Etiketa schválená: 19.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VINCARE®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľného granulátu na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: benthiavalicarb CAS No.: 177406-68-7, folpet CAS No.: 133-07-3.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu od hladín vodných plôch min. 5 metrov!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

VINCARE® je reg. ochranná známka firmy Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., 4-26 Ikenohata 1- Chrome, Taitoh-Ku, Tokyo 110-8782.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok VINCARE® obsahuje novú systémovú fungicídnu účinnú látku benthiavalicarb proti peronospóre viniča. Účinná látka benthiavalicarb patriaca do skupiny valinamid carbamáty inhibuje biosyntézu fosfolipidov a syntézu bunkových stien patogénov, čím následne inhibuje rast mycélia, sporuláciu a klíčenie sporangií a cystospór patogénov. Prejavuje sa preventívnym a

a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Folpet je nešpecifikovaný tiolový reaktant, inhibujúci respiráciu patogéna. Patrí do chemickej skupiny phthalimidov.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 200 - 1 200 l/ha

Prípravok VINCARE® aplikujte preventívne podľa signalizácie a infekčného tlaku patogéna alebo najneskôr pri prvých príznakoch napadnutia. Vinič ošetrujte v závislosti na infekčnom tlaku a rastovej fáze viniča v intervale 10 – 14 dní avšak maximálne 6 x za vegetačnú dobu. Prípravok aplikujte od rastovej fázy začiatku napučiavania (BBCH 01) až do fázy mäknutia bobúľ (BBCH

85)

a negatívneho vplyvu na rastlinné produkty určené na množenie. Dlhodobým používaním nebolo zistené negatívne ovplyvnenie rastu a vývoja kultúrnych plodín. Prípravok VINCARE® neovplyvňuje procesy spracovania, fermentácie, zrenia a chuťové vlastnosti muštu a vína vyrobeného z ošetrených bobúľ.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka folpet patrí do FRAC skupiny M4 (phthalimidy). Ide o fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu. Účinná látka benthiavalicarb patrí do FRAC skupiny H5 (amidy kyseliny karboxylovej) a vyznačuje sa nízkym až stredným rizikom vzniku krížovej rezistencie s iným účinnými látkami v rámci tejto skupiny.

Vývoju rezistentných kmeňov možno predísť alebo oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním zmesi TM prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Pri aplikácii dodržte ochrannú vzdialenosť minimálne 5 m od vodných plôch a vodných zdrojov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

Etiketa schválená: 19.11.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Ideálne je použiť zmes bezprostredne po namiešaní. Postrekovač je potrebné pred použitím poriadne vypláchnuť. Pri príprave tank mixov je zakázané miešať koncentráty, jednotlivé prípravky sa do nádrže postrekovača pridávajú oddelene.

Aplikácia prípravku sa vykonáva schválenými aplikačnými zariadeniami, ktoré zabezpečia rovnomernú aplikáciu prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, odstráňte všetky stopy prípravku z postrekovača ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite na ošetrenom pozemku a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR- u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká čistite oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný oblek, rukavice odolné voči chemikáliám, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu.

Pri aplikácii používajte ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite! Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Prípravok VINCARE® nie je horľavinou. V prípade požiaru haste hasiacou penou alebo práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Pri požiarnom zásahu používajte uzavreté dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev, pretože pri horení môžu vznikať toxické, dráždivé a horľavé rozkladné produkty.

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety. Po náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou a postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu.

Etiketa schválená: 19.11.2015

Po nadýchaní: postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte pomoc lekára.

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite (minimálne 15 minút). Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: otvorte viečka a vyplachujte oči ihneď veľkým množstvom vody po dobu aspoň 10 minút. Ak má postihnutý kontaktné očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte mu túto etiketu.

Pri podozrení na otravu: postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým a informačným centrom v Bratislave, telefón: 02/ 5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.