Etiketa schválená: 22.8.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TRIPALI®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

® registrovaná ochranná známka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Florasulam

105 g/kg (10.5 % hm.)

Metsulfuron methyl

83 g/kg (8.3 % hm. )

Tribenuron methyl

83 g/kg (8.3 % hm.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Tribenuron methyl (CAS 101200-48-0)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS09

Pozor

 

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje tribenuron-metyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

 

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

 

opatrenia.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P363

 

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

 

mydla.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

P338

 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P308

+ P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

P333

+ P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

ICZ/2013/1392/ki

Strana 1 z 7

 

Etiketa schválená: 22.8.2016

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov /odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20, alebo 5 m pri 90% redukcii úletu.

SPe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m pre 90%.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5; Tel. 257

 

414 111

 

Informácie pre SR:

 

MV-Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, Tel. 905

 

726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-11-1819

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE fľaša

 

200 ml (40-120 g)

ICZ/2013/1392/ki

Strana 2 z 7

Etiketa schválená: 22.8.2016

 

400 ml (150-250 g)

 

1000 ml (300-500 g)

 

2000 ml (600-1000 g)

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TRIPALI® je trojzložkový herbicíd so systémovým účinkom. Metsulfuron methyl, tribenuron (sulfonylmočoviny) a florasulam (triazolopyrimidin) ako ALS inhibítory blokujú tvorbu esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Prijímané sú listami rastlín a ničia väčšinu dvojklíčnolistových burín. TRIPALI® v krátkej dobe po aplikácii (do 6 hodín) zastavuje rast citlivých burín, účinok na buriny (zmena farby) sa prejavuje až za 1-3 týždne po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku. Chladné a suché počasie redukuje a oneskoruje účinok herbicídu. Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii na buriny v skorých rastových fázach. Prerastené buriny sú odolnejšie a odporúčame evidovať veľkosť jednotlivých druhov burín v dobe ošetrenia. Rovnomerné pokrytie porastu postrekovou kvapalinou je predpokladom spoľahlivého účinku.

Všetky tri účinné látky v TRIPALI® sú v obilninách rýchlo rozložené na herbicídne neaktívne metabolity a preto sú obilniny k účinným látkam v TRIPALI® vysoko selektívne.

Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny:

drchnička roľná, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý (2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, veronika perzská, výmrv repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná

Menej citlivé buriny:

mrlík biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)

Odolné buriny:

loboda konáristá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6 listov)

Tripali® neničí trávovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná, pšenica

dvojklíčnolistové

50 g

AT

 

ozimná tvrdá, pšenica jarná,

buriny

 

 

 

pšenica jarná tvrdá, jačmeň

 

 

 

 

ozimný, jačmeň jarný, raž

 

 

 

 

ozimná, tritikale, ovos

 

 

 

 

Pokyny pre aplikáciu

 

 

 

 

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x

Ochranná doba: AT (najneskôr BBCH 39)

Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

ICZ/2013/1392/ki

Strana 3 z 7

Etiketa schválená: 22.8.2016

Pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos.

TRIPALI® aplikujte obilninách postemergentne na jar na vzídené aktívne rastúce buriny od 2. listu obilniny až do fázy plne rozvinutého zástavnicového listu obilniny (BBCH 12-39) v dávke 50 g/ha, optimálne vo fáze 2-6 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-16) resp. vo fáze listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu (pichliač) (BBCH 30-31).

Aplikujte pozemne schválenými postrekovačmi.

TRIPALI® je možno v niektorých situáciách (prerastené buriny), pre optimalizáciu účinku, kombinovať s neionogénnymi zmáčadlami (napr. Trend® 90 0,1% obj.).

Dažďové zrážky do dvoch hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť ošetrenia. Nepoužívajte v poškodených alebo oslabnutých porastoch.

Neošetrujte porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia, mrazov, prítomnosti škodcov a chorôb, nedostatku živín alebo ďalších faktorov, ktoré obmedzujú rast rastlín.

Nepoužívajte v obilninách s podsevom tráv, ďateliny alebo strukovín. Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

TRIPALI® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá fytotoxické účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

Agrotechnické praktiky (orba, neskoré termíny siatia) v kombinácii s herbicídmi sú ďalšie efektívne nástroje pre zabránenie vzniku rezistencie. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom účinnej látky na báze ALS inhibítorov (HRAC skupina B, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na rovnakom poli po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko- šľachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

TRIPALI® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Následné plodiny - po normálnom zbere obilniny ošetrenej na jar prípravkom TRIPALI® je v tom istom roku na jeseň a po orbe možné vysievať iba ozimné obilniny, repku ozimnú alebo trávy. V prípade tankmixovej alebo sekvenčnej kombinácie s prípravkami na báze ALS inhibítorov

ICZ/2013/1392/ki

Strana 4 z 7

Etiketa schválená: 22.8.2016

odporúčame zaradiť iba obilniny a trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na klimatických podmienkach (pH pôdy >6, dlhodobým suchom).

Ďalší rok po aplikácii a orbe je možné zaradiť všetky obilniny, repu cukrovú, zemiaky, kukuricu, repku ozimnú, slnečnicu aj strukoviny.

Prípadnú citlivosť a voľbu následných plodín v podmienkach výrazne alkalických pôd v kombinácii s nedostatkom zrážok a dlhodobým suchom konzultujte s držiteľom povolenia. Zeleniny, kvetiny a okrasné kry neodporúčame pestovať po dobu 16 mesiacov od aplikácie TRIPALI® pokiaľ ich druhová a odrodová citlivosť nebola dostatočne overená.

Náhradné plodiny - v prípade vynúteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom TRIPALI® je možné po dobu 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu.

Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

TRIPALI® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zaistite kontinuálne miešanie obsahu tanku po celú dobu prípravy kvapaliny aj vlastnej aplikácie. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

TRIPALI® je možné kombinovať s ďalšími prípravkami na ochranu rastlín v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené pre najprísnejšie klasifikovanú zložku tank-mix kombinácie. Žiadna individuálna dávka nesmie byť prekročená. Rešpektujte, v prípade tank-mixov, aplikačné pokyny pre tank-mix komponent. Fyzikálnu kompatibilitu odporúčame odskúšať na menšej vzorke. Nepoužívajte kombinácie troch a viacerých zložiek.

Rešpektujte, v prípade prípravy tank-mix kombinácií nasledujúce poradie/postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granule

3.vo vode dispergovateľné granule

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.olejové disperzie

8.emulzie typu olej:voda

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomaľovače úletu

ICZ/2013/1392/ki

Strana 5 z 7

Etiketa schválená: 22.8.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok TRIPALI®, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž vrátane uzáveru, ramená, hadice aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou. Odstráňte všetky viditeľné usadeniny.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte zodpovedajúce množstvo vhodného čistiaceho detergentu (napr. All Clear Extra apod.). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom znovu prepláchnite ramená, trysky a nádrž vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne čistiacim roztokom pripraveným podľa návodu na použitie čistiaceho detergentu.

Vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou (min 1/10 objemu nádrže) a prepláchnite ramená aj trysky.

Alternatívne je možné použiť 3% čpavkovú vodu v množstve 1 l/100 l vody (1 % roztok). Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, gumové rukavice a gumové topánky.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prvá pomoc

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

ICZ/2013/1392/ki

Strana 6 z 7

Etiketa schválená: 22.8.2016

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

Zneškodnenie zvyškov

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka pre používateľa

TRIPALI® používajte v súladu s návodom na použite na tejto etikete. Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky, individuálne realizované tank-mix kombinácie alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal / recycling symbols

Greenpoint / triangle with arrows „2“ inside / „HDPE“ outside

.

ICZ/2013/1392/ki

Strana 7 z 7