Etiketa schválená: 2.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

 

YAMATO

 

Postrekový fungicídny prípravok vo

forme suspenznej emulzie (SE), určený na ochranu

obilnín, repy cukrovej a repky ozimnej

proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

 

 

 

thiophanate-methyl,

233 g/l; 21% w/w

tj.1,2-bis-(3-metoxykarbonyltioureido)-benzen

tetraconazole,

70 g/l; 6,3% w/w

tj. (±) - 2- (2,4- dichlorfenyl) - 3- (1H- 1,2,4-

 

 

 

triazol- 1- yl)

propyl- 1,1,2,2-

 

 

 

tetrafluorethylether

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: thiofanát methyl, CAS: 23564-05-8; tetrakonazol, CAS:112281-77-3; docusat-natrium, CAS: 577-11-7

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H341

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej

 

pohodlne dýchať.

 

 

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

ICZ/2015/3603/mt

1 / 5

Etiketa schválená: 2.11.2015

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov dodržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre

včely je prijateľné pri dodržaní

predpísanej dávky

alebo koncentrácie

 

a dodržaní

návodu na použitie. Prípravok

je pre populácie

Typhlodromus pyri

 

a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

 

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

Uložte mimo dosah zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie! Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

PRED POUŽITÍM PRÍPRAVKU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

Výrobca:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3,

 

Via Caldera, 21, 20153 Milano, Talianská republika

 

(tel.: +39 02 40901 284)

Držiteľ autorizácie:

SUMI AGRO Europe Ltd., Viners´Place, 68 Upper Thames

 

Street, London, EC4V 3BJ, Spojené kráľovstvo (UK)

 

(tel.: 020 7246 3697)

Poverený zástupca:

SUMI AGRO Czech s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha

 

4, Česká republika

 

(tel.: +420-261090281-6)

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1635

ICZ/2015/3603/mt

2 / 5

Etiketa schválená: 2.11.2015

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 L HDPE fľaša,

 

5 L a 50 L HDPE kanister,

 

200 L kovový sud

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Yamato je systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je kombináciou dvoch účinných látok. Tetraconazole patrí do chemickej skupiny triazolov (DMI fungicídy), ktoré pôsobia ako inhibítory demethylácie v biosyntéze sterolu. Thiophanate-methyl zo skupiny benzimidazolov (MBC fungicídy) pôsobí na mitózu a bunkové delenie.

Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

múčnatka trávová, steblolam,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná

 

helmintosporióza pšenice,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septorióza plevová,

 

1,5-1,75 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

septorióza pšenice, hrdza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšeničná, fuzariózy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná

 

múčnatka trávová,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helmintosporióza pšenice,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septorióza plevová,

 

1,5-1,75 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

septorióza pšenice, hrdza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšeničná, fuzariózy klasov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

múčnatka trávová, steblolam,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimný

 

rynchosporiová škvrnitosť,

 

1,5-1,75 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrdza jačmenná, fuzariózy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmneň jarný

 

múčnatka trávová,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rynchosporiová škvrnitosť,

 

1,5-1,75 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrdza jačmenná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raž

 

múčnatka trávová, steblolam,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septorióza plevová,

 

1,5-1,75 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

septorióza pšenice, hrdza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšeničná, fuzariózy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

biela hniloba,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerň repková, pleseň sivá,

 

1,5-1,75 l

35

 

-

 

 

 

 

 

fómová hniloba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová

 

cerkosporióza, ramuláriová

 

1,25-1,5 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

škvrnitosť repy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3603/mt

3 / 5

Etiketa schválená: 2.11.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií pre obilniny, repu cukrovú a repku ozimnú: 1× počas jednej vegetácie.

Odporúčaná dávka vody: 300 l /ha.

Obilniny: Prípravok aplikujte preventívne alebo hneď od objavenia sa prvých príznakov choroby. Dávku 1,5 l/ha v obilninách aplikujte proti škodlivým organizmom od rastovej fázy začiatku odnožovania do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 21-69).

Vyššiu dávku 1.75 l/ha použite až od rastovej fázy začiatku metania (BBCH 40- 69).

Repka ozimná: V repke ozimnej aplikujte prípravok YAMATO od rastovej fázy kvetných pupeňov prítomných – stále obklopených listami až do fázy, keď 70 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 50-77).

Repa cukrová: prípravok aplikujte preventívne alebo hneď od objavenia sa prvých príznakov choroby, v rastovej fáze od 70% zapojených riadkov až do fázy, kedy koreň repy dosahuje konečnú veľkosť (BBCH 37- 49).

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na Slovensku nie sú známe prípady vzniku rezistencie k účinným látkam thiophanate-methyl (FRAC kód B1) a tetraconazole (FRAC kód G1). Dodržujte pokyny na etikete, registrovanú dávku prípravku a termín ošetrenia.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje riziko pre následne pestované rastliny. Postrekujte za bezvetria. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentrované prípravky. Prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%- ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný oblek, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postreku používajte gumenú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite !

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len

ICZ/2015/3603/mt

4 / 5

Etiketa schválená: 2.11.2015

výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

 

Všeobecné pokyny:

V prípade zdravotných ťažkostí alebo v prípade pochybností

 

kontaktujte lekára a poskytnite mu informácie z etikety.

Po nadýchaní:

Ihneď vyneste postihnutého na čerstvý vzduch, zaistite mu

 

pokojnú

polohu a chráňte ho pred chladom.

Vyhľadajte

 

lekársku pomoc.

 

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta omyte

 

mydlom

a dostatočným množstvom teplej vody,

v prípade

 

trvania podráždenia vyhľadajte lekára.

 

Po zasiahnutí očí:

Oči vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút.

 

Vyhľadajte lekára!

 

Po požití:

Vypláchnite ústa a podajte 10tabliet aktívneho uhlia a min. 0,5l

 

vody. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3603/mt

5 / 5