Etiketa schválená: 17.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VIVENDI 200

Selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v poľnohospodárskych plodinách a trávnikoch.

Účinná látka:

Clopyralid, 200 g.l-1 (18,2 % obj.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Clopyralid CAS No.: 57754-85-5

Označenie prípravku: nepožaduje sa

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných

 

zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPe1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok viac krát ako 1 x za 3 roky pri použití na repku ozimnú, repku jarnú a hlúboviny a viac krát ako 1 x za 2 roky pri použití na cukrovú repu. Celková maximálna dávka clopyralidu na ha nesmie prekročiť 300 g/ha za rok!

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Na účely ochrany necieľových druhov rastlín dodržujte ochrannú zónu 5 m na pôde, ktoré sa nevyužíva na poľnohospodárske účely.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

ICZ/2014/2958/mt

1/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Mimoriadne starostlivo dbajte, aby sa predišlo úniku postreku na plodiny, ktoré sa nevyužívajú na poľnohospodárske účely mimo cieľovej plochy.

Zvyšky prípravku a jeho obaly sa nesmú v žiadnom prípade dostať do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington, Chesire WA3 6YN, Veľká Británia

Poverený zástupca:

AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17

 

Kanianka

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1451

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l a 10 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

VIVENDI 200 pôsobí ako rastový herbicíd. Účinná látka clopyralid patrí do skupiny syntetický auxínov. Je prijímaná listami a byľami rastlín, následne prenášaná do delivých pletív v listoch a koreňoch. Prejavuje sa „auxínový“ účinok. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú svoju prirodzenú farbu, objavuje sa krútenie listov a stoniek, ktoré v priebehu 10 – 21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii VIVENDI 200. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

Spektrum účinku:

Citlivé buriny: pichliač roľný, rumanček, púpava lekárska, chryzantémovka siatinová, starček obyčajný a ďalšie buriny z čeľade astrovité, mlieč zelinný

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, mlieč roľný

Odolné buriny : horčiak štiavolistý, horčiak broskyňolistý, kapustovité buriny, hluchavky

NÁVOD NA POUŽITIE

ICZ/2014/2958/mt

2/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 17.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

odolné

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná

 

dvojklíčnolistové

 

0,35 l

 

AT

-

jačmeň jarný

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

ovos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

 

odolné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná

 

dvojklíčnolistové

 

0,5-1,0 l

 

AT

-

 

 

 

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

kŕmna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny, pichliač,

 

0,5-1,0 l

42

 

-

cvikla, mangold,

 

 

 

 

rumančeky

 

 

 

 

 

 

 

 

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trvalé trávne

 

odolné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porasty, trávny

 

dvojklíčnolistové

 

1,0 l

7

 

-

úhor

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrasné rastliny

 

pichliač

 

1,0 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikácie sa nesmú robiť skôr ako 1.marca v roku zberu.

Účinnosť na buriny je iba počas ich aktívneho rastu. Optimálne načasovanie postreku proti pichliaču je v štádiu listovej ružice.

Za chladného počasia, pri záplavách, za veľmi suchých podmienok je účinnosť znížená, pretože pre nepriaznivé podmienky je znížený aj rast burín.

Zníženie výskytu pichliača roľného a iných trvácich burín môžete narušiť kultiváciou buď pred, alebo počas obdobia dvoch týždňov od dňa aplikovania prípravku VIVENDI® 200. Nepoužívajte na vlhké plodiny, alebo ak do 6 hodín predpokladáte zrážky.

Nepoužívajte prípravok VIVENDI® 200 na plodiny s podsevom ďateliny, vičenca vikolistého, hrachora alebo iných bôbovitých rastlín.

OBILNINY

Aplikujte na jar, v štádiu od dvoch listov (BBCH 12) až do štádia 3. kolienka (BBCH 33). Najlepšie výsledky sú ak sa prípravok VIVENDI® 200 mieša s inými herbicídmi, napríklad na báze MCPA, mecoprop alebo fluroxypyr. Dávka vody 200-400 l.ha-1, max. 1x za rok.

REPKA OZIMNÁ A REPKA JARNÁ

Aplikujte na jar, od druhého listu repky (BBCH 12) po štádium kvetných pukov (BBCH 50). Prípravok VIVENDI® 200 je kompatibilný s prípravkami na báze deltamethrinu a mancozebu. Dávka vody 200-400 l.ha-1. Maximálna dávka prípravku je 1,5 l/ha/rok.

ICZ/2014/2958/mt

3/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

REPA CUKROVÁ, REPA KŔMNA, REPA CVIKLOVÁ, MANGOLD, OKRÚHLICA

Prípravok Vivendi 200 je možné použiť samostatne v dávke 1,0 l/ha, dávka vody 200-400 l/ha a to najmä proti pichliaču roľnému najlepšie v období, keď pestovaná plodina má viac ako 2 páry pravých listov (BBCH 14) a pichliač roľný je v rastovej fáze prízemnej ružice listov (najneskôr pri začiatku predlžovania byle).

Prípravok Vivendi 200 je možné aplikovať v dávke 0,5 l/ha, dávka vody 80-100 l/ha aj v tank-mix kombinácii s prípravkami na báze ethofumesate, metamitron, phenmedipham, desmedipham, lenacil. Prípravok môže byť v tejto dávke aplikovaný iba jeden krát a to buď vo vývojovej fáze plodiny BBCH 10-14 (optimálny termín) alebo v jednom z termínov T1, T2 alebo T3 aplikácie prípravkov na báze ethofumesate, metamitron, phenmedipham, desmedipham v delených dávkach. Pri tomto spôsobe použitia je možné použiť aj olejové zmáčadlá najmä ak vosková vrstvička plodiny nebola poškodená.

V prípade ak po prvej aplikácii Vivendi 200 v dávke 0,5 l/ha je pichliač v poraste stále prítomný, po 3-4 týždňoch je možné urobiť samostatnú aplikáciu prípravku Vivendi 200 v dávke 1,0 l/ha, dávka vody 200-400 l/ha. Takáto aplikácia môže byť vykonaná najneskôr do zapojenia porastu pestovanej plodiny (BBCH 39). Dávka prípravku nesmie presiahnuť 1,5 l / ha za rok.

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, TRÁVNY ÚHOR

Prípravok VIVENDI® 200 je možné použiť na trávnaté porasty najmenej jeden rok staré. Aplikujte 7 dní pred spásaním alebo kosením na seno a siláž. Prípravok aplikujte počas aktívneho rastu burín. Nenechávajte dobytok na poliach, ktoré budete postrekovať. Hospodárske zvieratá sa NESMÚ pásť minimálne 7 dní od postreku a tiež dovtedy, kým listy jedovatých burín (napr. Starček obyčajný) neuschnú a budú nejedlé.

Dávka vody 300-400 l.ha-1. Max. 1x za rok.

OKRASNÉ RASTLINY

Aplikujte výlučne na buriny a to priamo na ich listy v čase ich aktívneho rastu. Nepoužívajte od konca augusta do začiatku marca. Prípravok sa nesmie dostať do kontaktu s listami, pupeňmi, zelenými časťami alebo výhonkami okrasných rastlín. V prípade potreby použite postrekovač s ochranným krytom. Neaplikujte v oblasti koreňov rastlín z čeľade astrovité (napr. starček) alebo čeľade bôbovité (napr. štedrec, kručinka).

Dávka vody 200-400 l.ha-1. Max. 1x za rok.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Slama z plodín ošetrovaných prípravkom VIVENDI® 200 by mala byť pozbieraná a odvezená z pozemku. Nepoužívajte slamu z plodím ošetrených VIVENDI® 200 do kompostov, na podstielku, alebo iné použitie ktoré bude v skleníkoch alebo chránených porastoch. Nepoužívajte hnoj na kompostovanie od zvierat kŕmených rastlinami ošetrenými VIVENDI®

200.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka clopyralid (HRAC Skupina O: syntetické auxíny) je považovaná za nízkorizikovú z hľadiska vzniku rezistencie burín. V Európe neboli hlásené žiadne prípady rezistencie.

Odporúčame dodržiavať všeobecné zásady antirezistentnej stratégie. Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným mechanizmom účinku. Zredukujte minimalizáciu, ktorá spôsobuje

ICZ/2014/2958/mt

4/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

zvýšené zaburinenie. Aplikujte VIVENDI 200 len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tankmix podľa autorizovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Postrekovanie plodín pestovaných na ďalšie spracovanie prekonzultujte vopred so spracovateľmi. Prípravok používaný v súlade s etiketou nemá negatívny vplyv na výšku úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Rastlinné zvyšky rastlín ošetrených VIVENDI® 200 môže obsahovať aktívny clopyralid, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na citlivé následné plodiny, najmä hrach, fazuľu, lupinu a iné bôbovité rastliny, mrkvu, kvaku, petržlen a iné mrkvovité rastliny, zemiak, šalát a iné astrovité či čakankovité rastliny, pestované v skleníkoch alebo fóliovníkoch. Nesejte citlivé plodiny v tom istom roku ako bol aplikovaný prípravok VIVENDI® 200 alebo na jar, ak bol VIVENDI® 200 aplikovaný po júli predchádzajúceho roka. Všetky zvyšky ošetrených rastlín posekajte a zapracujte čo najskôr po žatve aby sa uvoľnili rezíduá do pôdy, kde sú rýchlo rozložené. Uistite sa, že všetky rastlinné zvyšky ošetrených rastlín sú celkom rozložené, kým zasejete citlivé plodiny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a jednotlivé prípravky do nádrže vlievajte oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov napr. AGROCLEAN® postupujte podľa ich návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postrekovej kvapaliny: používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia ochranného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky.

Dôležité upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

ICZ/2014/2958/mt

5/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

Pri nadýchaní aerosólov pri aplikácii: dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade zdravotných problémov postihnutého zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: Ihneď odstráňte znečistený odev. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po náhodnom požití: V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale postihnutého ihneď dopravte do nemocnice. Ak je pri vedomí, podávajte mu väčšie množstvo vody, prípadne vypláchnite ústa.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2958/mt

6/6