Etiketa schválená: 22.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ZAMIR 40 EW

Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu proti hubovým chorobám pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a slnečnice.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Tebuconazole

133 g/l

t.j.

alfa-terc-butyl-alfa-(para-chlórofénetyl)-1H-

 

(12,28% hm)

1,2,4-triazol-1-etanol

Prochloraz

267 g/l

t.j.

1-/N-propyl-N-2-(2,4,6-trichlorfenoxy)-etyl-

 

(24,64% hm)

karbamoyl/- imidazol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, prochloraz CAS No.: 67747-09-5, N-metyl-2-pyrolidón CAS No.: 212-828-1 , N,N-dimetyloktánamid CAS No.: 214-272-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H302

Škodlivý po požití.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje 2-etylhexyl-S-laktát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu vo vzdialenosti

 

50 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2015/3215/ss

1/4

 

Etiketa schválená: 22.06.2015

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné pri neprekročení predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami - dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Irvita N.V., P.O. Box 403, Curacao, Holandské

 

Antily

Držiteľ autorizácie/povolenia:

ADAMA Agriculture Slovensko, spol. s r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1598

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ZAMIR 40 EW je kombinovaný širokospektrálny systémový a translamilárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok je zmes, ktorá obsahuje účinné látky: triazolovú (Tebuconazole) a imidazolovú (Prochloraz), ktorých mechanizmom účinku je inhibícia C14 demetylácie v biosyntéze sterolov pri hubových patogénoch. Účinná látka Prochloraz preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Tebuconazole je prijímaný listami a stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Keďže účinná látka má len nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu na vrcholových častiach rastliny, dochádza k jeho rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3–4 týždňov po aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

steblolam, múčnatka trávová,

 

1 l

 

42 dní

 

 

 

 

ozimná

 

septoriózy pšenice, hrdze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuzariózy v klasoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

fuzariózy v klasoch

 

1,25 l

 

35 dní

 

 

 

 

slnečnica

 

biela hniloba

 

1 l

 

56 dní

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ICZ/2015/3215/ss

2/4

Etiketa schválená: 22.06.2015

Fuzariózy v klasoch: V pšenici a v jačmeni sa prípravok proti fuzariózam používa preventívne alebo pri objavení sa mycélia choroby v období plného kvetu (BBCH 59 - 69).

Septoriózy, steblolam: V pšenici sa prípravok používa preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy plného odnožovania až do plného kvetu (BBCH 29-69) Múčnatka, hrdze: V pšenici sa prípravok používa preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od objavenia sa prvého kolienka až do fázy klasenia (BBCH 31-49). Jačmeň : V jačmeni jarnom sa prípravok proti fuzariózam v klasoch používa preventívne alebo pri objavení sa mycélia choroby v období plného kvetu (BBCH 59 – 65). Maximálne 1 aplikácia pri dodržaní ochrannej doby.

Slnečnica: Slnečnicu je možné proti bielej hnilobe ošetrovať 2x (v závislosti od infekčného tlaku), v čase butonizácie (BBCH 31) a na začiatku kvitnutia (BBCH 61).

Prípravok je možné kombinovať s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu a pomocnými prípravkami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nespôsobuje fytotoxicitu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rizika rezistencie prípravok ZAMIR 40 EW neaplikujte viac ako 2x počas vegetácie. Opakované použitie prípravkov zo skupiny azolov viac ako 2x počas vegetácie podporuje vznik rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a obidva prípravky do nádrže vlievajte oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Technika postreku:

Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Dávka vody na ha na obilniny nemá byť vyššia ako 250-350 l/ha, na slnečnicu 400 – 600 l/ha.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

ICZ/2015/3215/ss

3/4

Etiketa schválená: 22.06.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, ochranné rukavice, respirátor, gumové alebo latexové rukavice a gumové topánky.

Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok tvorí s vodou emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Po požití : ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami ak postihnutý nie je pri vedomý.

Po zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

 

 

Prípravok skladujte

v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých,

vetrateľných

a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných

prostriedkov

a obalov od týchto

látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym

slnečným žiarením.

 

 

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3215/ss

4/4