Etiketa schválená: 20.06.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TRINITY®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na jesennú postemergentnú aplikáciu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám, metličke obyčajnej a lipnici ročnej v ozimných obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Pendimethalin

300 g/l

t.j. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene

 

(26,08 % hm)

 

Chlorotoluron

250 g/l

t.j 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

 

(21,74 % hm)

 

Diflufenican

40 g/l

t.j. 2',4'-difluoro-2-(α, α, α-trifluoro-m tolyloxy)

 

(3,48 % hm)

nicotinanilide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pendimethalin CAS No.: 40487-42-1, chlorotoluron CAS No.: 15545-48-9, diflufenican CAS No.: 83164-33-4, etoxylovaný polyaralfenol CAS No.: 99734-09-5, 1,2- benzizotiazolin-3-ón CAS No.: 2634-33-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS08

GHS09

Pozor

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje pendimethalin a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže vyvolať

 

alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P273

Zabránenie uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo

 

odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu

 

a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2016/4235/va

 

ICZ/2016/4527/va

 

ICZ/2016/4659/va

1/6

 

Etiketa schválená: 20.06.2016

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke: 20 m pri 50 %; 10

 

m pri 75 % a 5 m pri 90 % redukcii úletu.

SPe3

Z dôvodu ochrany necieľových rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd II. stupňa je použitie prípravku obmedzené. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky a návodu na použitie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box

 

262, 77102 Ashdod, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná

 

28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-11-1807

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE/EVOH fľaša

 

5 l, 10 l, 20 l HDPE/EVOH kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Pôsobenie herbicídneho prípravku TRINITY je založené na vzájomnom účinku 3 účinných látok. Pendimethalin indhibuje delenie a rast buniek v najmladších pletivách citlivých burín.

ICZ/2016/4235/va

 

ICZ/2016/4527/va

 

ICZ/2016/4659/va

2/6

Etiketa schválená: 20.06.2016

Je prijímaný listami, hypokotylom aj koreňmi. Citlivé buriny odumierajú počas klíčenia, vzchádzania alebo krátko po ošetrení prípravkom.

Diflufenican inhibuje fotosyntézu, blokuje tvorbu chlorofylu a vyvoláva typické symptómy vybielenia, čo u citlivých burín vedie k odumieraniu v priebehu niekoľkých dní po aplikácii. Zároveň blokuje aj biosyntézu karotenoidov v chloroplastoch a poskytuje ako kontaktnú tak aj reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov. Diflufenican vytvára na povrchu pôdy herbicídny film, v ktorom klíčiace buriny prichádzajú do kontaktu s účinnou látkou, ktorú prijímajú hlavne hypokotylom a klíčnymi listami. Sekundárne je prijímaný aj koreňmi a listami.

Chlorotoluron je selektívna účinná látka pôsobiaca PRE aj POSTemergente. Zasahuje do fotosyntézy a blokuje fotosystém II. Prijímaný je predovšetkým koreňmi, sekundárne aj listami.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny:

lipnica ročná, metlička obyčajná, peniažtek roľný, fialka roľná, výmrv repky, rumanček kamilkový, veroniky, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, nevädza poľná (do 2 listov), pakost mäkký, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny:

psiarka roľná, lipnica pospolitá, nevädza poľná (>3 listy)

Odolné buriny:

pýr plazivý, ovos hluchý, hlboko koreniace trváce buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

jednoročné

2 l

AT

 

jačmeň ozimný,

dvojklíčnolistové buriny,

 

 

 

tritikale, raž

metlička, lipnica ročná

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x v priebehu vegetácie

V ozimných obilninách aplikujte prípravok TRINITY na jeseň v rastovej fáze plodiny BBCH 10-13, t.j. vo fáze tvorby prvého až tretieho listu. Najvyššia účinnosť sa dosiahne, ak sa prípravok použije krátko po vyklíčení obilnín (od tvorby 1. listu BBCH 10) a pri dostatočnej vlhkosti pôdy.

Rastová fáza burín: buriny nie sú vzídené až do rastovej fázy tretieho listu (BBCH 00-13). Porast musí byť pred aplikáciou suchý. Neošetrujte v čase mrazu, prípadne v porastoch poškodených mrazom, za extrémneho sucha, podmáčania ani v porastoch trpiacich nedostatkom živín a stresom. Predpokladom dobrej účinnosti je jemne nakyprená drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, dobre vytvorené osivové lôžko, rovnomerná hĺbka výsevu 2-3 cm a dostatočné prekrytie osiva pôdou.

Zabráňte chybným aplikáciám/prekrývaniu, za nepriaznivých podmienok môže dôjsť k poškodeniu plodiny.

ICZ/2016/4235/va

 

ICZ/2016/4527/va

 

ICZ/2016/4659/va

3/6

 

Etiketa schválená: 20.06.2016

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok TRINITY je selektívny voči všetkým druhom ozimných obilnín, nebola zistená citlivosť jednotlivých odrôd. Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návodom na použitie a správnou poľnohospodárskou praxou nehrozí pri jeho použití riziko poškodenia ošetrovaných rastlín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

TRINITY obsahuje účinné látky chlorotoluron (skupina HRAC C2), pendimethalin (skupina HRAC K1) a diflufenican (skupina HRAC F1), má teda tri rôzne mechanizmy pôsobenia. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný prípravok, ktorý obsahuje rovnaké účinné látky viac ako 1 x za vegetáciu.

Z dôvodu minimalizácie rizika vzniku a rozvoja rezistencie je potrebné rešpektovať antirezistentnú stratégiu, ktorá spočíva v:

-pravidelnom striedaní plodín v rámci osevného postupu – nepestovanie monokultúr,

-uprednostňovaní orby pred minimalizačnými technológiami spracovania pôdy,

-sejbe plodín v optimálnych termínoch,

-používaní herbicídov s rôznym mechanizmom účinku a vyhnutí sa opakovanému ošetreniu prípravkami s rovnakým mechanizmom účinku počas jednej vegetácie.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok TRINITY nemá negatívny účinok na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere obilnín v rámci normálneho osevného postupu je možné pestovať všetky plodiny a medziplodiny bez obmedzenia.

V prípade, že dôjde k predčasnému zaoraniu ozimných obilnín, ktoré boli na jeseň ošetrené prípravkom TRINITY, je možné v tú istú jeseň bez obmedzenia vysievať iba obilniny. Na jar ako náhradné plodiny po predchádzajúcej hlbokej orbe je možné vysievať všetky plodiny bez obmedzenia. Po plytkej príprave pôdy (minimalizačnej príprave pôdy) je možné následne pestovať jačmeň jarný, pšenicu jarnú, zemiaky, bôb a hrach.

Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín postrekom alebo úletom – prípravok môže spôsobiť ich vážne poškodenie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití prípravku TRINITY v súlade s etiketou nemá negatívny účinok na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred otvorením obalu, prípravok TRINITY dôkladne pretrepte.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

ICZ/2016/4235/va

 

ICZ/2016/4527/va

 

ICZ/2016/4659/va

4/6

Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Pri zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 20.06.2016

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev a pevnú pracovnú obuv, rukavice určené na prácu s chemikáliami, priliehavé okuliare na ochranu očí a gumenú zásteru.

Pri aplikácii používajte ochranný pracovný odev, pevnú pracovnú obuv a rukavice určené na prácu s chemikáliami.

Prípravok aplikujte traktorovým postrekovačom s uzatvorenou kabínou.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov musia mať primerané ľahké pracovné oblečenie a môžu vstupovať do ošetrených miest až po zaschnutí postreku na rastlinách.

S prípravkom je zakázané manipulovať tehotným ženám a ženám v reprodukčnom veku.

PRVÁ POMOC

 

 

Po nadýchaní:

Postihnutého ihneď odveďte na čistý

vzduch. Pokiaľ

 

postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do

 

príchodu lekárskej pomoci!

 

Vypláchnite ústa veľkým množstvom vody, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10-15 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166

066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných

ICZ/2016/4235/va

 

ICZ/2016/4527/va

 

ICZ/2016/4659/va

5/6

Etiketa schválená: 20.06.2016

prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť samotné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

TRINITY je registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions

Ltd. (ADAMA Group)

ICZ/2016/4235/va

 

ICZ/2016/4527/va

 

ICZ/2016/4659/va

6/6