Etiketa schválená: 26.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TYTAN 75 SG

TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín a metličky v pšenici ozimnej.

Účinná látka: Thifensulfuron-methyl, 682 g.kg-1 (68.2 % hm)

t.j Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2- carboxylate/metyl ester kysliny tiofénkarboxylovej

Metsulfuron-methyl, 68 g.kg-1 (6.8 % hm)

t.j. Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5,-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoate/metyl ester kyseliny benzoovej

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Thifensulfuron-methyl; CAS: 79277-27-3, Metsulfuron-methyl; CAS: 74223-64-6

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P337

+ P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v subjekte oprávnenom na odber nebezpečného odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

ICZ/2014/2830/ss

Strana 1 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2015

Spe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na etikete prípravku na ochranu rastlín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

PUH Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská republika tel. č.: +48 52 318 87 83/84, fax: +48 52 318 88, e-mail: RD@chemirol.com.pl

Číslo autorizácie ÚKSUP:

15-11-1530

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

90g, 450g, 900 g HDPE kanister

Doba použiteľnosti prípravku: 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania

TYTAN 75 SG® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TYTAN 75 SG je systémový selektívny herbicíd.. Prípravok je prijímaný listami a koreňmi rastlín a rýchlo translokovaný v celej rastline.

Účinné látky thifensulfuron-methyl a metsulfuron-methyl patria do skupiny sulfonylmočovín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktátsyntázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným uhynutím burín. Typické príznaky poškodenia sú viditeľné už v priebehu 3-10 dní po aplikácii prípravku v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Výživová konkurencia voči plodine končí od okamihu ošetrenia. Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku, no vysoké pôdne teploty znižujú reziduálnu účinnosť. Chladné a suché počasie účinok redukuje a oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, výmrv repky, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, lipkavec obyčajný a veronika perzská.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

dvojklíčnolistové buriny, metlička

70 – 90 g

 

 

ICZ/2014/2830/ss

 

 

Strana 2 z 6

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok aplikujte výlučne len na jar, od objavenia sa 2. odnože, do rastovej fázy, kedy je 1. kolienko min. 1 cm na odnožovacím uzlom (BBCH 22-31). Na vybrané buriny aplikujte: metlička 1-4 listy BBCH 11-14, jednoročné dvojklíčnolistové buriny klíčne listy až 4 listy BBCH 10-14. V prípade hustých porastov používajte vždy 300 l vody/ha.

Najlepší herbicídny účinok je pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny; prerastené buriny sa stávajú odolnejšie.

Dokonalé pokrytie porastu postrekovou kvapalinou je predpokladom spoľahlivého účinku!

Vyššiu dávku aplikujte v prípade silnejšieho zaburinenia metličkou obyčajnou, lipkavcom obyčajným a veronikou perzskou, ako aj na buriny v pokročilejších vývojových fázach.

V podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku TYTAN 75 SG (sucho, nízke teploty) aplikujte prípravok spolu so zmáčadlom v súlade s pokynmi pre aplikáciu. Prípravok neaplikujte na veľmi ľahké pôdy a na pôdy s pH vyšším ako 7,5; na zamrznutú pôdu alebo pôdu pokrytú snehom a na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace nedostatkom živín. Neaplikujte prípravok v obilninách, ktoré sa pestujú s podsevom bôbovitých rastlín a spolu s hnojivami, ktoré sa aplikujú na listy.

Prípravok sa rýchlejšie rozkladá v pôde pri dobrom zavlažení, vysokej teplote a nižšom pH. Nepoužívajte TYTAN 75 SG v obilninách ošetrených iným prípravkom na báze sulfonylmočovín. Nepoužívajte v následnom alebo tank-mix ošetrení s iným prípravkom na báze sulfonylmočovín. Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov!

Nemiešajte s regulátormi rastu obsahujúcimi ethephon.

Silný dážď do 4 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok TYTAN 75 SG aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je vysoko tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa HRAC patria metsulfuron-methyl a thifensulfuron-methyl do skupiny inhibítorov ALS enzýmu. Táto skupina (HRAC GROUP B) sa vyznačuje vysokým rizikom vzniku rezistencie. Na Slovensku nebola zistená rezistencia.

Prípravok obsahuje dve účinné látky, ktoré patria do chemickej skupiny sulfonylmočovín. Vzhľadom na to, že u niektorých druhov burín môže vznikať rezistencia, aplikujte herbicíd len jedenkrát za vegetačné obdobie a vyhnite sa každoročnému používaniu herbicídov zo skupiny sulfonylmočovín na tom istom pozemku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po riadnom zbere plodiny možno v tej istej vegetačnej sezóne pestovať výlučne ozimné obilniny a repku ozimnú, ak však po aplikácii prípravku TYTAN 75 SG v pšenici ozimnej nasledovalo

ICZ/2014/2830/ss

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2015

dlhodobé sucho, tak nepestujte v tom istom kalendárnom roku ako následnú plodinu repku ozimnú.

V prípade predčasného zaorania porastu a orbe do hĺbky min. 10 cm, je možné ako náhradné plodiny vysievať výlučne jarné a ozimné obilniny. V nasledujúcom vegetačnom období je možné vysádzať a vysievať akékoľvek plodiny bez obmedzení.

V nasledujúcom kalendárnom roku možno na tom istom mieste pestovať všetky ostatné druhy plodín.

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty; na účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 10 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Vzhľadom na veľmi veľkú citlivosť niektorých plodín aj na nepatrné množstvá prípravku je veľmi dôležité dôkladné umytie postrekovača nižšie uvedeným spôsobom, najmä pred použitím v iných poľnohospodárskych plodinách:

1.Nádrž vyprázdnite, opláchnite všetky časti postrekovača a opäť vyprázdnite.

2.Nádrž naplňte vodou, pričom použite jeden z prípravkov odporúčaných na umývanie postrekovačov a oplachujte minimálne 10 minút pri zapnutom miešadle.

3.Časti rozprašovača rozmontujte, umyte a osobitne opláchnite v roztoku čistiaceho prípravku na postrekovače.

4.Nádoby a všetky časti postrekovača vypláchnite čistou vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní prípravku nejedzte, nepite ani nefajčite. Postrekujte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom. Aplikačné zariadenia nečistite v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii vôd prostredníctvom kanalizácie z hospodárskych dvorov a ciest.

Na účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 75 m od nepoľnohospodárskych pozemkov alebo dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov a použite postrekovače redukujúce úlet postrekovej kvapaliny o 90 %, či ochrannú zónu 20 m od nepoľnohospodárskych pozemkov s použitím postrekovačov redukujúcich úlet postrekovej kvapaliny o 75 %, resp. ochrannú zónu 40 m od nepoľnohospodárskych pozemkov a použite postrekovače redukujúce úlet postrekovej kvapaliny o 50 %.

ICZ/2014/2830/ss

Strana 4 z 6

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri príprave a aplikácii:

Ochrana dýchacích orgánov

- za podmienok nedostatočného vetrania noste ochranné

 

masky s vhodnými pohlcovaču alebo dýchacie prístroje

Ochrana rúk

- gumové alebo plastové rukavice označené

 

piktogramom pre chemické nebezpečenstvo podľa STN

 

EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k STN

Ochrana očí a tváre

EN 374-1

 

- zamedzte styku s očami, tesniace ochranné okuliare

Ochrana tela

alebo tvárový štít,

 

- celkový pracovný / ochranný odev z textilného

 

materiálu, napr. podľa STN EN 14605+A1 alebo podľa

 

STN EN 13034+A1, prípadne podľa STN EN ISO

 

13982-1, alebo iný ochranný odev označený

 

piktogramom "ochrana proti chemikáliám" podľa STN

Dodatočná ochrana hlavy

EN 340. Pri riedení - zástera z PVC alebo

Dodatočná ochrana nôh

pogumovaného textilu.

 

- nie je nutná

 

- pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo

 

plastové čižmy) podľa STN EN ISO 20346 alebo STN

Spoločný údaj k OOPP

EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v

 

poľnohospodárskom teréne)

 

- poškodené OOPP (napr. pretrhnuté rukavice) je

 

potrebné urýchlene vymeniť

PRVÁ POMOC

Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu. Protilátka: nie je dostupná, použite symptomatickú liečbu.

V prípade nehody alebo ak cítite nevoľnosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu).

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predložte informácie z etikety/karty bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo výskytu kŕčov, umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri state vedomia alebo výskyte kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom vlažnej tečúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

ICZ/2014/2830/ss

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2015

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Po vyhľadaní lekárskej pomoci informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a prvej pomoci, ktorá mu bola poskytnutá. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamykateľných, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote od 0 do +30°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, sálaním tepelných zdrojov, ohňom a priamym slnečným svitom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

ICZ/2014/2830/ss

Strana 6 z 6