Etiketa schválená: 12.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VINOSTAR

Kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča vo forme vo vode dispergovateľných granúl.

Účinná látka: Dimethomorph, 113 g.kg-1 (11,3% hm)

t.j.: (E, Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine Folpet, 600 g.kg-1 (60% hm)

t.j.: (N-(trichlorometylsulfanyl)imid kyseliny ftalovej)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dimethomorph CAS No.: 110488-70-5, folpet CAS No.: 133-07-3,. Sódium lauryl sulfát CAS No.: 151 – 21-3.

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste pre odpady.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko pre včely a užitočné článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 20 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ICZ/2010/0272/st

1/4

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU OD HLADÍN VODNÝCH PLÔCH MIN. 20 M!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 15-02-1520

Balenie: 1 kg, 5 kg vrece PE/AL/PE.

Dátum výroby: uvedené na obale Číslo šarže: uvedené na obale

Doba použiteľnosti: Pri dodržaní podmienok skladovania 2 roky od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok VINOSTAR obsahuje lokálne systémovú morfolínovú fungicídnu účinnú látku dimethomorph určenú proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola). Účinná látka inhibuje biosyntézu fosfolipidov a syntézu bunkových stien patogénov, čím následne inhibuje rast mycélia a sporuláciu patogénov. Prejavuje sa preventívnym a kuratívny účinkom s dobrou reziduálnou aktivitou, penetráciou a traslaminárnou translokáciou a odolnosťou voči zmytiu dažďom.

Folpet je širokospektrálna kontaktná účinná látka

s preventívnym účinkom potláčajúcim rast

mycélia a sporuláciu

hubových patogénov

rastlín. Folpet je nešpecifikovaný tiolový

reaktant, inhibujúci respiráciu patogéna. Spolu s dimethmorphom vykazuje výrazný synergický

efekt, ktorý zosilňuje a predlžuje účinok

prípravku. Účinná látka

folpet sa používa

v programoch prevencie vzniku rezistencie.

 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

2 kg (0,2%)

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka vody: 1000 l/ha

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok VINOSTAR aplikujte preventívne podľa signalizácie a infekčného tlaku patogéna alebo najneskôr pri prvých príznakoch napadnutia. Vinič ošetrujte v závislosti od infekčného tlaku, od rastovej fázy vyvinutého 3. listu do rastovej fázy jasne sfarbených bobúľ (BBCH 13

– 83) v intervale 10 – 14 dní, avšak maximálne 5 x za vegetačnú dobu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI, A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH, NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Vzhľadom na povahu prípravku a spôsob aplikácie nevzniká žiadne riziko fytotoxicity. Prípravok VINOSTAR neovplyvňuje procesy spracovania, fermentácie, zrenia a chuťové vlastnosti muštu a vína vyrobeného z ošetrených bobúľ.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Dosiaľ v SR neboli zistené informácie o rozvoji rezistencie na prípravky s obsahom účinnej látky dimethomorph alebo folpet. Keďže VINOSTAR je kombinovaný fungicíd obsahujúci účinné látky s rôznym mechanizmom účinku, riziko vzniku rezistencie sa považuje za nízke.

Striedanie fungicídov s rôznym spôsobom účinku môže prispieť k významnej redukcii resp. oddialeniu vzniku rezistentných kmeňov fytopatogénnych húb. Prípravok VINOSTAR neaplikujte viac ako 5 x počas vegetácie.

ICZ/2010/0272/st

2/4

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel, necieľových rastlín, pôdnych makro a mikroorganizmov.

Prípravok nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany Typholodromus pyri, Chrysoperla carnea a Coccinella septempunctata. Prípravok je škodlivý k populáciám Aphidius rhopalosiphi.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku VINOSTAR rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vystriekajte na ešte ošetrenom pozemku a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká čistite oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte rovnako 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: používajte ochranný pracovný oblek, rukavice odolné voči chemikáliám, gumené topánky, zásteru z pogumovaného textilu.

Aplikácia: používajte ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od pracujúcich.

Prípravok VINOSTAR nie je horľavinou. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Pri požiarnom zásahu používajte uzavreté dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev, pretože pri horení môžu vznikať toxické, dráždivé a horľavé rozkladné produkty.

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety.

Po náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte

ICZ/2010/0272/st

3/4

zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu alebo obal.

Po nadýchaní: Ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte pomoc lekára.

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite (minimálne 15 minút). Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Pri nasilu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 10 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie.

Pri podozrení na otravu: Postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Toxikologickým Informačným Centrom v Bratislave, telefón: 02/ 5477 4166.

SKLADOVANIE

1. Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

2.Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Prázdny obal z prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe), alebo vo vyplachovacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača. Prázdny obal odovzdať právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na zber z zneškodňovanie prázdnych obalov v zmysle platnej legislatívy o obaloch.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

ICZ/2010/0272/st

4/4