Etiketa schválená: 21.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TREBON 30 EC

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určeného na ochranu lesných drevín proti živočíšnym škodcom, repky ozimnej a repky jarnej proti krytonosovi repkovému, krytonosovi štvorzubému, krytonosovi šešuľovému, blyskáčikovi repkovému, byľomoru kelovému.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Etofenprox 287,5 g/l t.j.2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter

(30,10 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

etofenprox CAS: 80844-07-1, naphtalene CAS No.: 64742-94-5, 1,2,4- trimethylbenzene CAS No.: 95- 63-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

H304

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

 

Dráždi kožu.

 

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H336

 

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H362

 

Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.

P263

 

Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

P301

+ P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v mieste určenom na likvidáciu nebezpečného odpadu

ICZ/2015/3724/ha

1/6

 

 

 

 

Etiketa schválená: 21.9.2015

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových

vôd/Zabrániť

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

 

 

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organismov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými

 

vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 40 m.

 

 

SPe8

Nebezpečný pre včely. Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na

 

kvitnúce porasty, stromy, kry a iné rastliny vrátane burín a pri výskyte medovice v čase keď

 

včely lietajú. Aplikujte až po ukončení denného letu včiel.

 

 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.. Vč2 Prípravok pre včely škodlivý

Prípravok je škodlivý pre populácie užitočných člankonožcov Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Orius laevigatus.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa nesmie použiť vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vodných zdrojov (resp. ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. Ochranné pásmo) v nasledovných prípadoch:

1.Ak sa jedná o priamo o vodárenský tok,

2.Ak sú do 24 hodín očakávané zrážky,

3.Ak sa jedná o svahovité pozemky nad 7, kde je riziko splavovania prípravku do

povrchových vôd.

V ostatných prípadoch sa môže použiť vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vôd za predpokladu, že je dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zabráňte povrchovému odtoku prípravku z ošetrených plôch do povrchových vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

 

 

MITSUI Chemicals Agro, Inc., 1-5-2 Higashi-Shimbashi,

 

 

 

Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japonsko

Držiteľ autorizácie:

 

SPIESS-URANIA Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18b,

 

 

 

20097 Hamburg, Nemecká spolková republika

Zástupca

držiteľa

autorizácie

AGCHEM Project Consulting Ltd., Suite B, Crown House, 2

prípravku na ochranu rastlín:

Southampton Road, Ringwood, Hamshire, BH24 1HY,

 

 

 

Spojené kráľovstvo

ICZ/2015/3724/ha

 

2/6

Etiketa schválená: 21.9.2015

Distribútor:

Spiess-Urania Chemicals GmbH, o.z., Röntgenova 26, 851 01

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-05-1586

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PE/LDPE fľaša

 

6 l PE fľaša

 

0,2 l, 0,5 l, 1 l, 5 l HDPE/EVOH fľaša/kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

TREBON je ochranná známka firmy MITSUI Chemicals Agro, Inc., Tokyo, Japonsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok TREBON® 30 EC pôsobí na škodcov ako dotykový a požerový jed. Nie je systémový. Účinná látka etofenprox je pyretroid pôsobiaci blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka /ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné porasty

 

voľne žijúce húsenice motýľov,

 

0,1-0,2 l

28

 

-

 

 

 

 

 

piliarok a ploskaniek, voľne žijúce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chrobáky a ich larvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dub

 

obaľovače a piadivky

 

0,1 l

28

 

-

 

borovica

 

hrebenárka

 

0,1-0,2 l

28

 

-

 

smrek

 

piliarky

 

0,1-0,2 l

28

 

-

 

prázdne sklady a

 

škodcovia v skladoch, nepríjemný

2% (100

 

 

AT

-

 

výrobne, silá

 

hmyz

 

ml.m-2)

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

 

krytonos repkový, krytonos štvorzubý,

 

0,2 l

 

AT

-

 

repka jarná

 

krytonos šešuľový, blýskáčik repkový,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byľomor kelový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1.Aplikácia v lesných porastoch – ošetrujte podľa signalizácie alebo pri prvých výskytoch škodcu. Dávka postrekovej kvapaliny 1000-1500 litrov/ha. Max 1x za sezónu. Ochranná doba 28 dní pre zber lesných plodov a pre použitie v lesných porastoch.

2.Aplikácia v prázdnych skladoch a silách – dodržujte stanovenú koncentráciu.

ICZ/2015/3724/ha

3/6

Etiketa schválená: 21.9.2015

3. Aplikácia v repke ozimnej a repke jarnej: podľa výskytu škodcov, proti krytonosovi

repkovému

a krytonosovi štvorzubému ošetrujte v rastovej fáze začiatku predlžovania byle až

do fázy 5.

internódia viditeľného (BBCH 30- 35), proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte v rastovej fáze viditeľných a vyvýšených kvetných pupeňov až do fázy plného kvitnutia - 50 % kvetov v hlavnom strapci otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 51- 65), proti krytonosovi šešulovému a byľomoru kelovému ošetrujte v rastovej fáze otvorených prvých kvetov až do fázy plného kvitnutia - 50 % kvetov v hlavnom strapci otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 60 – 65). Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1x. Množstvo vody: 200-600 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní návodu na použitie a pokynov pre aplikáciu nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Etofenprox patrí do skupiny 3A - pyretroidné insekticídy podľa IRAC. Pyretroidy sú syntetické insekticídy pôsobiace blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

Rezistencia voči účinnej látke etofenprox (zo skupiny pyretroidov) bola zistená pri komároch druhov

Anopheles sacharovi, Anopheles stephensi, molica (Bemisia tabaci), rus domový (Blatella germanica) a mora bavlníková (Helicoverpa armigera). Riziko vzniku rezistencie sa zvyšuje pri nadmernom používaní insekticídov z tej istej skupiny (viac ako 3 krát za vegetáciu) a opakovanom používaní insekticídov tej istej skupiny. Antirezistená stratégia je podmienená striedaním účinných látok s odlišnými mechanizmom účinku a dodržiavaním odporúčaných dávok.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Negatívne účinky na následné plodiny neboli zistené.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny .

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Za účelom ochrany včiel neaplikujte na kvitnúce porasty! Za účelom ochrany necieľových a užitočných organizmov zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín priamym postrekom alebo úletom postrekovej kvapaliny.

Prípravok je škodlivý pre populácie užitočných člankonožcov Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Orius laevigatus.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2015/3724/ha

4/6

PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití:
Po nadýchaní:

Etiketa schválená: 21.9.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® FARMCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru alebo z zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou III.triedy nebezpečnosti podľa STN 65 0201.

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie a poskytnite mu informácie o prípravku.

Ihneď dopravte postihnutého na čerstvý vzduch, odstránte zamorený

 

odev

a zabezpečte

pokoj

a teplo.

V prípade pretrvávania dýchacích

 

problémov , vyhľadajte lekárske ošetrenie.

 

 

 

 

Po zasiahnutí očí:

Oči

vyplachujte

prúdom

pitnej

vody

(15

minút), ak

 

podráždenie/začervenanie očí pretrváva, vyhľadajte

odborné

lekárske

 

ošetrenie.

 

 

 

 

 

 

 

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte kontaminovaný

odev a zasiahnuté miesta

omyte

mydlom

 

a dostatočným množstvom

teplej

vody.

Zaistite

odborné

lekárske

 

ošetrenie.

 

 

 

 

 

 

 

Pri otrave alebo podozrení na otravu: Privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166) alebo s SGS Emergency (tel. +32 3 575 55 55)

– informácie budú podávané v slovenskom jazyku.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3724/ha

5/6

Etiketa schválená: 21.9.2015

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3724/ha

6/6