Etiketa schválená: 4.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

WIZARD® EC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Ethofumesate, 100 g.l-1; 10% w/w Phenmedipham, 80 g.l-1; 8 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

ethofumesate CAS No.: 26225-79-6, phenmedipham CAS No.: 13684-63-4, isophorone 78-59-1

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

POZOR

 

H302

Škodlivý po požití.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H341

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P330

Vypláchnite ústa.

P301+P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe1 Neaplikovať tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku Ethofumesate viac ako 1× za 3 roky na tom istom pozemku, aby sa ochránili pôdne organizmy.

SPe2 Neaplikovať na pozemku s ≥ 3º svahovitosťou vo vzdialenosti od povrchových vôd < 100 m, aby sa ochránili vodné organizmy a predišlo sa negatívnym účinkom na ne.

ICZ/2016/4152/pu

1/6

Etiketa schválená: 4.3.2016

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 4 m od hladín tečúcich a stojatých vôd

SPe8 Nepoužívať na kvitnúci porast z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Nepoužívať na miestach, na ktorých sú včely aktívne pri vyhľadávaní potravy. Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington

 

WA3 6YN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK)

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington

 

WA3 6YN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK)

Zástupca držiteľa:

AGRO ALIANCE SK, s.r.o.

 

ČSĽA 579/28

 

972 17 Kanianka

Číslo autorizácie:

13-11-1381

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fluórovaná HDPE fľaša

 

5 l fluórovaný HDPE kanister

 

10 l fluórovaný HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

WIZARD EC je postemergentný kombinovaný herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej.

ICZ/2016/4152/pu

2/6

Etiketa schválená: 4.3.2016

Ethofumesate - z chemickej skupiny benzofuranov - je prijímaný listami i koreňmi novo vzchádzajúcich burín vrátane tráv. Inhibuje delenie meristémových pletív, spomaľuje delenie buniek a u tráv obmedzuje tvorbu kutikuly.

Účinná látka phenmedipham je prijímaná listami a inhibuje fotosyntézu.

Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu t.j. nie je závislý na druhu pôdy ani pôdnej vlhkosti, pôdna vlhkosť zosilňuje účinok ethofumesatu. Herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 5-9 dní po postreku. Pri viacnásobných aplikáciách (T1-3) a pri vyšších dávkach má reziduálny účinok i na jednoročné prosovité trávy pokiaľ sú tieto v klíčnom liste.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: horčica roľná, reďkev ohnicová, mrlík biely, kapsička pastierska, peniažtek roľný, loboda konáristá, hviezdica prostredná, starčeky, zemedym lekársky, fialka roľná, veroniky, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí a ľuľok čierny

Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, ježatka kuria, ovos hluchý, psiarka roľná

Odolné buriny: výmrv repky a slnečnice, viky, rumančeky a rumany, tetucha kozia; trváce buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repa cukrová

dvojklíčnolistové buriny

T1 2 l

 

 

 

 

T2 3 l

AT

max. 1× 3 roky

 

 

T3 3 l

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 150 až 200 l.ha-1

Prípravok WIZARD EC aplikujte postemergentne najlepšie formou 3 následných aplikácií vždy na novú vlnu burín bez ohľadu na vývojovú fázu plodiny. Buriny sú najcitlivejšie vo fáze klíčnych listov (BBCH 10). Repa by mala byť pri druhej a tretej aplikácii min.vo fáze 1. páru pravých listov

(BBCH 12).

Minimálny interval medzi aplikáciami: 6 dní

Upozornenie!

Neošetrujte poškodené porasty! Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25ºC a pri vysokom slnečnom svite a ďalej v dobe, kedy je možné po aplikácii očakávať nočný mráz. Najlepšie je ošetrovať podvečer, v lete po 17. hodine letného času.

WIZARD EC je ľahko absorbovaný listami rastlín, avšak dážď do dvoch hodín po postreku môže znížiť výslednú účinnosť ošetrenia.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prejavy fytotoxicity v podobe zastavenia rastu, chloróz, prípadne ako nekróza okrajov listov nie je možné pri použití prípravku vylúčiť.

Prípravok nesmie úletom zasiahnuť okolité porasty, osiate pozemky alebo pozemky určené k siatiu Prípravok nie je možné použiť v množiteľských porastoch.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ICZ/2016/4152/pu

3/6

Etiketa schválená: 4.3.2016

Herbicíd Wizard EC je zmes 2 účinných látok s odlišným spôsobom herbicídneho účinku. Účinná látka ethofumesate zaradená medzi benzofurany (skupina N, podľa HRAC) inhibuje syntézu lipidov (nie je však inhibítorom ACC). Rezistencia na účinnú látku ethofumesate bola zistená pri Poa annua (1994, USA Oregon) Účinná látka phenmedipham patrí medzi fenylkarbamáty (skupina C1, podľa HRAC) fotosyntézu inhibuje vo fotosystéme II. Rezistencia na účinnú látku phenmedipham bola zistená pri Atriplex patula (2015, Belgicko).

Viacročne používanie prípravkov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa môže stať dominantným. Vývoju rezistentných biotypov je možné predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok WIZARD EC používaný v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na množstvo alebo kvalitu úrody pestovaných rastlín a ani na proces ich spracovania alebo kvalitu spracovaných výrobkov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Na pozemkoch ošetrených herbicídom WIZARD EC je možné pestovať akúkoľvek následnú plodinu.

V prípade poškodenia porastu ošetreného prípravkom WIZARD EC je možné ako náhradnú plodinu použiť repu cukrovú a repu kŕmnu; po uplynutí 2-3 mesiacov a po minimálnej kultivácii (napr. bránenie) je možné zasiať kukuricu, mrkvu, hrach, špenát, lucernu alebo mätonoh. Za predpokladu klasického spracovania pôdy (orba-bránenie) je možné po uplynutí 4-6 týždňov bezpečne zasiať ľan a po 6-8 týždňoch kapustovité plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Pri aplikácii v súlade s návodom na použitie nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

Z hľadiska ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikovať na kvitnúce rastliny a na miestach, na ktorých sú včely aktívne pri vyhľadávaní potravy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.postrekovacie zariadenie čistite hneď po ukončení postreku aby postreková tekutina v jednotlivých častiach zariadenia nezaschla.

3.vyčistite filtre na sacej a tlakovej časti postrekovača a tryskové filtre. Preplachovú vodu nalejte do nádrže postrekovača.

4.naplňte nádrž postrekovača vodou na 10% objemu nádrže a dôkladne premiešajte.

5.výplachovú kvapalinu vystriekajte na ošetrovanom pozemku.

ICZ/2016/4152/pu

4/6

Etiketa schválená: 4.3.2016

6.krok 4 a 5 zopakujte ešte raz.

7.skontrolujte a opätovne vyčistite filtre od prípadných nečistôt.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom použite iba schválené ochranné pomôcky: ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred jedlom si vždy umyte ruky, po ukončení práce si umyte celé telo teplou vodou a mydlom!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Prípravok WIZARD EC je horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly v tých prípadoch, keď je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku/príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólov pri V prípade ak by došlo k inhalácii prerušte expozíciu, zabezpečte aplikácii: telesný a duševný pokoj.

Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté časti pokožky umyte mydlom a teplou vodou. Pokožku dobre opláchnite.

Pri zasiahnutí očí: Pri otvorených viečkach vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou podľa možností vlažnou tečúcou vodou Ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie. Poprípade vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok/etiketu prípadne etiketu prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (a eventuálnu následnú liečbu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.

č : 02/54 77 41 66)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v suchých, uzamykateľných a vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách od +5º do +30ºC. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svitom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2016/4152/pu

5/6

Etiketa schválená: 4.3.2016

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4152/pu

6/6