Etiketa schválená: 5.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VENZAR® 80 WP

Selektívny postrekový herbicíd vo forme zmáčateľného prášku vo vodorozpustných vreckách na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Účinná látka:

Lenacil, 800 g.kg-1, 800 % hmot.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Lenacil, CAS No.: 2164-08-1

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie

 

 

a životné prostredie.

 

 

 

 

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

 

 

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov, odovzdajte oprávnenému

 

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovy.

 

 

 

 

SP 1

Neznečisťujte vodu

prípravkom alebo jeho

obalom

(Nečistite

aplikačné

zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácií prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

 

 

SPe 1

Z dôvodu ochrany podzemných vôd nesmie byť celkové množstvo lenacilu na hektár,

 

aplikovaného týmto produktom alebo iným produktom, obsahujúcim lenacil vyššie ako 500

 

g/ha každý tretí rok.

 

 

 

 

 

SPe 2

Z dôvodu ochrany vodných organizmov nesmie byť tento produkt použitý na parcelách,

 

citlivých na eróziu (obsah organických látok nižší ako 0,5 % a pôdy s obsahom piesku

 

vyšším ako 50 %).

 

 

 

 

 

SPe 3

Z dôvodu ochrany

vodných organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou

plochou

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

ICZ/2014/2379/mt

1/6

Etiketa schválená: 5.9.2014

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ETIKETU.

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DUPONT International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká

 

republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1424

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 x 200 g / WSB / ALU-PETP-PE

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

VENZAR® je ochranná značka E.I. Du Pont de Nemours and Co., Inc.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Venzar pri opakovanej postemergentnej aplikácii pôsobí ako koreňový herbicíd s dlhými reziduálnymi účinkami na klíčiace semená jednoročných burín a je selektívny voči repe.

SPEKTRUM ÚČINKU

Citlivé buriny: rumanček kamilkový, rumanček diskovitý, parumanček nevoňavý, mrlík hybridný, pakost smradľavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, hviezdica prostredná.

Odolné buriny: všetky druhy veroník, fialky, láskavce, ovos hluchý, lipkavec obyčajný a všetky druhy trvácich burín. Dlho trvajúce sucho po ošetrení znižuje účinnosť prípravku.

ICZ/2014/2379/mt

2/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 5.9.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

repa cukrová,

 

dvojklíčnolistové

 

0,2-0,25 kg

 

AT

 

 

T2-T3(4)

 

repa kŕmna

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l.ha-1

Celkové aplikované množstvo účinnej látky lenacil je max. 0.5 kg/ha (t.j. max. 0.625 kg prípravku/ha) na tom istom pozemku raz za tri roky.

Maximálny počet aplikácií: 3x za vegetačné obdobie pri dávke 0,2 kg prípravku/ha a 2x pri dávke 0,25 kg prípravku/ha

Venzar aplikujte iba postemergentne v repe cukrovej a repe kŕmnej najskôr od rastovej fázy dvoch

párov pravých listov (BBCH 12), t.j. v termíne ošetrenia T2 v dávke 0.2-0.25

kg prípravku/ha

v tank-mix kombinácii

ako podporu prípravkov na báze účinných látok

phenmedipham,

desmedipham a ethofumesate. Buriny by mali byť vo fáze klíčnych listov, najviac základu prvého páru pravých listov (BBCH 10-11).

Ďalšie ošetrenie nasleduje v termíne T3 7 až 14 dní po predchádzajúcom ošetrení v dávke 0,2-0,25 kg prípravku/ha v tank –mix kombinácii ako podpora prípravkov na báze účinných látok phenmedipham, desmedipham a ethofumesate - podľa aktuálneho priebehu počasia a stavu burín t.j., keď je nová vlna zaburinenia v najcitlivejšej rastovej fáze - klíčne listy až základprvého páru pravých listov.

Ďalšie ošetrenie je možné v termíne T4 7 až 14 dní po predchádzajúcom ošetrení v dávke 0,2 kg prípravku/ha ale len vtedy ak v predchádzajúcich ošetreniach bola použitá dávka 0,2 kg prípravku/ha, pretože maximálna dávka prípravku na ha je 0,625 kg!

Posledné ošetrenie musí byť urobené ešte pred zapojením riadkov repy (BBCH 31)

Aplikujte pozemne a schválenými postrekovačmi.

Venzar nepoužívajte na pôdach s obsahom organických látok nižším ako 0.5 % a pôdach s obsahom piesku vyšším ako 50 %.

Dlho trvajúce sucho po ošetrení znižuje účinnosť prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Venzar 80 WP použitý podľa odporúčania etikety a pokynov pre aplikáciu, nespôsobuje žiadne príznaky fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka lenacil patrí do skupiny uracilov, jej účinok spočíva v inhibícii fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke.

Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany rastlín (aplikácia za priaznivých podmienok, vyhýbanie sa monokultúrnemu pestovaniu plodín), spájaním mechanickej kontroly burín s chemickou (používanie prípravkov s rôznym spôsobom účinku) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

ICZ/2014/2379/mt

3/6

Etiketa schválená: 5.9.2014

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ a SUSEDIACE PLODINY

Na pozemku ošetrenom prípravkom Venzar je po zbere repy a orbe možné zaradiť po uplynutí 4 mesiacov akúkoľvek poľnú plodinu.

Lenacil je stredne rýchlo odbúravaný v mikrobiálne aktívnych pôdach. Ak po aplikácii maximálnej celkovej dávky je potrebné z nejakého dôvodu repu zaorať, ako náhradnú plodinu je možné zaradiť iba repu cukrovú, špenát alebo jahody.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Potrebné množstvo vreciek prípravku Venzar rozpustite v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Nedotýkajte sa vodorozpustnej fólie holými rukami!

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomalovače úletu

Prázdne obaly od prípravku nepoužívajte na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie čistite vodou, popr. vhodným čistiacim prípravkom (napr. All Clear Extra 0.5 %) podľa návodu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami, zásteru z pogumovaného textilu/PVC, ochranu očí/tváre a gumovú obuv. Pri aplikácii použite ochranný pracovný odev, rukavice vhodné na pre prácu s chemickými látkami a ochranu očí/tváre a gumovú obuv.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte mydlom a teplou vodou.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do

ICZ/2014/2379/mt

4/6

Etiketa schválená: 5.9.2014

trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

Všeobecné pokyny

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností

 

vždy informujte lekára a odovzdajte informácie z etikety / karty

 

bezpečnostných údajov.

 

 

Po nadýchaní aerosólu

Prerušte prácu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte

 

prechladnúť,

v prípade potreby aplikujte kyslík

alebo

umelé

 

dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po zasiahnutí pokožky

Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým

 

množstvom

pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade

 

potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Po zasiahnutí očí

Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite

 

vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po

 

dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri

 

zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca.

 

Po náhodnom požití

Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí

nikdy

 

nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte

 

lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

 

 

V prípade pretrvávajúcich príznakov

podráždenia (slzenie, začervenanie,

pálenie,

pocit

cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení (1:5) vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd. Nepoužité zvyšky postrekovej

ICZ/2014/2379/mt

5/6

Etiketa schválená: 5.9.2014

kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Poznámka

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody, môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

ICZ/2014/2379/mt

6/6