Etiketa schválená: 31.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TRISTAR 50 SG

Herbicídny prípravok vo forme granúl rozpustných vo vode, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale a jačmeni jarnom.

Účinná látka:

Tribenuron-

500 g/kg

t. j. methyl2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-

metyl

(50 % w/w)

yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Uhličitan sodný < 20 %

Klasifikácia a označenie:

Výstražný piktogram

GHS07

GHS09

Výstražné slovo: POZOR!

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

mydla.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P362 + P364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdajte subjektu oprávnenému na odber

 

nebezpečného odpadu.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

ICZ/2015/3140/sc

1/6

ICZ/2015/3568/vi

 

 

Etiketa schválená: 31.8.2015

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi

 

s prijateľným rizikom.

SP1

Neznečisťujte vody prípravkom alebo jeho obalom. (Aplikačné zariadenie nečistite

 

v blízkosti povrchových vôd / Zabráňte kontaminácii vôd splaškami z fariem a z

 

ciest).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami neošetrený ochranný pás zeme v dĺžke 10 m. Z

 

dôvodu ochrany necieľových vodných organizmov neaplikujte na svahoch (so

 

sklonom 3o alebo väčším).

SPe3

Na ochranu necieľových rastlín dodržiavajte neošetrené ochranné pásmo 5 m od

 

okraja ošetrovaného pozemku. Prípravok je nebezpečný pre necieľové rastliny.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok je vylúčený z používania vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!“

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Postupujte podľa návodu na použitie, aby ste sa vyhli ohrozeniu človeka a životného prostredia. Pred použitím si prečítajte priložený návod na obsluhu

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

.

Výrobca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z

 

o.o.

Držiteľ autorizácie:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z

 

o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľsko

 

tel: +48 52 3188783/784, fax: +48 52 3188801, e-mail:

 

RD@chemirol.com.pl

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1639

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

40g, 60g, 100g, 300g, 600g HDPE téglik so skrutkovacím

 

uzáverom s tesnením

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

TRISTAR 50 SG® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp.

ICZ/2015/3140/sc

2/6

ICZ/2015/3568/vi

Etiketa schválená: 31.8.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TRISTAR 50 SG je selektívny herbicíd so systémovým účinkom. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene.

Prípravok ničí mnoho druhov jednoročných dvojklíčnolistových burín. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Pšenica ozimná, tririkale TRISTAR 50 SG 30 g/ha

Citlivé buriny - kapsička pastierska, veronika roľná, hviezdica prostredná, nevädza poľná

Stredne citlivé buriny - pichliač roľný, fialka roľná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý

Odolné buriny - lipkavec obyčajný

TRISTAR 50 SG 40 g/ha

Citlivé buriny - pichliač roľný, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý

Stredne citlivé buriny - fialka roľná Odolné buriny - lipkavec obyčajný

TRISTAR 50 SG 25 g/ha (Tank Mix spolu Galaper 200 EC/ Herbistar 200 EC)

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, veronika roľná, lipkavec obyčajný

Stredne citlivé buriny: fialka roľná

Jačmeň jarný

TRISTAR 50 SG 25 g/ha

Citlivé buriny - kapsička pastierska, hviezdica prostredná

Menej citlivé buriny - fialka roľná, peniažtek roľný, mrlík biely, parumanček nevoňavý, nevädza poľná, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný

TRISTAR 50 SG 30 g/ha

Citlivé buriny - parumanček nevoňavý, nevädza poľná

Menej citlivé buriny - fialka roľná, lipkavec obyčajný, peniažtek roľný, mrlík biely, hluchavka objímavá.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

pichliač roľný, jednoročné

30-40 g

AT

 

tritikale

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

jednoročné dvojklíčnolistové

25 g + (0,35

AT

(TM)

 

buriny, lipkavec

l)

 

Galaper 200

 

 

 

 

EC, Herbistar

 

 

 

 

200 EC

jačmeň jarný

jednoročné dvojklíčnolistové

25-30 g

AT

 

 

buriny

 

 

 

AT- ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

ICZ/2015/3140/sc

3/6

ICZ/2015/3568/vi

 

Etiketa schválená: 31.8.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x v plodine, na jar

Pšenica ozimná, tritikale

TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2-6 pravých listov burín (BBCH 12-16). Na ničenie lipkavca používajte kombinácie s prípravkami so špecifickým účinkom na lipkavec.

Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom v súlade s návodom na použitie.

Rastová fáza plodín v dobe aplikácie: plné odnožovanie až 2. kolienko (BBCH 26-32)

Jačmeň jarný

TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2-4 pravých listov burín (BBCH 12-14).

Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom v súlade s návodom na použitie.

Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie: začiatok odnožovania až 1. kolienko (BBCH 20-31)

Prípravok nepoužívajte:

-na rastliny poškodené mrazom, suchom, stojacou vodou, škodcami a na rastliny s príznakmi nedostatku živín

-spoločne s hnojivami na list

Aplikujte pozemne a schválenými postrekovačmi.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na dané plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tribenuron-methyl patrí doskupiny sulfonylmočovín (skupina B podľa HRAC), jej spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát-syntázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín. Aby nedošlo k vzniku rezistencie, neaplikujte tento prípravok alebo iný, s mechanizmom účinku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočovina, triazolpyrimidíny, triazolíny), na rovnakom pozemku a proti rovnakým burinám viackrát za sebou, bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu a jej kvalitu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Náhradné plodiny:

V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom TRISTAR 50 SG je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

Následné plodiny:

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

ICZ/2015/3140/sc

4/6

ICZ/2015/3568/vi

Etiketa schválená: 31.8.2015

Ak sa prípravok aplikuje vo fáze plodiny > BBCH 30, konzultujte s držiteľom povolenia vplyv na množiteľské porasty.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel, necieľových článkonožcov, pôdnych makroorganizmov a mikroorganizmov nevyžaduje žiadne špeciálne opatrenia.

Tabuľka ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu necieľových organizmov:

Plodina

bez redukcie

tryska

tryska

tryska

 

 

50 %

75 %

90 %

Ochranná vzdialenosť od okraja ošetrovaného pozemku s ohľadom na ochranu vodných organizmov [m]

Ozimné a jarné obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdialenosť od okraja ošetrovaného pozemku s ohľadom na ochranu necieľových organizmov [m]

Ozimné a jarné obilniny

5

0

0

0

Vzhľadom na ochranu vodných organizmov je vylúčené použitie prípravku na pozemkoch zvažujúcich sa k povrchovým vodám (sklon ≥ 3°).

Použitie prípravku v II. ochrannom pásme zdrojov povrchových vôd nie je zakázané.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Skontrolujte čistotu postrekového zariadenia. Pred prípravou postrekovej kvapaliny presne určite jej potrebné množstvo.

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pri práci sa odporúča postrekovú kvapalinu v nádrži postrekovača nepretržité miešať.

Pri príprave zmesí prípravkov dodržujte všetky odporúčania, zákazy a bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na herbicídy tvoriace zmes.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po ukončení postreku vyprázdnite nádrž a zariadenie zvonku opláchnite čistou vodou. Odstráňte akúkoľvek kontamináciu prípravkom.

Nádrž dôkladne vypláchnite čistou vodou, min. jednou desatinou objemu nádrže postrekovača, prepláchnite hadice, ramená a trysky. Vyprázdnite nádrž.

Nádrž znovu napustite, pridajte čistiaci prostriedok odporúčaný pre čistenie postrekovacieho zariadenia. Na dobu min. 10 minút spustite miešacie zariadenie. Prepláchnite týmto roztokom hadice, ramená a trysky.

Nádrž znovu napustite čistou vodou, min. jednou desatinou objemu postrekovača a všetko ešte raz prepláchnite.

ICZ/2015/3140/sc

5/6

ICZ/2015/3568/vi

Etiketa schválená: 31.8.2015

Trysky a sitá musia byť čistené oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri príprave a aplikácii:

Ochrana dýchacích orgánov

- nie je nutná

Ochrana rúk

- gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom

 

pre chemické nebezpečenstvo podľa STN EN 420+A1 s

 

uvedeným kódom podľa prílohy A k STN EN 374-1

Ochrana očí a tváre

- nie je nutná

Ochrana tela

- celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu,

 

napr. podľa STN EN 14605+A1 alebo podľa STN EN

 

13034+A1, prípadne podľa STN EN ISO 13982-1, alebo iný

 

ochranný odev označený piktogramom "ochrana proti

 

chemikáliám" podľa STN EN 340.

 

pri riedení - zástera z PVC alebo pogumovaného textilu

Dodatočná ochrana hlavy

- nie je nutná

Dodatočná ochrana nôh

- pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo

 

plastové čižmy) podľa STN EN ISO 20346 alebo STN EN

 

ISO 20347 (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom

 

teréne)

Spoločný údaj k OOPP

- poškodené OOPP (napr. pretrhnuté rukavice) je potrebné

 

urýchlene vymeniť

Ak je pracovník pri aplikácii dostatočne chránený v uzavretej kabíne vodiča, použitie OOPP nie je nutné. Pre prípad poruchy zariadenia však musí mať prichystané aspoň rezervné rukavice.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v smere vetra a smerom od iných osôb.

Po ukončení práce opustite ošetrované priestory! Vstup do ošetreného poľa je možný až na druhý deň po aplikácii.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného / pracovného obleku a iných osobných ochranných prostriedkov a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a nefajčite. Ak nepoužívate ochranný odev na jedno použitie, pracovný/ochranný odev a iné osobné ochranné prostriedky pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite (ochranné prostriedky, ktoré nemožno prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom alebo pracím práškom).

Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri vykonávaní postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Práca s prípravkom je pre tehotné alebo dojčiace ženy a pre mladistvých zakázaná. Osobám s alergiami sa práca s prípravkom neodporúča.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: V prípade zdravotných problémov (pri podozrení na alergickú reakciu, prípadne pri pretrvávajúcom slzení, začervenaní, pálení očí aj po ich prepláchnutí), alebo ak máte akékoľvek pochybností, vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku alebo príbalového letáku.

Prvá pomoc pri nadýchaní sa aerosólu pri aplikácii: Prerušte prácu, zabezpečte telesný a duševný kľud. Postihnutého presuňte mimo ošetrovanú oblasť.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: Prach opatrne straste z odevu. Nasiaknutý odev odložte. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

ICZ/2015/3140/sc

6/6

ICZ/2015/3568/vi

Etiketa schválená: 31.8.2015

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich. Súčasne po dobu aspoň 10 minút vyplachujte priestor pod viečkami veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné znova použiť, je potrebné ich zlikvidovať.

Prvá pomoc pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie.

Po vyhľadaní lekárskej pomoci informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a prvej pomoci, ktorá mu bola poskytnutá. Ďalší postup prvej pomoci (a eventuálne ďalšie liečenie) možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-

5477 4166)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte len v uzavretých a neporušených originálnych obaloch, v uzamknutých, chladných a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +0°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred vlhkom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Oplachové vody po zriedení 1 : 10 vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Čistenie mechanizačného prostriedku vykonávajte v zmysle Kódexu dobrej poľnohospodárskej praxe v ochrane rastlín.

ICZ/2015/3140/sc

7/6

ICZ/2015/3568/vi