Etiketa schválená: 21.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TOPSIN 500 SC

Systémový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Thiophanate-methyl

500 g.l-1

t.j.1,2-bis-(3-metoxykarbonyltioureido)-

benzen

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H341

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

EUH 208

Obsahuje thiophanate-methyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

opatrenia.

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P281

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P301+P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do

 

oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

P308+P313

PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

ICZ/2015/3546/ha

1

 

Etiketa schválená: 21.9.2015

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd / zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek.

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenskeho povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravkov do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. buffer zóna je 5m.

Prípravok je relatívne neškodný pre populácie Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom, pre Poecilus cupreus je riziko prijateľné do dávky 1,05 l/ha v 400 l vody.

Pri ochrane repky olejnej v čase kvetu (BBCH 61-67) a pri výskyte kvitnúcich burín v ošetrovaných plodinách odporúčame aplikovať vo večerných- v mimoletovom čase včiel. Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. buffer zóna je 5m.

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Schirm AG, GmbH., Mecklenburger str. 233, D-23568, Lübeck, Nemecko (tel.: +49-221-3230135)

Držiteľ autorizácie:

Nisso Chemical Europa GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Dusseldorf, Nemecko, (tel.: +49-211- 1306686-0)

Poverený zástupca:

Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, ČR (tel.: +420-261090281-6)

ICZ/2015/3546/ha

2

Etiketa schválená: 21.9.2015

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 06-02-0770

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaše

 

5 l, 10 l HDPE bandasky

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby.

TOPSIN® je registrovaná ochranná známka spoločnosti NIPPON SODA Co. Ltd., Japan

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku TOPSIN 500 SC je fungicíd so systémovou účinnosťou. Patrí do skupiny benzimidazolov, tzv. MBC fungicídy, (FRAC kód 1) ovplyvňujúce zhlukovanie mikrotubulí počas mitózy. Prípravok má kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba pôsobenia 3-4 týždne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka l/ha

Ochranná doba (dni)

Poznámka

pšenica ozimná

steblolam

0,7

35

 

vinič

múčnatka, pleseň sivá

1,2

35

 

repa cukrová

cerkosporióza

0,6-0,7

21

 

a repa kŕmna

 

 

 

 

Pšenica ozimná,

fuzariózy

1,4 l

AT

 

pšenica jarná,

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

 

 

 

raž ozimná,

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

Repka ozimná

Čerň repková, pleseň

1,2-1,4 l

14

 

 

sivá, fómová hniloba

 

 

 

Repka ozimná

Biela hniloba

1,4 l

14

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Pšenica ozimná

Jesenné ošetrenie: jesenná aplikácia od 4.listu (BBCH14) výrazne obmedzuje výskyt a rýchle jarné šírenie chorôb.

Jarné ošetrenie: aplikujte od začiatku predlžovania stebla (BBCH30) až do vyvinutého druhého kolienka (BBCH32).

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale

Proti fusariózám klasov ošetrujte v období od rastovej fázy začiatku kvitnutia do rastovej fázy plného kvitnutia 50% kvetov otvorených (BBCH 65). Množstvo vody 200-400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x.

Vinič

Aplikujte od konca kvitnutia (BBCH 69) až do začiatku augusta, 5-6 aplikácií, odporúčame striedať prípravky na báze síry, alebo strobilurínov.

Repa cukrová, repa kŕmna

ICZ/2015/3546/ha

3

Etiketa schválená: 21.9.2015

Termín ošetrenia volíme na začiatku výskytu choroby, keď je 5% listov napadnutých (cca polovica júla).

Repka ozimná

Aplikujte buď na jeseň v dávke 1,2 l/ha v období od rastovej fázy 4 vyvinutého listu do rastovej fázy 6 vyvinutého listu (BBCH 14-16), alebo na jar v dávke 1,4 l/ha v období od rastovej fázy viditeľných samostatných kvetných pupeňov, stále ešte uzavretých do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 55-69), najneskôr do rastovej fázy, keď 10 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 71). Množstvo vody 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max. 1x.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je fytotoxický, nebola zistená odrodová citlivosť k jeho pôsobeniu a jeho používanie nemá žiadny negatívny vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty..

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka thiophanate-methyl FRAC Code B1.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny metylbenzimidazolkarbamátov (napr. carbendazim, thiophanate-methyl) bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a na procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje riziko pre následne pestované rastliny. Postrekujte za bezvetria. Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli zaznamenané negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

ICZ/2015/3546/ha

4

Etiketa schválená: 21.9.2015

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor s vložkovým filtrom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace kultúry!

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je pacient v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte! Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3546/ha

5