Etiketa schválená: 17.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VERTIMEC® 018 EC

Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu uhoriek, papriky, jadrovín a okrasných rastlín proti roztočcom a strapkám, vrátane strapky západnej.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: abamectin CAS No.:71751-41-2, cyklohexanol CAS No.: 108-93-0, phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- CAS No.: 128-37-0, 1,2- propanediol CAS No.: 57-55-6

Označenie prípravku:

zneškodňovanie prázdnych obalov.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.

Z3 Prípravok je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá nebezpečný! Vo1 Prípravok je pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Etiketa schválená: 17.10.2014

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné!

Vč1 Prípravok je pre včely jedovatý!

Použitie prípravku v dávke podľa návodu predstavuje významne negatívne riziko pre užitočné článkonožce!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Ochranná (buffer) zóna pre štandardnú aplikáciu je 40 m.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

® VERTIMEC je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok VERTIMEC 018 EC sa vyznačuje kontaktným účinkom na povrchu listov a rýchlym prienikom účinnej látky do pletív listov. Pôsobí ako kontaktný, žalúdočný a nervový jed. Abamectin podporuje produkciu kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), ktorá u článkonožcov ovplyvňuje nervový systém. Expozícia vedie k nevratnému ochrnutiu cieľových škodcov a k ich následnému úhynu. Maximálne prejavy účinku – úhyn škodcov – sú pozorovateľné 3-5 dní po aplikácii.

Etiketa schválená: 17.10.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Paprika, uhorky:

Proti roztočcom a strapkám aplikujte pri prvých príznakoch napadnutia vo fáze BBCH 15-79 postrek opakujte v 7 dňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch). Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné pokrytie listov postrekovou kvapalinou. Postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov ošetrených rastlín.

Dávka vody: 500-1000 l vody/ha

Počet aplikácii: maximálne 3 x za sezónu

Odporúčame do postreku pridať 0,25 % zmáčadla (na báze parafinického oleja). Aplikujte tesne po opadnutí kvetných lupienkov, čím zabezpečíte dlhú reziduálnu účinnosť prípravku.

Okrasné rastliny:

Aplikujte pri prvých príznakoch napadnutia. Postrek opakujte 7 dňových intervaloch (proti strapkám v 3-5 dňových intervaloch).

Dávka vody: 500-1000 l vody/ ha

Počet aplikácii: maximálne 3 x za sezónu

Pred veľkoplošným ošetrením okrasných rastlín odporúčame overiť si na menšom počte rastlín citlivosť pestovanej kultúry v miestnych podmienkach.

Vertimec 018 EC je obzvlášť vhodný v situáciach, keď potrebujeme ničiť škodcov skryte škodiacich na rube listov – účinná látka sa šíri translaminárne z rezervoáru vytvoreného v pletive listu.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 17.10.2014

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Jahody:

Aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti.

Dávka vody: 1000-2000 l vody/ha.

Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné pokrytie listov postrekovou kvapalinou. Postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov ošetrených rastlín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok VERTIMEC 018 EC neovplyvňuje kvalitu úrodu, technologické procesy spracovania, nemá vplyv na následné plodiny ani na iné rastliny vrátane susediacich plodín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

S cieľom minimalizácie rizika vzniku rezistencie sa odporúča dodržiavať odporúčanú dávku a intervaly medzi ošetreniami. Je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie ošetrenej rastliny postrekovou tekutinou a v rámci celoročného postrekového programu striedať ošetrenia s prípravkami s iným mechanizmom účinku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku VERTIMEC 018 EC pri dodržaní predpísanej dávky je pre užitočné a necieľové organizmy prijateľné. Účinná látka rýchlo preniká do pletiva listov ( do cca 8 hod.po aplikácii), preto je VERTIMEC 018 EC neškodný pre hmyz, ktorý nie je potravinovo viazaný na ošetrované rastliny. Vertimec 018 EC je vhodný do systémov integrovanej ochrany rastlín. Z hľadiska ochrany včiel neaplikujte produkt na kvitnúci porast a v letovom čase včiel. Nepoužívajte ani na ošetrenie porastov, v ktorých sa vyskytuje kvitnúca burina.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pri príprave aplikačného roztoku použite ochrannú zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Pri práci v priestorových kultúrach (ovocné steny, vinice) použite na ochranu tela pred zasiahnutím postrekovou látkou pracovný odev z textilného materiálu, nepremokavý plášť s kapucňou, na ochranu očí a tváre ochranný štít

Etiketa schválená: 17.10.2014

umožňujúci súčasne použiť prostriedok na ochranu dýchacích orgánov, t.j. jednoduchú polomasku z filtračného materiálu alebo ochranné rúško na ústa z textilného materiálu. Pri práci v uzatvorených priestoroch ako záhradný skleník alebo fóliovník, dbajte na riadne vetranie, pri práci používajte tesniace ochranné okuliare s dvomi zorníkmi, ochranné rúško na ústa z textilného materiálu alebo jednoduchú polomasku z filtračného materiálu (respirátor). Po ukončení práce ihneď opustite ošetrované priestory. Ďalšie práce v skleníku alebo fóliovníku je možné vykonávať až po úplnom oschnutí ošetrených rastlín a dokonalom vyvetraní pracovných priestorov. Pri práci a po skončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané piť, jesť a fajčiť! Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmľovania v týchto prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie. Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po požití: Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

Po nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním.Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí očí: Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút.Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhladajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Príznaky otravy - zúženie zreničiek, strata koordinácie, triaška Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom

Bratislava, tel: 02/54774166.

V prípade nebezpečenstva volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 433 197.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, liekov, hnojív, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom, vlhkom, ohňom, sálavým teplom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Etiketa schválená: 17.10.2014

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.