Etiketa schválená: 13.6.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TRATON ® SX

Selektívny postrekový herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme vodou rozpustných granúl na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

® ochranná značka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fosforečnan sodný, uhličitan sodný,

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

Zákaz používania prípravku v 2. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikuje v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, 69701 Cernay

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec , Tel. 905 726 030

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TRATON® je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny účinkujúce ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu

Etiketa schválená: 13.6.2016

niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Obidve účinné látky v prípravku TRATON ® veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: kapsička pastierska, pichliač roľný, konopnica napuchnutá, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí, horčiak štiavolistý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, výmrv repky, zemedym lekársky, fialka roľná, pohánkovec ovíjavý (do fázy 4 listov).

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík biely a mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

TRATON® aplikujte postemergentne na jar v rastovej fáze vyvinutých 3 listov, do rastovej fázy kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 13-39). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14), listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného (BBCH 19-39) a 3 praslenov lipkavca (BBCH 13).

Prípravok neaplikujte na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace nedostatkom živín.

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem listami).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití je TRATON® možno použiť, v súlade s návodom na použitie, vo všetkých pestovaných odrodách obilnín, nemá fytotoxické účinky a nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny - HRAC skupina B) na tom istom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Etiketa schválená: 13.6.2016

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šľachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu burín a škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadny negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následnú plodinu, po zbere obilniny ošetrenej na jar prípravkom TRATON®, je na jeseň v tom istom roku po orbe možné vysievať iba ozimné obilniny, repku alebo trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na klimatických podmienkach. V nasledujúcom roku po ošetrení je po orbe možné zaradiť do osevného postupu všetky jednoročné poľné plodiny.

Ako náhradnú plodinu, v prípade vynúteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom TRATON®, je možné po uplynutí 3 mesiacov od ošetrenia a orbe vysievať iba pšenicu alebo jačmeň.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom autorizácie prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

TRATON® pri aplikácii v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadny negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku TRATON® vsypte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok TRATON ® všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Nádrž po skončení aplikácie vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Etiketa schválená: 13.6.2016

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody, alebo čistiacim roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody; na odstránenie stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Používajte pri príprave postreku a pri aplikácii ochranný pracovný odev, ochrannú masku s filtrom, ochranné okuliare, alebo ochranný tvárový štít z ohľadom na parametre očnej dráždivosti zmáčadla Trend® 90, ochranné rukavice vhodné na prácu s chemikáliami, gumové topánky a pri príprave postrekovej kvapaliny aj zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety/karty bezpečnostných údajov.

Nadýchanie aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Zasiahnutie pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Zasiahnutie očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Náhodné požitie: Pokiaľ je osoba pri vedomí, vypláchnite ústa a podajte 1-2 poháre vody, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami.

V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku. Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Etiketa schválená: 13.6.2016

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Oplachové vody po zriedení 1:10 vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Poznámka pre používateľa

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.