt

1 / 5

Etiketa schválená: 23.6.2016

Zabráňte kontaminácii vôd samovoľným splavením prípravku z ošetrených plôch!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a zvieratami!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266

 

Lyon Cedex 09, Francúzska republika

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

01-02-0586

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg papierová krabica s vložkou

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ZATO® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Trifloxystrobin je strobilurínová účinná látka, ktorá umožňuje dlhopôsobiaci účinok proti celému radu chorôb. Má mezostémový spôsob účinku, ktorý sa vyznačuje vysokou afinitou na voskovú vrstvu rastlín. Postupne dochádza ku jeho redistribúcii do priestoru rastlín pri jeho vyparovaní a opätovnom priľnutí na rastlinách. Iba určitá časť účinnej látky preniká do listových pletív. Má translaminárny účinok. Prenos trifloxystrobínu cievnym systémom je značne obmedzený. Trifloxystrobin významne zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia na povrchu rastlín. Značne zabraňuje rastu patogéna ako i tvorbe haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k inhibícii respirácie znemožnením prenosu elektrónov v mitochondriách v bunkách huby. Nevzniká žiadna krížová rezistencia medzi strobilurínmi a fungicídmi patriacimi do inej chemickej triedy, napr. inhibítormi syntézy sterolu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka /ha

Ochr. doba

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

chrastavitosť jabĺk, múčnatka

 

0,15 kg (0,015%)

14

 

-

 

 

 

jabloňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

múčnatka viniča

 

0,15 kg (0,015%)

35

 

-

 

 

 

peronospóra viniča, pleseň sivá

 

0,25 kg (0,025%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jablone

Proti chrastavitosti ošetrujte preventívne opakovanými postrekmi od fázy BBCH 09 (viditeľné zelené špičky listov), prednostne v období najsilnejšieho infekčného tlaku, t.j. od fázy zeleného puku (BBCH 56) po dobu 1-2 týždne po odkvitnutí. Ošetrujte v blokoch 2-3 po sebe idúcich postrekov. Intervaly ošetrení sú 7-10 dní do veľkosti plodov 40 mm, alebo 10-14 dní po tomto

ICZ/2016/4185/mt

2 / 5

Etiketa schválená: 23.6.2016

termíne. Kuratívne (liečebné) ošetrenie proti chrastavitosti je možné za predpokladu spoľahlivej signalizácie. Ošetrenie musíme vykonať do 72 hodín od začiatku infekcie. Následné ošetrenie prípravkom Zato 50 WG by malo nasledovať po 7-10 dňoch. Prípravok zároveň účinkuje i proti múčnatke jabloňovej. Aplikácia po ukončení kvitnutia obmedzuje výskyt skladových chorôb. Ak sa ZATO 50 WG použije na záverečné ošetrenia 28 a 14 dní pred zberom, je jeho účinok na skladové choroby veľmi výrazný.

Proti sekundárnym infekciám múčnatky na citlivých odrodách ošetrujte preventívne od obdobia 1- 2 týždne pred kvetom až do doby, kedy pretrváva najväčšie nebezpečenstvo rozvoja patogéna, teda spravidla po mesiac júl. Intervaly ošetrení 10-12 dní. Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača

(obvykle 1 000 l vody / ha).

Vinič

Proti múčnatke viniča ošetrujte preventívne, prednostne v dobe, kedy hrozí najväčšie nebezpečie infekcie. V prevažnej miere ide o obdobie od konca kvitnutia (BBCH 69) až po obdobie uzatvárania strapcov (BBCH 79). Aplikácie vykonávajte v intervale 14 dní. Doporučené sú najviac tri aplikácie počas vegetácie.

Prípravok ZATO 50 WG aplikujte bežnými postrekovačmi. Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača (obvykle 1 000 l vody / ha).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Fungicídy skupiny Qol (strobiluríny) sa používajú výhradne preventívne, najneskôr na začiatku výskytu chorôb. Kuratívne spôsoby použitia znásobujú riziká vzniku a vývoja rezistencie chorôb. Dodržiavajte odporúčaný maximálny počet ošetrení počas vegetácie. Qol fungicídy (strobiluríny) vykazujú krížovú rezistenciu v rámci skupiny, maximálny počet ošetrení počas vegetácie je 3x.

V aplikačných radoch striedajte prípravky s odlišným mechanizmom pôsobenia. Odporúčame po 2 ošetreniach prerušiť sled Qol fungicídov a použiť prípravok s odlišným mechanizmom pôsobenia. Pre optimálne pôsobenie prípravku v poraste dodržiavajte odporúčania pre použitie vrátane dávky, aplikačných intervalov a agrotechnických podmienok.

Pri použití prípravku proti chrastavitosti jabĺk je potrebné Qol fungicídy používať vo forme zmesí s odlišne pôsobiacimi fungicídmi, najlepšie viacbodovo pôsobiacimi prípravkami (napr. dithiokarbamáty, fungicídy na báze účinnej látky captan, ai.), eventuálne s fungicídmi na báze ďalších odlišne pôsobiacich účinných látok (pyrimethanil, cyprodinil, dodine, dithianone, azoly).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok ZATO 50 WG sa používa vo viacročných trvalých kultúrach jabloní a viniča, vplyv na následné a náhradné plodiny nebol zistený.

Zabráňte úletu aplikačnej kvapaliny na susedné plodiny určené na konzumné účely alebo skrmovanie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Za predpokladu použitia podľa návodu, prípravok ZATO 50 WG je klasifikovaný ako látka relatívne neškodná pri dodržaní aplikačnej dávky do 250 g/ha pre populácie utekáčika medeného

(Poecillus cupreus), lienky sedembodkovanej

(Coccinella septempuctata) a dravého roztoča

(Typhlodromus pyri).

 

ICZ/2016/4185/mt

3 / 5

Etiketa schválená: 23.6.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: okamžite prerušte prácu. Opustite zamorený priestor, odstráňte postriekaný odev, ponechajte postihnutého v kľude, zabezpečte okamžite lekársku pomoc.

Po požití: nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu.

Po zasiahnutí očí: okamžite vyplachujte prúdom čistej vody po dobu aspoň 15 minút a vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky:odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesta omývajte vodou a mydlom . Následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v

ICZ/2016/4185/mt

4 / 5

Etiketa schválená: 23.6.2016

technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4185/mt

5 / 5