Etiketa schválená: 17.08.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TOUCHDOWN SYSTEM 4

Postrekový neselektívny systémovo pôsobiaci herbicídny prípravok v úprave tekutého koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľných plodinách, sadoch, na nepoľnohospodárskej pôde, pri obnove lúk a pasienkov a v lesníctve.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glyphosate - diammonium CAS: 69254-40-6; D-Glucopyranose, oligomeric, decyloctyl glykosides CAS: 68515-73-1

Klasifikácia a označenie:

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

POZOR

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Etiketa schválená: 17.08.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

TOUCHDOWN je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 je totálny herbicíd so systémovým účinkom pôsobiaci proti širokému spektru jednoročných a trvácich burín (vrátane pýru plazivého, pichliača roľného a ďalších). Po aplikácii na list aktívne rastúcich burín je TOUCHDOWN SYSTEM 4 translokovaný do nadzemnej i podzemnej časti rastlín. Pre zabezpečenie optimálneho účinku prípravku je proti trvácim burinám najvhodnejšia aplikácia v štádiu pred alebo na začiatku kvitnutia. Na dosiahnutie dostatočnej translokácie prípravku do celej rastliny je potrebné zachovať po aplikácii kultivačný pokoj minimálne 7 dní.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 17.08.2015

Optimálne množstvo vody pre prípravu postrekovej tekutiny je v prípade riedkeho zaburinenia 150-200 l.ha-1 a v prípade hustého zaburinenia 300-400 l.ha-1 (koncentrácia roztoku by však v žiadnom prípade nemala klesnúť pod 1,5-2%).

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Na dosiahnutie optimálneho účinku odporúčame aplikovať TOUCHDOWN SYSTEM 4 na buriny v dobe ich intenzívneho rastu, a to: pýr plazivý vo fáze 3 a 4 listov, resp. pri výške 10- 25 cm, jednoročné trávy - pri výške 5 cm a jednoročné dvojklíčnolistové buriny - pri výške 2- 4 cm.

a)sady a vinohrady - prípravok je možné používať celoročne, najlepšie v máji až júni. Pri

aplikácii odporúčame používať nízkotlakové trysky. Dávkovanie: jednoročné dvojklíčnolistové buriny, turanec kanadský (vo fáze prízemnej listovej ružice) - 2 l.ha-1, pýr plazivý, pichliač roľný, mlieče - 3 l.ha-1, pupenec roľný - 6 l.ha-1. Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov. Maximálne 2 aplikácie. Interval medzi aplikáciami je minimálne 90 dní.

b)obilniny pred zberom aplikujte len pozemne na silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Pozor ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie desikáciu. aplikovať najneskôr 10 dní pred zberom pri vlhkosti zrna nižšej ako 30%. V prípade dlhotrvajúceho nepriaznivého počasia nezberajte skôr ako 14 dní po aplikácii. Nepoužívajte v množiteľských porastoch.

c)lúky a pasienky - aplikujte 14 dní pred plánovaným termínom orby. Po aplikácii pred orbou platí zákaz skrmovania zelenej hmoty.

d)aplikácia na strnisko - 8-10 dní po ošetrení ponechať pozemok v pokoji. V prípade, že sa na pozemku vyskytujú len jednoročné buriny alebo výmrv obilnín, môžete začať s kultivačnými prácami do 24 hodín po aplikácii.

e)aplikácia v lesnom hospodárstve - plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vyzretí letorastov. Po vypučaní je bezpodmienečne nutné cieľové dreviny chrániť pred kontaktom s herbicídom medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi.

Etiketa schválená: 17.08.2015

Dôležité upozornenie: Pri aplikácii sa treba v každom prípade vyvarovať úletov postreku na mladé letorasty stromov alebo vinič. V prípade nepriaznivých podmienok pre rast burín (sucho, teploty pod +10°C) neodporúčame prípravok aplikovať. Dážď do 3 hodín po aplikácii môže znížiť herbicídnu účinnosť prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 obsahuje účinnú látku glyphosate, ktorá podľa klasifikácie HRAC patrí do skupiny G - glycíny. Po aplikácií prípravku TOUCHDOWN SYSTEM 4 neboli doposiaľ zaznamenané prejavy rezistencie burín na Slovensku.

Napriek tomu, pre zabránenie vzniku rezistencie odporúčame dodržiavať nasledovné odporúčania:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom v ktorom bol prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4, musia byť všetky jeho stopy ihneď po ukončení postreku z postrekovača a miešacej nádrže odstránené podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Nádrž a trysky asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda). Opätovne naplňte nádrž čistou vodou a následne prepláchnite ramená a trysky.

c)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Etiketa schválená: 17.08.2015

d) Trysky a sieťku čistite oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne vo forme jemnej hmly a to iba v tých prípadoch keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Postihnutého dopraviť na čistý vzduch, rozopnúť mu na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: Podať asi 0,5 l pitnej vlažnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávať ! Postihnutého dopraviť k lekárovi aj s touto etiketou !

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, urýchlene vyhľadať odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstrániť znečistený odev, zasiahnuté miesta umyť mydlom a teplou vodou.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Etiketa schválená: 17.08.2015

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.