Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TOPAS® 100 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín a múčnatke jabloňovej a viniča proti múčnatke viniča.

Účinná látka:

 

 

penconazole

100 g.l-1

t.j. (R,S)-1-/2-(2,4-dichlorophenyl)-N-pentyl/-1H-

 

(10,2 % w/w)

1,2,4-triazol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: penconazole CAS No.: 66246-88-6, cyclohexanone CAS No.: 108-94-1

Označenie prípravku:

GHS07 GHS08 GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H411

 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P308

+ P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337

+ P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

ICZ/2015/3445/pu

0

.

Etiketa schválená: 19.5.2015

Spe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE !

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZÁKAZ VYLIEVANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3750

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TOPAS 100 EC je systémový fungicídny prípravok s výrazným účinkom proti múčnatke jabloňovej a chrastavitosti jadrovín v jadrovinách a múčnatke viniča vo viniči. Účinná látka penconazole patrí medzi DMI fungicídy, do chemickej skupiny triazolov. Fungicídna účinnosť penconazolu spočíva v tom, že brzdí syntézu ergosterolu a tým blokuje funkciu bunkových membrán. Účinná látka preniká do rastliny prostredníctvom listov a stoniek v priebehu 24 hodín. Po tomto období už nemôže dôjsť k zmytiu dažďom. V rastline sa pohybuje účinná látka akropetálne, smerom k novým prírastkom. Penconazol pôsobí na mycélium, resp. hýfy. Prípravok je možné použiť preventívne ako aj kuratívne.

ICZ/2015/3445/pu

1/4

.

Etiketa schválená: 19.5.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

jadroviny

 

chrastavitosť jadrovín

 

0,45 l

14

 

 

múčnatka jabloňová

 

0,45 l

14

 

 

 

 

 

vinič

 

múčnatka viniča

 

0,25 l

28

 

 

0,025 %

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

TOPAS 100 EC používajte od začiatku vegetácie a ďalej v priebehu celej sezóny. Ošetrujte predovšetkým preventívne. Odporúčaná dávka vody je 1000 l/ha, v závislosti od použitia aplikačnej techniky, vývojovej fázy viniča a za podmienky dokonalého pokrytia porastu postrekovou kvapalinou. Počas vegetačnej doby aplikujte maximálne 3 x. Interval medzi aplikáciami - 10 dní (jadroviny), 8 dní (vinič).

V jadrovinách je možné proti chrastavitosti TOPAS 100 EC kombinovať s prípravkami na báze mancozebu. V jabloniach proti múčnatke jabloňovej je možné ako TM kombináciu použiť prípravky na báze captanu.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok TOPAS 100 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie by sa mali DMI fungicídy používať v súlade s odporúčaniami FRAC (skupina G1) a to nasledovne: DMI fungicídy by sa mali používať preventívne, max. 4x za sezónu, v alternácii s fungicídmi s odlišnej skupiny krížovej rezistencie a podľa odporúčaní výrobcu.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok TOPAS 100 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok TOPAS 100 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné a susediace plodiny. Zabráňte úletu aplikovanej kvapaliny na susedné plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania ako aj dlhoročného používania prípravku TOPAS 100 EC nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal

ICZ/2015/3445/pu

2/4

.

Etiketa schválená: 19.5.2015

odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky dávkujte do nádrže oddelene. Kvapalinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

MIEŠATEĽNOSŤ S ĎALŠÍMI PESTICÍDMI

TOPAS 100 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov a fungicídov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekové zariadenia a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 % roztokom sódy a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť! Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len v prípade jemného zahmľovania a len v tých prípadoch, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných vôd a recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

 

Všeobecné

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta,

odporučenia:

toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so

 

sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

 

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite

 

s umelým dýchaním.

 

Postihnutého udržiavajte v teple a kľude.

 

Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu.

 

Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody.

 

Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára.

 

Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po

 

dobu najmenej 15 minút.

 

Vyberte kontaktné šošovky.

 

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi

 

ukážte tento obal alebo etiketu.

 

Nevyvolávajte zvracanie

Pokyny pre

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

ošetrujúceho lekára:

 

ICZ/2015/3445/pu

3/4

.

Etiketa schválená: 19.5.2015

Terapiu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/54774166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od 0°C až do +35°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3445/pu

4/4