250 g.l-1

Etiketa schválená: 9.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

WING® P

Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

ÚČINNÁ LÁTKA:

212,5 g.l-1 dimethenamid - P, t.j. (1 RS, A RS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1- metyletyl) acetamid

pendimethalin, t.j. N-(1-ethylpropyl)-3-4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: pendimethalin CAS No: 40487-42-1; dimethenamid- P CAS No: 163515-14-8; benzínové rozpúšťadlo (ropné) CAS No.: 64742-94-5

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

 

GHS07

GHS08

GHS09

VÝSTRAŽNÉ SLOVO: Nebezpečenstvo

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE:

 

H315

 

Spôsobuje podráždenie kože.

 

H302

 

Škodlivý po požití.

 

H317

 

Môže spôsobiť alergickú reakciu pokožky.

H304

 

Môže byť smrteľne nebezpečná po požití a vniknutí do dýchacieho systému.

H400

 

Veľmi toxická pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

H410

 

Veľmi toxická pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (PREVENCIA):

 

P280e

Noste ochranné rukavice/odev.

 

P261d

Zabráňte vdychovaniu pár.

 

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

 

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (ODOZVA):

 

P301

+ P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

P308

+ P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ICZ/2016/4214/pu

 

1

 

Etiketa schválená: 9.3.2016

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P330

Vypláchnite ústa.

P361

Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

P391

Odstráňte vyliatu/vysypanú chemickú látku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (ZNEŠKODŇOVANIE):

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia

v

blízkosti

povrchových

vôd/Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek ciest).

 

 

 

 

PHO1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PRÍPRAVOK JE HORĽAVINOU 4.TRIEDY NEBEZPEČNOSTI PODĽA NORMY STN 65

01 02.

OBMEDZENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V OCHRANNÝCH PÁSMACH 1 A 2.STUPŇA VODNÝCH ZDROJOV PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD. ULOŽTE

MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-11-1054

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo šarže:

uvedený na obale

Balenie:

5 l coex HDPE/PA kanister

ICZ/2016/4214/pu

2

Etiketa schválená: 9.3.2016

10 l coex HDPE/PA kanister

Wing® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín. Spoľahlivo účinkuje proti jednoročným trávam a celému radu dvojklíčnolistových burín. Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám.

Pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo po vzídení. Klíčenie samotné nie je ovplyvnené. Ničí široké spektrum jednoročných burín avšak nepôsobí na trváce buriny.

Citlivé trávovité buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate roľné, lipnica pospolitá, lipnica ročná, moháre, cirok alepský zo semena. Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný), zemedym lekársky, lipkavec, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky, žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá.

Stredne citlivé buriny: stavikrvy, starček obyčajný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny a

4 l

AT

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny a

4 l

AT

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody 400-600 l.ha-1

Wing® P aplikujte do 3 dní po sejbe a pred vzídením burín (BBCH 00-09) na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri suchej jari alebo v arídnych oblastiach je vhodnejšie zapracovanie do pôdy 2-3 cm hlboko.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka pendimethalin patrí do skupiny dinitroanilinov (HRAC GROUP: K1) a dimethenamid- P do skupiny chloracetamidov (HRAC GROUP: K3) a podľa organizácie HRAC (Herbicide resistance action comitee) nebola medzi nimi zistená krížová rezistencia. Odporúčania BASF:

1.Dodržiavať agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby).

2.Nepoužívať prípravky s rovnakým spôsobom účinku niekoľkokrát za sebou.

3.Dodržiavať odporúčané dávkovanie a termíny aplikácie.

ICZ/2016/4214/pu

3

Etiketa schválená: 9.3.2016

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku WING P na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na následné a susediace plodiny.

V prípade predčasného zaorania plodín ošetrených prípravkom WING P sa môžu po spracovaní pôdy do hĺbky 10-15 cm pestovať kukurica, obilniny, slnečnica a strukoviny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Nebol zistený negatívny vplyv prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek pred aplikáciou.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1.Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

ICZ/2016/4214/pu

4

Etiketa schválená: 9.3.2016

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC.

Po náhodnom požití: okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách do +35°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2016/4214/pu

5