Etiketa schválená: 9.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VIVANDO®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu zo skupiny benzofenónov s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom na ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Účinná látka:

500g/l (42,6 % hmot.) Metrafenone, t.j.3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6- dimethylbenzophenone

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Metrafenone, CAS: 220899-03-6; alkylnaftalénsulfonát sodný; formaldehydový kondenzát

Označenie prípravku:

GHS09

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 3 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Etiketa schválená: 9.7.2014

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

UŽÍVATEĽ TOHTO PRODUKTU NA OCHRANU RASTLÍN SA MUSÍ RIADIŤ NÁVODOM NA POUŽITIE, ABY SA PREDIŠLO HROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. (NARIADENIE 1999/45/EC, ČLÁNOK 10, ČÍSLO 1.2) PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Vivando® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Vivando je nový lokálne systémový fungicídny prípravok na ochranu viniča proti múčnatke viniča, obsahuje účinnú látku metrafenone. Metrafenone je prvá účinná látka zo skupiny benzofenónov. Mechanizmus účinku zatiaľ nie je objasnený, odlišuje sa však od všetkých v súčasnosti povolených fungicídov proti múčnatke viniča. Vivando zabraňuje prieniku infekčných štruktúr do rastliny, rastu mycélia, haustórií a sporulácii múčnatky viniča. Najlepšia účinnosť je dosiahnutá pri preventívnej aplikácii prípravku. Vivando je rastlinou rýchle prijímané.

Vivando® sa vyznačuje preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti múčnatke viniča (Uncinula necator).

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prvý postrek sa vykonáva na začiatku infekcie, najskôr od fázy 5. listu viniča (BBCH 15). Nasledujúcu aplikáciu robíme s odstupom 10-14 dní. Pri vysokom infekčnom tlaku múčnatky viniča je možné interval ošetrenia skrátiť. Množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok odporúčame použiť maximálne 3 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača sčasti naplneného vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem vodou. Pri aplikácii musí byť zabezpečené stále miešanie postrekovej tekutiny. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú tekutinu bezodkladne spotrebujte.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej tekutiny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, rukavice z materiálu odolného voči chemikáliám a gumovú obuv. Na ochranu dýchacích orgánov použite masku z filtračného materiálu, alebo ochrannú rúšku z textilného materiálu. Pri riedení postrekovej tekutiny používajte ochranný pracovný odev, rukavice z materiálu odolného voči chemikáliám, zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou. Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchových vôd.

Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky: Po nadýchaní:

Etiketa schválená: 9.7.2014

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po kontakte s pokožkou umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 0C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), prázdne obaly od prípravku a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad . Zvyšky postrekovej tekutiny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienti povrchových vôd.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v SR.