Etiketa schválená: 12.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

VENZAR® 500 SC

Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Účinná látka:

Lenacil,

500 g.l-1; 44,25% w/w tj. 3-cyclohexyl-1,5,6,7- tetrahydrocyclopentapyrimidine-

 

2,4(3H)-dione

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Lenacil, CAS No.: 2164-08-1

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a

 

životné prostredie.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov, odovzdajte oprávnenému

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácií prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe1 Z dôvodu ochrany podzemných vôd nesmie byť celkové množstvo lenacilu na hektár, aplikovaného týmto produktom alebo iným produktom, obsahujúcim lenacil vyššie ako 500 g/ha každý tretí rok.

SPe2 Z dôvodu ochrany vodných organizmov nesmie byť tento produkt použitý na parcelách, citlivých na eróziu (obsah organických látok nižší ako 0,5% a pôdy s obsahom piesku).

ICZ/2015/3855/mt

1/6

Etiketa schválená: 12.1.2016

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Použitie prípravku je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

PHO1 Zákaz používania v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DUPONT International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká

 

republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-11-1705

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

2 L HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

VENZAR® je registrovaná ochranná značka E.I. Du Pont de Nemours and Co., Inc.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

VENZAR 500 SC pri opakovanej postemergentnej aplikácii pôsobí ako koreňový herbicíd s dlhými reziduálnymi účinkami na klíčiace semená jednoročných dvojklíčnolistových burín a je selektívny voči repe. Účinná látka lenacil patrí do skupiny uracilov (skupina HRAC C1), ktorých účinok na úrovni fotosystému II. spočíva v inhibícii fotosyntézy.

ICZ/2015/3855/mt

2/6

Etiketa schválená: 12.1.2016

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: rumanček kamilkový, rumanček diskovitý, parumanček nevoňavý, mrlík hybridný, pakost smradľavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, hviezdica prostredná.

Odolné buriny: všetky druhy veroník, fialky, láskavce, ovos hluchý, lipkavec obyčajný a všetky druhy trvácich burín. Dlho trvajúce sucho po ošetrení znižuje účinnosť prípravku.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová,

 

jednoročné

 

1 l

 

AT

 

 

 

repa kŕmna

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

T1-2: 0,5 l

 

AT

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1-3: 0,33 l

 

AT

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1-4: 0,25 1

 

AT

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

VENZAR® 500 SC aplikujte iba pozemne postemergentne v repe cukrovej a repe kŕmnej proti burinám vo fáze klíčnych listov (BBCH 10-11) najskôr od rastovej fázy dvoch párov pravých listov, t.j. typicky v ošetrení T1 až T4 (BBCH12-20) v dávke max 1 l/ha jednorázovo prípadne delene, a to vždy na doplnkovú podporu reziduálnej účinnosti postrekových sekvenčných alebo tank-mix

programov na báze SAFARI® 50 WG a autorizovaných

prípravkov s obsahom

PMP/DMP/ethofumesate.

 

Celkovo aplikované množstvo prípravku max. 1 l prípravku/ha (tj. 0,5 kg/ha lenacil) pri individuálnej aplikácii na tom istom pozemku raz za 3 roky.

Maximálny počet aplikácií: 1× 1 l/ha resp. delene max. 4×. Minimálny interval medzi ošetreniami: 7 dní

Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l

Ochranná doba: AT, posledné ošetrenie repy musíte urobiť najneskôr do BBCH 31 (pred začiatkom zapájania rastlín: 10% rastlín repy v riadku zapojených).

Aplikujte schválenými a dobre kalibrovanými postrekovačmi.

VENZAR 500 SC nepoužívajte na pôdach s obsahom organických látok nižším ako 0,5% a pôdach s obsahom piesku vyšším ako 50%.

Dlho trvajúce sucho po ošetrení znižuje účinnosť prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

VENZAR 500 SC použitý podľa odporúčania etikety a pokynov pre aplikáciu nespôsobuje žiadne príznaky fytotoxicity a nemá negatívny vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka lenacil patrí do HRAC skupiny C1. Viacročné používanie herbicídov s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín,

ICZ/2015/3855/mt

3/6

Etiketa schválená: 12.1.2016

ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šlachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

VENZAR 500 SC použitý podľa odporúčania etikety a pokynov pre aplikáciu nespôsobuje žiadne príznaky fytotoxicity a nemá negatívny vplyv na úrodu, rastliny alebo rastlinné produkty.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Na pozemku ošetrenom prípravkom VENZAR® 500 SC je po zbere repy a orbe možné na budúci rok vysádzať a vysievať akúkoľvek poľnú plodinu.

Lenacil je stredne rýchlo odbúravaný v mikrobiálne aktívnych pôdach. Vzhľadom na reziduálne pôsobenie v pôde je po dobu 4 mesiacov od aplikácie VENZARU 500 SC v maximálnej celkovej dávke možné zaradiť iba repu cukrovú, špenát alebo jahody. Ostatné plodiny je možné zaradiť po uplynutí 4 mesiacov a hlbokej orbe.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie/postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.olejové disperzie

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomaľovače úletu

ICZ/2015/3855/mt

4/6

Etiketa schválená: 12.1.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Venzar® 500 SC, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a postrekovač zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo odpovedajúce množstvo čistiaceho prípravku (napr. All Clear Extra, Agroclean apod.). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania.

Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacím roztokom pripraveným podľa návodu na použitie detergentu. K odstráneniu stop čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku a aplikácii používajte ochranný pracovný odev, gumené rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami, ochranu očí/tváre a gumené topánky. Pri riedení používajte aj zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

 

Všeobecné pokyny

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností

 

vždy informujte lekára a odovzdajte informácie z etikety/karty

 

bezpečnostných údajov.

Po nadýchaní aerosólu

Prerušte prácu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte

 

prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie.

 

Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po zasiahnutí pokožky

Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým

 

množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade

 

potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí

Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite

 

vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po

 

dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri

 

zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade

 

pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie ,

 

pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní,

ICZ/2015/3855/mt

5/6

Etiketa schválená: 12.1.2016

vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po náhodnom požití Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 až do +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody, môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Green point disposal/recollection symbol

Recycling symbol (arrows in triangle + HDPE/2)

ICZ/2015/3855/mt

6/6