R

Etiketa schválená: 13.1.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TREORIS®

Postrekový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

® ochranná registrovaná značka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

ÚČINNÁ LÁTKA:

Chlorothalonil 250 g.l-1, t.j. tetrachlórisoftalonitril; 2,4,5,6-tetrachlorbenzen-1,3-dikarbonitril

Penthiopyrad 100 g.l-1 , t.j. N-[2-(1,3-dimetylbutyl)-3-thienyl]-1-metyl-3-(trifluórmetyl)-1H- pyrazol-4-karboxamid

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Chlorothalonil, CAS č. 1897-45-6, Penthiopyrad,

CAS č. 183675-82-3, Polyetylén oxid mono[2,4,6-tris(alfa-metylbenzen)fenyl]éter, bisulfát, NH4- sůl (Xi, R36, R52/53)

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

 

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné slovo

Pozor!

 

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – PREVENCIA

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – ODOZVA

P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P352

P308 + Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P313

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – UCHOVÁVANIE

P403 + Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P233

ICZ/2011/0105/ki

Strana 1 z 6

R

Etiketa schválená: 13.1.2014

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – ZNEŠKODŇOVANIE

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/ odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

PHO4 prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. ochrannom pásme. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

DuPont International Operations SarL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, Tel. 257 411 111

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905 726 030

Číslo autorizácie:

14-02-1404

Balenie:

HDPE 10 l kanister

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

ICZ/2011/0105/ki

Strana 2 z 6

R

Etiketa schválená: 13.1.2014

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Penthiopyrad je širokospektrálny inhibítor mitochondriálnej respirácie v bunkách patogénov, ktorý patrí do triedy karboxamídov. FRAC klasifikácia: skupina 7 (SDHI t.j. inhibítory sukcinát dehydrogenázy). Účinkuje lokálne-systémovo, translaminárne a špecificky proti hubovým patogénom na obilninách. Penthiopyrad účinkuje preventívne, zabraňuje klíčeniu spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje po dobu 2 týždňov a nevykazuje krížovú rezistenciu s ostatnými fungicídmi.

Chlorothalonil je preventívne pôsobiaci širokospektrálna účinná látka, ktorej mechanizmus účinku zasahuje hubu na viacerých cieľových miestach v bunke. Chlorothalonil je kontaktná účinná látka zo skupiny ftalimídov, ktorá potláča rozvoj hubových chorôb, inhibuje klíčenie spór a obmedzuje pohyblivosť zoospór. FRAC klasifikácia rizika vzniku rezistencie: nízke.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná,

septoriózy, hrdza pšeničná, múčnatka

2.5 l

14

 

pšenica jarná

trávová

 

 

 

raž ozimná

rynchospóriová škvrnitosť, hrdza

2.5 l

14

 

 

pšeničná, septoriózy, múčnatka

 

 

 

 

trávová

 

 

 

tritikale

septoriózy, rynchospóriová škvrnitosť,

2.5 l

14

 

 

hrdza pšeničná, múčnatka trávová

 

 

 

jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

2.5 l

14

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Treoris® v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži ozimnej a tritikale používajte preventívne alebo po zistení prvých príznakov choroby v dávke 2.5 l/ha v aplikačnom intervale od začiatku predlžovania stebla do konca kvitnutia (BBCH 30-69) podľa intenzity výskytu jednotlivých hubových chorôb, optimálne podľa signalizácie.

Treoris® v jačmeni jarnom používajte preventívne alebo po zistení prvých príznakov choroby v dávke 2.5 l/ha v aplikačnom intervale od začiatku predlžovania stebla až do konca klasenia (BBCH 30-59) podľa intenzity výskytu jednotlivých hubových chorôb, optimálne podľa signalizácie.

Maximálny počet ošetrení: 2 x 2.5 l/ha/rok Interval: min 14 dní

Dávka vody: 200-400 l/ha, pozemný postrek Ochranná doba: : posledné ošetrenie

BBCH 69 – pšenica ozimná, pšenica jarná, raž ozimná, tritikale BBCH 59 – jačmeň jarný

Treoris® môže byť použitý v programoch integrovanej produkcie, čo zahŕňa všetky biologické, agronomické a geneticko-šľachtiteľské postupy zamerané na obmedzenie hospodárskej škodlivosti hubových patogénov v obilninách vrátane poľného monitoringu výskytu, správnej identifikácie škodlivých organizmov a striedania fungicídov s odlišným mechanizmom účinku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok je odolný voči zmytiu dažďom 1 hodinu po zaschnutí aplikačnej kvapaliny na povrchu listovej plochy.

ICZ/2011/0105/ki Strana 3 z 6

R

Etiketa schválená: 13.1.2014

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Voľba následných plodín je bez obmedzenia.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie fungicídov s rovnakým mechanizmom účinku (SDHI skupina) na tom istom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných kmeňov patogéna, ktorých výskyt sa môže stať dominantným. Vývoju rezistentných kmeňov možno predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov na báze SDHI s iným mechanizmom účinku alebo používaním kombinovaných prípravkov alebo tank-mix prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku.

Z dôvodu minimalizácie vzniku rezistencie je potrebné rešpektovať odporúčanie FRAC:

Za účelom oddialenia vzniku a nástupu rezistencie je na penthiopyrad potrebné pozerať ako na karboxamídový typ fungicídu (FRAC skupina 7 zo stredným rizikom vzniku rezistencie). Penthiopyrad nevykazuje krížovú rezistenciu s triazolmi a ostatnými inhibítormi biosyntézy ergosterolu, strobilurinmi a ostatnými QoI inhibítormi, anilinopyrimidinmi, dikarboximidmi, benzimidazolmi a N-fenylkarbamátmi.

V rámci aplikačných programov striedajte Treoris® s účinnými látkami s iným mechanizmom účinku. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok s obsahom účinnej látky penthiopyrad viac ako dvakrát po sebe bez prerušenia sledu ošetrení iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. Neaplikujte Treoris® ani iný prípravok s obsahom účinnej látky penthiopyrad inak ako preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Postrekovú kvapalinu pripravujte iba v potrebnom množstve, a to tesne pred použitím a ihneď ho spotrebujte! Prípravok je možné aplikovať bežnými pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia rovnomernú aplikáciu podľa návodu na etikete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Používajte iba dokonale čisté aplikačné a kalibrované zariadenie, ktoré zaisťuje rovnomerné pokrytie porastu.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača) s použitím vhodného čistiaceho detergentu. Postupujte podľa návodu na použitie zvoleného čistiaceho prostriedku. Nevyplachujte v blízkosti zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd!

Miešateľnosť Treoris® je možné aplikovať formou tank-mixu s ďalšími prípravkami na ochranu obilnín v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené pre najprísnejšie klasifikovanú zložku tank- mix kombinácie. Žiadna najvyššia individuálna dávka nesmie byť prekročená. Treoris® nie je možné kombinovať s prípravkami, ktorých tank-mix aplikácia nie je povolená.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká (WSB)

2.vodou rozpustné granule (SG)

3.vodou dispergovateľné granule (WG)

ICZ/2011/0105/ki

Strana 4 z 6

R

Etiketa schválená: 13.1.2014

4.dispergovateľné zmáčateľné prášky (WP)

5.Treoris® a ostatné kvapalné suspenzné koncentráty pre riedenie vodou (SC)

6.suspenzné emulzie (SE)

7.emulzie typu olej : voda (EW)

8.emulzné koncentráty (EC)

9.kvapalné koncentráty pre riedenie vodou (SL)

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte polomasku s časticovým filtrom, ľahký ochranný odev z tkaného textilného materiálu, gumové ochranné rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Zaistite, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný priamo, splavom alebo úletom na susedné kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie. Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Treoris® je horľavá kvapalina IV. triedy STN 65 02 01 (bod vzplanutia 102 oC). Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne ku zdrojom spodných vôd.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje nakoľko pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC:

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte zdravotný stav s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať výdy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

ICZ/2011/0105/ki

Strana 5 z 6

R

Etiketa schválená: 13.1.2014

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených neporušených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 0 až 30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, vlhkom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, tj. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Poznámka

Treoris® používajte iba v súlade s návodom na tejto etikete.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, manipuláciou alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky, stresované porasty alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za použitie v rozpore s návodom na použitie.

Pictograms

Packaging/disposal symbols Disposal: green point

Recycling: arrows in triangle, „HDPE“ outside, number „2“ inside the symbol

ICZ/2011/0105/ki

Strana 6 z 6