Etiketa schválená: 29.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

WETO 250 EC

WETO 250 EC je systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu s preventívnym a kuratívnym účinkom, určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Propiconazole

250 g/l;

 

(25,5 hm;)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ťažké aromatické uhľovodíky <60%

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS03 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H226

 

Horľavá kvapalina a pary.

H304

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

 

Dráždi kožu.

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

 

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411

 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P210

 

Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a

 

 

iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.

P271

 

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobře vetranom priestore.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301

+ P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

 

mydla.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do

 

 

oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

ICZ/2015/3142/ha

1/5

 

Etiketa schválená: 29.1.2016

 

vyplachovaní.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ centrum alebo lekára

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P403+P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P405

Uchovávajte uzamknuté

P501

Obsah/nádobu zneškodnite v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Odporúča sa dodržať ochrannú vzdialenosť 1 m od okraja poľa pre ochranu

 

necieľových článkonožcov.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z

 

o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská

 

republika, tel. č.: +48 52 318 87 83/84,

 

fax: +48 52 318 88, e-mail: RD@chemirol.com.pl

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1720

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l 10 l HDPE/PA fľaša

ICZ/2015/3142/ha

2/5

 

Etiketa schválená: 29.1.2016

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania

WETO 250 EC® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

WETO 250 EC je systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu s preventívnym a kuratívnym účinkom, na ochranu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Mechanizmus účinku účinnej látky Propiconazole je založený na inhibícii syntézy ergosterolu, čo je látka, potrebná pre riadne fungovanie bunkových stien patogénnych húb, a tým spôsobí zastavenie ich rastu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica

múčnatka trávová,

0,5 l/ha

35

 

ozimná

hrdza pšeničná

 

 

 

 

septoriózy pšenice

 

 

 

tritikale

múčnatka trávová,

0,5 l/ha

35

 

 

hrdza pšeničná, septoriózy

 

 

 

 

pšenice

 

 

 

jačmeň jarný

múčnatka trávová,

0,5 l/ha

35

 

 

hrdza jačmenná,

 

 

 

 

hnedá škvrnitosť jačmeňa

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení prvých príznakov ochorení. Pšenica ozimná, tritikale: prípravok aplikujte od rastovej fázy vlajkového listu až do konca klasenia (BBCH 39-59).

Jačmeň jarný: prípravok aplikujte od rastovej fázy konca odnožovania až do začiatku klasenia

(BBCH 29-51).

Prípravok používajte pri teplotách vyšších ako 12 °C.

Prípravok používajte striedavo s fungicídmi, ktoré patria do inej chemickej skupiny a majú iný mechanizmus účinku.

Prípravok je určený na aplikáciu poľným postrekovačom.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Propiconazole je účinná látka zo skupiny triazolov, ktoré predstavujú stredné riziko vzniku rezistencie (FRAC kód 3).

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. striedanie prípravkov, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných látok na ochranu

ICZ/2015/3142/ha

3/5

Etiketa schválená: 29.1.2016

rastlín. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Maximálny počet aplikácií prípravku je 1x počas vegetácie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii prípravku WETO 250 EC nie sú známe negatívne účinky na následné a náhradné plodiny. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny a okolité porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok silno pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku použite: ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textile, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare a gumovú obuv.

Počas aplikácie použite ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, masku s filtom na ochranu dýchacích orgánov a gumovú obuv.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Ošetrenie sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, aby nebula zasiahnutá obsluha

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom. Aplikačné zariadenia nečistite v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii vôd prostredníctvom kanalizácie z hospodárskych dvorov a ciest.

Čakacia lehota medzi aplikáciou prípravku a vstupom osôb a zvierat na prípravkom ošetrený pozemok alebo do ošetreného priestoru:

Nevchádzajte na pozemok do momentu, až postrek na povrchu rastlín úplne nevyschne.

PRVÁ POMOC

Protilátka: nie je dostupná, použite symptomatickú liečbu.

ICZ/2015/3142/ha

4/5

Etiketa schválená: 29.1.2016

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia pretrvávajúce zdravotné ťažkosti (bolesti hlavy; slzenie, začervenanie, pálenie očí; podráždenie kože, podozrenie na alergickú reakciu a pod.), Alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku, príbalového letáku alebo karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte prácu. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí: Najprv odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte priestor pod viečkami po dobu aspoň 15 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nemožno znova použiť, je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie.

Po vyhľadaní lekárskej pomoci informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a prvej pomoci, ktorá mu bola poskytnutá. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Uschovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamykateľných, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote od 0 do +30°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, sálaním tepelných zdrojov, ohňom a priamym slnečným svitom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

Zákaz opätovného použitia obalov po prípravku na ochranu rastlín na iné účely.

Prípravok, ktorý nebol použítý, odovzdajte subjektu oprávnenemu na odber nebezpečného odpadu. Prázdne obaly z prípravku vráťte predajcovi prípravkov na ochranu rastlín, ktoré patria do skupiny nebezpečných prípravkov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3142/ha

5/5