Etiketa schválená: 13.6.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TRIMMER

Selektívny herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Tribenuron-

500 g/kg

t.j. metyl 2-[4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-

methyl

(50 % hm)

yl(metyl)carbamoylsulfamoyl]benzoát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tribenuron-methyl CAS No.: 101200-48-0, Sodium diisopropylnaphtalenesulphonate CAS. No. 1322-93-6, alkylnaphtalinsulfonate/formaldehyde polymer.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje tribenuron-methyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi (zákon č. 223/2001 Z.z. o

 

odpadoch v znení neskorších predpisov).

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov a necielených rastlín udržiavajte medzi

 

ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke

 

5 m.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

 

prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

 

ICZ/2016/4512/pu

1/6

 

Etiketa schválená: 13.6.2016

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd II. stupňa je použitie prípravku obmedzené. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu od hladín vodných plôch min. 5 m!

Zvyšky prípravku a jeho obaly sa nesmú v žiadnom prípade dostať do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá.

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O. Box

 

262, 77102 Ashdod, Izrael

 

Torre SRL, Via Matteotti 16, 481 21 Ravena, Taliansko

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1650

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,25, 0,5 a 1 l HDPE fľaša

 

2,2 l HDPE/PA kanister

 

2,2 l HDPE/EVOH kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TRIMMER je posteemergentný herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Účinná látka tribenuron-methyl patriaca do skupiny sulfonylmočovín, je inhibítorom enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktorý je potrebný pri biosyntéze esenciálnych aminokyselín valín a izoleucín, čo má za následok zastavenie delenia buniek a rast citlivých burín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. TRIMMER veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a

ICZ/2016/4512/pu

2/6

Etiketa schválená: 13.6.2016

podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo (nad 10° C) a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti: TRIMMER 20g/ha

Citlivé buriny:

výmrv repky, kapsička pastierska, slnečnica ročná, lýrovka obyčajná, peniažtek roľný, hluchavky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, horčica roľná,

Stredne citlivé buriny:

nevädza poľná, mrlík biely, pichliač roľný, mak vlčí, rumančeky, nezábudka roľná, fialky, konopnica napuchnutá

Odolné buriny:

ambrózia palinolistá, zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, veroniky

TRIMMER 30 g/ha

Citlivé buriny:

výmrv repky, kapsička pastierska, nevädza poľná, mrlík biely, konopnica napuchnutá, slnečnica ročná, hluchavky, parumanček nevoňavý, rumančeky, nezábudka roľná, lýrovka obyčajná, peniažtek roľný, hluchavky, hviezdica prostredná, horčica roľná

Stredne citlivé buriny:

ambrózia palinolistá, pichliač roľný, mak vlčí, veroniky, fialky

Odolné buriny:

zemedym lekársky, stavikrv vtáčí, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

dvojklíčnolistové

20 – 30

g

AT

 

pšenica jarná

buriny

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

dvojklíčnolistové

20 – 30

g

AT

 

jačmeň jarný

buriny

 

 

 

 

pšenica tvrdá,

dvojklíčnolistové

20 – 30

g

AT

 

pšenica špaldová,

buriny

 

 

 

 

raž, ovos,

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

TRIMMER v obilninách aplikujte pozemne postemergentne od 2. listu (BBCH 12 len na jar) až do fázy objavenia sa zástavového listu (BBCH 39) v dávke 20-30 g/ha, optimálne vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača Na ničenie lipkavca používajte kombinácie s prípravkami so špecifickým účinkom na lipkavec. Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.

ICZ/2016/4512/pu

3/6

Etiketa schválená: 13.6.2016

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem listami).

Prípravok TRIMMER aplikujte pomocou konvenčných pozemných aplikačných zariadení s dostatočným množstvom vody pre zaistenie rovnomerného pokrytia ošetrovanej plochy.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaných dávok aplikácia prípravku nemá nepriaznivé účinky na rastliny alebo rastlinné produkty.

Neaplikujte ak je plodina stresovaná v dôsledku sucha, podmáčania, deficitu živín alebo poškodenia škodcami atď.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Dodržujte termín aplikácie, nezvyšujte dávku prípravku. Dodržiavajte zásady správnej agrotechniky (striedanie plodín, termíny sejby, príprava pôdy). Účinná látka tribenuron-methyl je organizáciou (HRAC) zaradená do skupiny B herbicídov (ALS Inhibítory – inhibícia enzýmu acetolaktát syntázy) Za účelom predchádzania rozvoja rezistencie a krížovej rezistencie a za účelom zachovania účinnej kontroly cieľových burín:

-aplikujte TRIMMER v odporúčanej dávke

-aplikuje max. jeden krát za vegetáciu

-kontrolujte účinnosť ošetrenia. V prípade objavenia sa zníženej účinnosti pričom iné faktory (ako napr. počasie, aplikačný termín a p.) možno vylúčiť, konzultujte s lokálnym poradcom.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku TRIMMER negatívny dopad na výšku a kvalitu produkcie, spracovateľské procesy ani na časti rastlín určené na rozmnožovanie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere obilniny ošetrenej prípravkom TRIMMER je možné vysievať následné plodiny bez obmedzenia.

V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom TRIMMER je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Prípravok TRIMMER môže spôsobiť ich poškodenie.

Dodržujte ochrannú zónu min. 5 m od susedných plodín a necieľových suchozemských rastlín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli pozorované žiadne negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

Pri dodržaní odporúčanej dávky prípravku neexistuje neakceptovateľné riziko pre necieľové článkonožce, dážďovky, a iné pôdne makro a mikroorganizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Prípravok TRIMMER rozpustite ako prvý a ďalší prípravok až po jeho rozpustení. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2016/4512/pu

4/6

Etiketa schválená: 13.6.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztoku AGROPUR.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

 

Pred použitím prípravku si dôkladne

prečítajte návod na použitie! Pri práci

s prípravkom

používajte ochranný pracovný

oblek,

zásteru z pogumovaného textilu, ochranný

štít na tvár

alebo ochranné okuliare, gumové

rukavice.

 

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas

práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného

umytia celého

tela teplou

vodou a

mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk

reparačným

krémom.

 

 

 

Prípravok

nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, tento

haste najlepšie hasiacou penou,

hasiacim

práškom eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej

hmly, a to len v takých

prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda

neprenikne do

verejnej kanalizácie

a

nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie:

 

 

Pri požiarnom zásahu

použite izolačné dýchacie prístroje a ochranný odev, pretože

pri horení

môže dôjsť k vzniku toxických splodín (oxidy uhlíka, oxidy dusíka a oxidy síry)! Hasiace médiá: prášok, penový CO2 alebo vodná hmla.

PRVÁ POMOC

po nadýchaní: prerušte prácu, ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcom dráždení dýchacích ciest vyhľadajte pomoc lekára.

Po požití: ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: oči ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu: postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166.

SKLADOVANIE

 

 

 

Prípravok skladujte v originálnych

uzavretých obaloch, v

čistých, suchých,

vetrateľných a

uzamknutých skladoch, oddelene

od potravín, krmív,

hnojív, liekov,

dezinfekčných

ICZ/2016/4512/pu

 

 

5/6

Etiketa schválená: 13.6.2016

prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

ICZ/2016/4512/pu

6/6