Etiketa schválená: 25.8.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TRAVIN ®

Kombinovaný granulovaný prípravok určený na výživu a udržiavanie trávnikov bez burín.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Clopyralid

0,8 g/kg

vo forme olamínu 1,05 g/kg

 

(0,08 % w/w)

 

Fluroxypyr

0,67 g/kg

vo forme meptylu 0,96 g/kg

 

(0,067 % w/w)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Nepožaduje sa

Pozor

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

 

 

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom alebo odovzdajte na likvidáciu

 

subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych

 

obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

SPe1

Z dôvodu

ochrany

podzemnej vody

nepoužívajte

tento

alebo iný prípravok

 

obsahujúci clopyralid na jeseň.

 

 

 

SPe3

Z dôvodu

ochrany

vodných organizmov udržiavajte

medzi

ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku

pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné!

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku

pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné!

 

 

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý!

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky iné pôdne makroorganizmy!

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku

pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné!

 

 

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

ICZ/2016/4236/pu

1/5

Etiketa schválená: 25.8.2016

Nepoužívať v ochranných pásmach 1. a 2. stupňa zdrojov pitných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných a povrchových vôd! Zákaz vylievania do verejnej kanalizácie!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

AGRO CS Slovakia, a. s.

 

Nám. republiky 5

 

984 01 Lučenec

 

tel. 047 437 32 79

 

e-mail: agrocs@agrocs.sk

Číslo autorizácie:

16-11-1822

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

25 kg PE vrece s etiketou alebo potlačou

Doba použiteľnosti prípravku:

V prípade dodržania podmienok skladovania 3 roky od dátumu

 

výroby.

Prípravok po skončení doby použiteľnosti je možné uvádzať na trh 1 rok, ak sa preukáže na základe analýzy vzorky, že jeho chemické a fyzikálne vlastnosť sa zhodujú s podmienkami jeho registrácie. Dĺžku predĺženej doby použiteľnosti stanoví držiteľ autorizácie a pred uvedením na trh zabezpečí jej vyznačenie na obaloch prípravku.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok obsahuje vyvážené množstvo dusíka, fosforu, draslíka, horčíka a stopových prvkov s optimálnym množstvom 2 herbicídov.

Rozpustné látky obsiahnuté v prípravku TRAVIN® a výživné látky sa postupne uvoľňujú miernymi vodnými zrážkami a do rastlín prenikajú hlavne prostredníctvom koreňov. Obidva herbicídy sa tiež optimálne uvoľňujú z prípravku TRAVIN® miernym dažďom alebo miernou zálievkou.

Obe účinné látky clopyralid a fluroxypyr patria do skupiny syntetických auxínov. Sú absorbované listami a byľami, následne translokované akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

Účinná látka clopyralid vystupuje z prípravku TRAVIN® rýchlejšie a pôsobí ihneď, kým druhá herbicídna látka fluroxypyr sa uvoľňuje výrazne pomalšie a dlhodobejšie.

Účinok prípravku na buriny sa prejaví cca 7 – 14 dní po aplikácii a miernych vodných zrážkach. Vzhľadom na mechanizmus účinku je najlepšia účinnosť dosahovaná na klíčiace a vzchádzajúce buriny.

Minerálna zložka zaručuje veľmi dobrú výživu trávnika, pomer dusík-fosfor-draslík-horčík je 14,1- 3,8-5,1-1,4 %. Prítomnosť zeolitového substrátu vzhľadom na svoju sorpčnú schopnosť zaručuje

ICZ/2016/4236/pu

2/5

Etiketa schválená: 25.8.2016

rovnomerný a pravidelný príjem živín a herbicídnych látok v danej lokalite, ďalej zlepšuje vodný režim, štruktúru pôdy a optimalizuje pH.

Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny:

lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, pohánkovec ovíjavý, štiavec tupolistý, štiavec kučeravý, konopnica napuchnutá, pupenec roľný, pichliač roľný, rumany, rumančekovité buriny, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice, lucerna siata, púpava lekárska, sedmokráska obyčajná.

Menej citlivé buriny:

tetucha kozia, mrkva obyčajná, horčiaky.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

trávniky

 

dvojklíčnolistové buriny

300 kg

35 dní

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií: 1× ročne, nie na jeseň.

Prípravok aplikujte pozemne rovnomerným rozmetaním 2 – 14 dní pred kosením trávnika, pri výskyte cieľových burín, ktoré však pri aplikácii nemôžu byť vo vyššej rastovej fáze ako vo dvoch pravých listoch (BBCH 12). Dlhší časový úsek medzi kosením a aplikáciou dodržte pri ničení trvácich burín. Prípravok je možné aplikovať na jar od 4 listov plodiny (BBCH 14). Optimálna doba použitia je v čase skorej vegetácie (apríl – jún), inak je možné TRAVIN použiť počas celej vegetačnej doby (okrem jesene) podľa potreby daného typu trávnika, ročného obdobia a miery zaburinenia.

Predpokladom účinnosti prípravku je jeho aktivácia vlahou, napr. zrážkami alebo závlahou. Nepoužívajte na akokoľvek poškodených či oslabených porastoch.

Neaplikujte prípravok do 2 dní od pokosenia trávnika.

V prípade, že trávnik obsahuje ako požadovanú zložku dvojklíčnolistové rastliny (napr. ďatelina), nie je možné použiť prípravok TRAVIN.

Použitie prípravku v golfových trávnikoch konzultujte s držiteľom autorizácie. Po uplynutí ochrannej doby je možné trávu skrmovať domácimi zvieratami.

Počas ochrannej lehoty je potrebné zamedziť vstupu na trávnik domácim zvieratám, ktoré požierajú alebo oblizujú trávny porast.

Neaplikujte v blízkosti betónových dlaždíc a obrubníkov, po zasiahnutí by mohlo dôjsť k ich nenávratnému znečisteniu.

Výživné látky sú optimálne uvoľňované z prípravku pôsobením vody z miernych dažďových zrážok alebo miernej zálievky. Väčšia časť živín sa z prípravku TRAVIN® uvoľní po postupnom spadnutí asi 20-30 mm vodných zrážok, zvyčajne za 1-2 týždne. Zvyšné množstvo živín sa z prípravku uvoľní po postupnom spadnutí ďalších 20-30 mm miernych vodných zrážok. Nadmerné vodné zrážky a nadmerná zálievka trávnika nie sú prospešné pre efektívny transport živín z prípravku TRAVIN® do koreňov rastlín.

ICZ/2016/4236/pu

3/5

Etiketa schválená: 25.8.2016

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Druhové a odrodové zloženie všetkých typov trávnikov z hľadiska možnej fytotoxicity prípravku konzultujte s držiteľom autorizácie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinné látky fluroxypyr a clopyralid patria do chemickej skupiny pyridínkarboxylových kyselín (HRAC GROUP: O).

Proti vzniku rezistencie dodržiavajte nasledovné opatrenia:

a) na pozemku ošetrenom prípravkom TRAVIN neaplikujte v ten istý rok prípravky

srovnakým mechanizmom účinku,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)aplikujte v registrovaných termínoch aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Nie je relevantné.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Prípravok nesmie pri manipulácii a použití ani v malom množstve zasiahnuť akékoľvek okolité porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas testovania nebol zistený žiadny negatívny účinok na užitočné a iné necieľové organizmy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1.Dôkladne si pred použitím prípravku prečítajte návod na použitie!

2.Použite na ochranu tela pri práci ochranný pracovný odev, ochranné pracovné rukavice a pracovnú obuv.

3.Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Prípravok nie je horľavý. Prípadný požiar sa najlepšie hasí hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom a zeminou. Vodu je možné použiť len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom a len v prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia a najmä aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: v prípade, že sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností upovedomte lekára.

Prvá pomoc pri nadýchaní: prerušte expozíciu. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

ICZ/2016/4236/pu

4/5

Etiketa schválená: 25.8.2016

Prvá pomoc po zasiahnutí pokožky: umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vlažnej čistej vody a súčasne odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ je to možné. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znova používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, aj o poskytnutej prvej pomoci. Prípadnú otravu spôsobenú prípravkom môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave- FNsP - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 02-547 74 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, na suchých a vetrateľných miestach pri teplotách +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.

ICZ/2016/4236/pu

5/5