Etiketa schválená: 15.10.2013

Prípravok na ochranu rastlín

VAZTAK ACTIVE

Postrekový insekticídny prípravok vo forme mikroemulzie na báze svetlostabilného syntetického pyrethroidu určený na ničenie škodlivého hmyzu v celej škále poľných i špeciálnych plodín ako aj v lesnom hospodárstve.

Typ prípravku na ochranu rastlín: insekticíd

Účinná látka : 50 g.l-1 alfa-cypermethrinu,

tj. racemát obsahujúci (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2- dimethylcyklopropankarboxylat a (R)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1S,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2- dimethylcyklopropankarboxylat

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: alfa-cypermethrin CAS No.: 67375-30-8, benzínové rozpúšťadlo (ropné), CAS No.: 64742-94-5, heptán-2-ón CAS No.: 110-43-0, 2-metylpentán-2,4- diol, CAS No.: 107-41-5, poly(oxy-1,2-etán-diyl) alfa.-sulfo.-omega.-[2,4,6/tris(1- fenyletyl)fenoxy]v podobe amónnej soli, CAS No.: 119432-41-6

KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H302 Škodlivý po požití.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (Prevencia):

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P261c Zabráňte vdychovaniu hmly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

ICZ/2011/0007/ki

Strana 1 z 7

 

 

Etiketa schválená: 15.10.2013

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (odozva):

P301

+ P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

 

mydla.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P337

+ P313

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362

 

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P304

+ P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P330

 

Vypláchnite ústa.

P332

+ P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P312

 

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo

 

 

lekára.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (uchovávanie):

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA (zneškodňovanie):

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný(osobitne pre

 

prežúvavce)!

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč2

Prípravok je pre včely a užitočné článkonožce škodlivý.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.)

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

SPe8:

Nebezpečný pre včely. Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na

 

plodiny v čase kvetu. Neaplikujte, keď sa na ošetrovanom pozemku a v jeho okolí

 

nachádzajú kvitnúce buriny. Aplikujte až po ukončení denného letu včiel, neskoro večer.

 

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu, v lesnom hospodárstve nepoužívajte ani

 

pri výskyte medovice.

 

Pri aplikácii zabráňte úletom postrekovej kvapaliny na necieľový porast.

ICZ/2011/0007/ki

Strana 2 z 7

Etiketa schválená: 15.10.2013

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-05-1387

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,15 l,

0,25 l, 0,5 l, 1 l Coex (PE/PA) fľaša,

 

3 l, 5 l,

10 l Coex PE/PA kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

VAZTAK je ochranná známka spoločnosti BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

VAZTAK ACTIVE je svetlostabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu, jeho larvám a vajíčkam. Účinkuje ako dotykový a požerový jed. Nie je systémovým prípravkom, a preto je potrebné dostatočné množstvo vody na zabezpečenie dobrého krycieho účinku ošetrenia. Prípravok je stabilný voči svetlu a má nízku rozpustnosť vo vode, preto má dobrý reziduálny účinok na povrchu listov. Vaztak Active má vysokú priľnavosť na ošetrovaných organických materiáloch a cieľovom hmyze, je odolný voči zmytiu dažďom za predpokladu, že postreková kvapalina zaschne predtým ako začne pršať. Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že alpha-cypermethrin narušuje rovnováhu medzi sodíkovými a draselnými iónmi, a tým pôsobí na axiálne vedenie nervových vzruchov. Vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčami a úhynom jedinca.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámky

 

 

 

doba

 

pšenica, raž, tritikale

byľomor sedlový,

0,2l

21

 

 

vošky, kohútik modrý a kohútik

 

 

 

 

pestrý

 

 

 

jačmeň, ovos

byľomor sedlový,

0,2l

35

 

 

vošky, kohútik modrý a kohútik

 

 

 

 

pestrý

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach na zrno

obaľovač hrachový

0,25 l

10

 

ICZ/2011/0007/ki

Strana 3 z 7

 

 

 

Etiketa schválená: 15.10.2013

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr.

Poznámky

 

 

 

 

doba

 

bôb na zrno

strapky, voška maková

 

0,2l

7

 

 

 

 

 

 

 

zemiak (nie skorý)

pásavka zemiaková

 

0,25 l

14

 

repka ozimná,

blyskáčik repkový,

 

0,2-0,3 l

49

 

repka jarná,

krytonos repkový a krytons

 

 

 

semenné porasty horčice

 

 

 

štvorzubý, piliarka repková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semenné porasty

blyskáčik repkový

 

0,2-0,3 l

AT

 

kapustovej zeleniny

strapka ľanová

 

0,2-0,3l

AT

 

 

 

 

 

piliarka repková

 

0,2-0,3 l

AT

 

ľan

Skočky

 

0,3 l

49

 

 

strapka ľanová

 

0,5 l

56

 

 

 

 

 

 

 

kapustová zelenina

húsenice

 

0,3 l

10

 

 

piliarka repková

 

0,3 l

10

 

 

 

 

 

 

 

reďkovka - semenné

piliarka repková

 

0,3 l

AT

 

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucerna- semenné porasty

strapky, bzdôšky

 

0,4 l

AT

 

 

 

 

 

 

 

vinič

obaľovače

 

0,2 l

21

podľa

 

 

 

 

 

signalizácie

ihličnany (drevo v kôre)

lykožrút smrekový a

ostatný

1,0 %

28

prevencia

 

podkôrny hmyz (Scolytidae)

 

 

 

 

 

 

(50 ml.m-3)

 

 

 

 

 

2,0 %

28

asanácia

 

 

 

(100 ml.m-3)

 

 

 

 

 

3,0 %

28

otrávené

 

 

 

(150 ml.m-3)

 

lapáky

 

drevokaz čiarkovaný

 

2,0%

28

prevencia

 

 

 

(100 ml.m-3)3)

 

 

 

 

 

4,0 %

28

asanácia

 

 

 

(200 ml.m-3)

 

 

sadenice ihličnanov

tvrdoň smrekový,

 

3,0 %

28

máčanie

 

lykokaz sadenicový,

 

(150 ml.m-3)

 

koreňov

 

 

 

cielený

 

lykokaz pňový

 

 

 

 

 

1,0 %

28

kuratívny

 

 

 

 

 

 

(50 ml.m-3)

 

postrek

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikačná dávka vody: 200-600 l.ha-1 (poľné plodiny)

200-1000 l.ha-1 (vinič)

5 l.m-3 pri bodovej aplikácii na ležiace kmene stromov Obilniny: byľomor sedlový - na začiatku výletu imág

voška ovsená - od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)

kohútiky - po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.

Hrach na zrno: obaľovač hrachový - 1-2 týždne po letovej vlne imág do feromónových lapačov t.j. v čase hromadného liahnutia lariev

ICZ/2011/0007/ki

Strana 4 z 7

Etiketa schválená: 15.10.2013

Bôb na zrno: voška maková – keď napadnutie voškou dosiahlo 5 a viac % rastlín, strapky - pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia

Zemiak: pásavka zemiaková - v čase maximálneho liahnutia lariev. Účinnosť ošetrenia môže byť redukovaná v oblastiach, kde nižšia účinnosť pyrethroidov či organofosfátov už bola pozorovaná alebo ošetrenie bolo robené za nevhodných podmienok. V lokalitách, kde bol minulý rok pozorovaný znížený účinok, použite prípravok iného typu.

Repka, horčica, semenné porasty kapustovej zeleniny: blyskáčik repkový - na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím krytonosy - na začiatku náletu chrobákov do porastu

piliarka repková - od vzídenia repky do konca októbra

Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu. Ľan: skočka ľanová - od vzchádzania do začiatku štádia stromčeka

strapka ľanová - na začiatku náletu strapky na ľan

Kapustová zelenina: mlynárik kapustový a mora kapustová - pri liahnutí lariev piliarka repková - na skorej kapuste ihneď pri zistení lariev

Reďkovka - semenné porasty: piliarka repková - pri zistenom výskyte

Lucerna - semenné porasty:

strapky - pred kvitnutím, v dobe maximálneho nasadenia kvetných pukov bzdôšky

a)pred kvitnutím v dobe max. nasadenia kvetných pukov

b)pri dokvitaní, keď prevažujú zelené strúčiky

Vinič: obaľovače - podľa signalizácie, cca týždeň po vrchole náletu motýľov I. a II. generácie do feromónových lapačov

Ihličnany (drevo v kôre):

-lykožrút smrekový a podkôrny hmyz

preventívna ochrana: kmeňov v kôre pred napadnutím;

 

1 % roztok t.j. 100 ml koncentrátu do 10 l vody;

 

aplikuje sa zvyčajne chrbtovými postrekovačmi;

asanácia:

kmeňov v kôre po napadnutí, ale ešte pred vyletením dospelých chrobákov

 

(imág) z kôry;

 

2 % roztok t.j. 200 ml koncentrátu do 10 l vody;

otrávené lapáky:

ošetrenie kmeňov v kôre pred napadnutí, pričom kmene sa ešte vnadia

 

feromónovým odparníkom pre zvýšenie atraktivity;

 

3 % roztok t.j. 300 ml koncentrátu do 10 l vody;

 

aplikuje sa zvyčajne chrbtovými postrekovačmi;

-drevokaz čiarkovaný:

prevencia: 2 % roztok, t.j. 200 ml koncentrátu do 10 l vody asanácia: 4 % roztok, t.j. 400 ml koncentrátu do 10 l vody

Sadenice ihličnatých drevín:

tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový a pňový:

- preventívny postrek alebo máčanie koreňov (3,0 %) a kuratívny postrek (1,0 %) pred živným žerom škodcov na kmienku a hlavných koreňoch sadeníc. Dávka aplikačného roztoku 60-80 l na ha (1,5-2,0 l na100 sadeníc). Preventívne aplikujte v apríli až máji, kuratívne podľa potreby. Postrek usmerňujte do oblasti koreňového krčku sadeníc.

Neodporúča sa zber lesných plodov a húb v ošetrených lesných porastoch.

ICZ/2011/0007/ki

Strana 5 z 7

Etiketa schválená: 15.10.2013

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. striedanie prípravkov, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných látok na ochranu rastlín. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Dodržujte všeobecné pravidlá správnej poľnohospodárskej praxe, odporúčané dávkovanie a termín aplikácie prípravku VAZTAK ACTIVE.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Nádrž postrekovača naplňte zhruba do polovice vodou, pridajte odmerané príslušné množstvo prípravku a nádrž za stáleho miešania doplňte vodou na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pred použitím dokonale premiešajte obsah nádoby s prípravkom. Pripravte si len také množstvo aplikačnej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenia a osobné ochranné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev

, ochranný štít na tvár , respirátor

proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení

postreku použite aj gumovú zásteru

z PVC alebo z pogumovaného textilu. Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

VAZTAK ACTIVE je horľavinou II. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. Prípravok je mikroemulzia. Ak sa dostane do centra požiaru tento haste najlepšie hasiacim práškom, CO2, hasiacou penou odolnou proti alkoholom prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len na chladenie skládky vystavenej ohňu aj to len v prípadoch, že je zabezpečené, aby kontaminovaná voda nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať škodlivé výpary a nezhorený prípravok môže unikať v dyme!

ICZ/2011/0007/ki

Strana 6 z 7

Etiketa schválená: 15.10.2013

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.

Po požití Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky Okamžite dôkladne umyte mydlom a vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku (na báze alfa-cypermetrínu) a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, čistých, uzamknutých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 °C, oddelene od potravín, krmív, nápojov, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, ako aj obalov od týchto látok.

Záručná doba je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2011/0007/ki

Strana 7 z 7