Etiketa schválená: 13.4.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

XIREN

Moluskocíd vo forme granulovanej návnady (RB) určený na ničenie slimákov a slizniakov škodiacich v poľnohospodárskych plodinách (obilniny, repa cukrová, zemiaky, repka ozimná a repka jarná).

ÚČINNÁ LÁTKA:

Metaldehyd 30 g/kg r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane (3% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Označenie prípravku sa nepožaduje

Pozor

Etiketa schválená: 13.4.2016

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v 2. Ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v 2. Ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v pribehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Vyhýbajte sa zbytočnému kontaktu s prípravkom. Požitie môže viesť k poškodeniam zdravia. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Rozsypaný prípravok zlikvidujte a zakopte.

Zabezpečte, aby sa 7 dní po aplikovaní prípravku hydina nedostala do ošetrenej oblasti. Nerobte kôpky.

Rozsypaný granulát okamžite pozametajte a zlikvidujte. Pri silnom napadnutí vykonajte opakované ošetrenie.

Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia. Dodržujte pokyny uvedené v návode na použitie.

Pre profesionálnych používateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Lonza AG Walliser Werke Rottenstrasse 6, CH-3930 Visp,

Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie :

Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1

D-50829 Kolín,

Nemecko

Etiketa schválená: 13.4.2016

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní pri teplote od + 5 do + 25 ͦ C

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Granuly XIREN sú účinnou návnadou s obsahom metaldehydu, ktoré okamžite konzumujú slimáky, predovšetkým druhy patriace do čeľade Arion (napr. Arion hortensis, A.circumscriptus), Deroceras (napr. Deroceras laeve, D. reticulatum), Milax (napr. Milax gagates) a slimáky rodu Helix aspersa. Po požití zostanú slimáky nehybné. Smrť nastáva v dôsledku zničenia tkaniva produkujúceho sliz a následného úbytku vody. Najlepšie výsledky sa dosahujú, keď sa prípravok aplikuje počas teplých vlhkých večerov, kedy sú slimáky najaktívnejšie, ale keď sa neočakáva dážď.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálna dávka prípravku: 21 kg na ha/plodinu/ za vegetačné obdobie

Granuly XIREN na ničenie slimákov sa môžu aplikovať rovnomerne priamo na pôdu použitím rozmetadla hnojiva alebo aplikátora granúl. Aplikátor pred použitím kalibrujte. Na menšie plochy môžete prípravok aplikovať ručne. V prípade silného výskytu slimákov je potrebné aplikáciu zopakovať.

Prvá aplikácia prípravku XIREN zvyčajne slúži ako preventívne opatrenie. Vo vlhkom období je potrebné aplikáciu zopakovať. Niektoré druhy slimákov môžu prežiť pod zemou dlhší čas bez toho, aby vyliezli na povrch. Ďalšia aplikácia sa robí na základe moniotorovania výskytu slimákov v poraste.

a) Obilniny (pšenica, jačmeň, raž, tritikale a ovos)

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Prípravok rovnomerne rozmetajte po výseve alebo vyklíčení semien až do konca odnožovania (BBCH 29). Dávka: 7 kg/ha, maximálny počet ošetrení 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

b) Repka ozimná a jarná

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď

Etiketa schválená: 13.4.2016

boli zistené prvé príznaky napadnutia. Prípravok rovnomerne rozmetajte po výseve alebo vyklíčení semien až do ukončenia rastu bočných výhonkov (BBCH 29). Dávka 7 kg/ha, maximálny počet aplikácií 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

c) Repa cukrová

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Prípravok rovnomerne rozmetajte po výseve alebo vyklíčení semien až do vytvorenia 9 listov (BBCH 19). Dávka 7 kg/ha, maximálny počet aplikácií v 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

d) Zemiaky

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo, keď sú slimáky aktívne, najlepšie po objavení prvých príznakov napadnutia. Granuly rovnomerne rozmetajte na povrchu pôdy, (až do BBCH 45 – 50% hľúz dosiahlo konečnú veľkosť). Dávka 7 kg/ha, maximálny počet aplikácií 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

e) Mak

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Aplikujte po vyklíčení semien až do ukončenia rastu bočných výhonkov (BBCH 29). Dávka 7 kg/ha, maximálny počet ošetrení 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

f) Horčica

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Aplikujte po vyklíčení semien až do ukončenia rastu bočných výhonkov (BBCH 29). Dávka 7 kg/ha, maximálny počet ošetrení 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

g) Ľan

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Aplikujte po vyklíčení semien až do ukončenia rastu bočných výhonkov (BBCH 29). Dávka 7 kg/ha, maximálny počet ošetrení 3, v 14 dňových intervaloch.

Ochranná doba je podmienená podmienkami použitia a/alebo vegetačným obdobím medzi aplikáciou prípravku a použitím plodiny.

Neskorá aplikácia granúl na plodiny môže spôsobiť akumuláciu granúl v listoch. Na to si treba dávať pozor obzvlášť pri aplikácii na jedlé rastliny.

Etiketa schválená: 13.4.2016

NEAPLIKUJTE pred výdatnými zrážkami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY

ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je XIREN aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie nie je fytotoxický pre cieľové plodiny. Navyše nie je známa žiadna odrodová citlivosť alebo akékoľvek iné nepriaznivé účinky na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

XIREN obsahujúci 30 g / kg metaldehydu preukázal dobrú reguláciu slimákov v rôznych plodinách v priebehu mnohých rokov a nie sú potrebné žiadne bezprostredné stratégie riadenia rezistencie, pretože slimáky sú považované za nízkorizikových škodcov. Avšak aby boli populácie slimákov citlivé na prípravok na dlhšie obdobie, mali by sa dodržiavať všeobecné odporúčania týkajúce sa použitia moluskocídov, mali by sa brať do úvahy napr IPM systémy v kombinácii so správnou poľnohospodárskou praxou a operátor by sa nemal spoliehať len na moluskocídy. V súčasnej dobe neexistuje riziko rezistencie súvisiace s používaním prípravku XIREN vo forme návnad obsahujúcich metaldehyd na reguláciu populácie slimákov.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní aplikačnej dávky prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačnej dávky prípravok nemá negatívny vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní aplikačnej dávky prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie je potrebné plniť a čistiť na poli, nie vo dvore. Aplikačné zariadenie čistite vodou, v prípade potreby - vodou a saponátom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri manipulácii s prípravkom, aplikácii a pri manipulácii s kontaminovanými plochami používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv. Zabráňte úniku do okolitého prostredia. Pozrite si špeciálne pokyny a časť o bezpečnosti materiálu.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedením a po práci si umyte ruky a odhalené časti pokožky.

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je miesto dôkladne

Etiketa schválená: 13.4.2016

zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia – voda použitá na hasenie požiaru nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC pri nadýchaní:

Expozícia je nepravdepodobná. Prípravok je vo forme bezprašných granúl. Ak sa správne používa, nemôže dôjsť k vdýchnutiu.

po styku s pokožkou:

Odstráňte zasiahnutý odev. Odev pred ďalším použitím vyperte, pokiaľ možno teplou vodou a mydlom.

po zasiahnutí očí:

Držte oko otvorené a opláchnite ho opatrne a pomaly s teplou a čistou vodou po dobu 15 až 20 minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to vhodné, po 5 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Zasiahnuté kontaktné šošovky musia byť zlikvidované.

po náhodnom požití:

Vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ nie je odporúčané lekárom alebo v prípade podozrenia na otravu. Nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí.

Všeobecné pokyny :

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy vyhľadajte lekárske ošetrenie, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v

Bratislave:

Telefón nepretržitej konzultačnej služby : +421 2/ 5477 4166, ntic@ntic.sk

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch pri teplote + 5 až + 25 ° C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly zneškodnite ako nebezpečný odpad. Používajte jednorazové rukavice (latexové alebo podobné elastické materiály). Na pozbieranie granúl používajte vhodné náradie, napr. metlu a lopatu (v súlade s pokynmi na použitie). Čo najviac rozsypaného prípravku sa musí zachytiť, zhromaždiť v uzamykateľných nádobách a odborne zneškodniť. Prípravok nesmie byť zneškodňovaný s domovým odpadom. Musia byť dodržané národné predpisy v oblasti odpadov a environmentálna legislatíva.