Etiketa schválená: 17.6.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VITAVAX® 2000

Kombinované neortutnaté moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na morenie kukurice proti chorobám vzchádzajúcich rastlín, jačmeňa proti prašnej sneti jačmennej a hnedej škvrnitosti jačmeňa, pšenice proti mazľavej sneti pšeničnej, mazľavej sneti hladkej a plesni snežnej, raže a tritikale proti plesni snežnej, ovsa proti prašnej sneti ovsovej, hrachu a cukrovej repy proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

 

Carboxin

200 g/l t.j.

5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-methyl-1,4-oxathiin (18,00 %

 

obj)

 

Thiram

200 g/l

t.j. tetramethylhiuramdisulfid (18,00 % obj)

Názov látok, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: carboxin CAS No.: 5234-68-4, thiram CAS No.: 137-26-8, etylénglykol CAS No.: 107-21-1

Klasifikácia a označenie:

Škodlivý

Nebezpečný pre životné prostredie

 

Xn

N

R48/22

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití!

R50/53

Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo

 

vodnej zložke životného prostredia!

S2

Uchovávajte mimo dosahu detí

 

S13

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S20/21

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S36/37

Noste vhodný ochranný odev a rukavice!

S45

V prípade nehody, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to

 

možné ukážte označenie látky alebo prípravku).

S60

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad!

S61

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou

 

bezpečnostných údajov!

 

Z1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)!

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre včely prijateľné.

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

prijateľné pre populácie dážďovky.

ICZ/2014/2452/ha

1

Etiketa schválená: 17.6.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode ! Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti podľa STN 65 02 01!

Zákaz skrmovania ošetreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybám!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca: Chemtura Chemical S.r.l, Latina, Taliansko

Držiteľ autorizácie: Chemtura Europe Ltd.,o.z.., Včelárska 7, 821 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP :

06-01-0838

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

20 l HDPE kontajner plastová bandaska

 

200 l oceľový sud

 

1000 l HDPE kontajner

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

VITAVAX ® je ochranná známka firmy Crompton Corporation

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

VITAVAX® 2000 pôsobí ako systémový a kontaktný fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Na jačmeni vykazuje významný vedľajší účinok proti prúžkovitosti -

Pyrenophora graminea.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/t

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

jačmeň jarný

prašná sneť jačmenná

2,5 l

AT

-

jačmeň ozimný

 

 

 

 

jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa

2,5 l

AT

primárna infekcia

jačmeň ozimný

 

 

 

 

pšenica ozimná

mazľavá sneť pšeničná,

2,5 l

AT

 

pšenica jarná

mazľavá sneť hladká

 

 

 

pšenice ozimná, raž,

pleseň snežná

3 l

AT

 

tritikale

 

 

 

 

ovos

prašná sneť ovsová

2,5 l

AT

-

kukurica

hubové choroby

2,5 l

AT

-

hrach

hubové choroby

2,5 l

AT

-

sója

hubové choroby

2,5 l

AT

-

cukrová repa

choroby vzchádzajúcich

3 l

AT

-

 

rastlín

 

 

 

ľan

hubové choroby

2,5 l

AT

 

zemiak

vločkovitosť zemiakov

2 l

AT

-

ICZ/2014/2452/ha

2

Etiketa schválená: 17.6.2014

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Nanášanie na osivo sa musí vykonávať výlučne v profesionálnych zariadeniach na ošetrenie osiva. Tieto zariadenia musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa vylúčilo uvoľnenie oblakov prachu počas skladovania, prepravy a aplikácie.

VITAVAX® 2000 je použiteľný pre všetky typy moričiek. Prípravok je vo formulácii „flowable“, ktorá dobre priľne na osivo a preto nie je potrebné pridávať inkrustačné látky. Pred použitím treba zabezpečiť dôkladné premiešanie prípravku, ktoré dosiahneme aj pogúľaním zatvorených sudov. Moriacu suspenziu pripravujeme zmiešaním príslušného množstva prípravku s 3 litrami vody na tonu osiva. Celkové množstvo moriacej suspenzie je teda 5,5 - 6 l/t osiva. Pri použití moričiek ROTOSTAT použite prípravok priamo bez riedenia. Pri starších typoch moričiek upravte dávku vody podľa potreby.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V dobe tlače neboli spoločnosti Chemtura známe žiadne prípady rezistencie k prípravku VITAVAX 2000. Nie je možné vylúčiť alebo predpokladať prípadný vývoj rezistencie pôvodcov chorôb voči prípravku VITAVAX 2000. VITAVAX 2000 obsahuje carboxin, ktorý patrí do skupiny fungicídov inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI-fungicídy) a thiram, ktorý patrí do skupiny fungicídov s viacbodovým pôsobením.

Použitie VITAVAX 2000 by malo byť v súlade so stratégiou proti rozvoju rezistencie. Táto stratégia by mala zahŕňať následné foliárne ošetrenie prípravkami s účinnou látkou, ktorá má odlišný mechanizmus účinku.

Maximálny počet aplikácií: 1x za rok.

VPLYV NA ÚRODU

VITAVAX 2000 nemá nepriaznivý vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

VITAVAX 2000 nemá negatívny vplyv následné, náhradné a susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)!

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie dážďovky.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1.Po ukončení práce vypustite zvyšky moriacej kvapaliny zo všetkých rozvodov a čerpadiel späť do predmiešacej nádoby alebo do originálneho obalu. Aplikačné zariadenie očistite mechanicky oškrabaním od zvyškov osiva a iných usadenín. Pevné odpady odsajte priemyslovým vysávačom, pokiaľ je to možné. Rozvody kvapaliny, čerpadlá a trysku vypláchnite čistou vodou.

2.Zvyšok roztoku oplachovej vody vypustite a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou.

ICZ/2014/2452/ha

3

Etiketa schválená: 17.6.2014

V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupovať podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom v uzavretých priestoroch používajte ochranný pracovný oblek, tvárový štít alebo ochranné okuliare, zásteru z pogumovaného textilu, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv.

Pri manipulácii je nutné zabrániť styku s pokožkou, vniknutiu prípravku do očí, nejesť, nepiť, nefajčiť a nevdychovať výpary prípravku.

Po skončení práce dôkladne očistite moriace zariadenie a opláchnite čistou vodou. Dôkladne si umyte ruky a všetky ostatné nekryté časti tela teplou vodou a mydlom. Pred každým jedlom, pitím alebo fajčením si dôkladne umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Vymeňte znečistený odev a vyčistite ochranné pomôcky, vrátane vnútra rukavíc.

Prípravok vzhľadom na obsah TMTD potenciuje účinok alkoholu a preto minimálne 24 hodín pred a po práci s prípravkom je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov vrátane piva.

Je zakázané skrmovať namorené osivo hospodárskym zvieratám a rybám!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené: Pozor!

Osivo namorené prípravkom VITAVAX 2000 na báze carboxinu a thiramu! Zákaz skrmovania!

Prípravok je horľavinou IV. triedy. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC Po požití: Podajte 0,5 l vlažnej vody + 10 tabletiek medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy či podozrenia na otravu bezodkladne dopravte postihnutého k lekárovi.

Po nadýchaní: Prerušte prácu, dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu odev na hrudníku, zabezpečte pokoj a teplo

Po zasiahnutí očí: Okamžite začnite vyplachovať oči veľkým množstvom vody a pokračujte najmenej 15 minút. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev. Pokožku dôkladne omyte za použitia teplej vody a toaletného mydla. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade otravy alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/54774166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5°C do +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2452/ha

4

Etiketa schválená: 17.6.2014

ICZ/2014/2452/ha

5