Etiketa schválená: 25.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TOMIGAN 250 EC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách, kukurici, lúkach a pasienkoch, semenných porastoch tráv, tulipánoch a narcisoch.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Fluroxypyr 250 g/l tj.4-amino-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina

(12,5 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:: fluroxypyr-meptyl CAS No.: 81406-37-3; benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia CAS No.:

64742-95-6; 1-butanol CAS No.: 71-36-3; kyselina benzénsulfónová CAS No.: 90194-26-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie

 

pokožky

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

opatrenia.

 

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa

 

a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P243

Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

ICZ/2014/2259/kn

1

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 25.2.2016

P305+351+338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

 

 

 

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

 

 

 

 

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt

 

 

 

 

P405

 

Uchovávajte uzamknuté.

 

 

 

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

 

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní

 

návodu na použitie.

 

 

 

 

 

 

Prípravok

je pre populácie Typhlodromus

pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným

 

rizikom.

 

 

 

 

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

 

 

Spe3

Z dôvodu

ochrany

vodných organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 4 m.

 

 

Spe3

Z dôvodu

ochrany

necielených rastlín

udržiavajte

medzi

ošetrovanou

plochou

 

a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

 

 

Spe3

Pre ochranu necieľových rastlín odporúčame dodržať ochrannú vzdialenosť 3 m v prípade

 

ošetrovania obilnín, kukurice, lúk a pasienkov a trávnikov a ochrannú zónu 10 m v prípade

 

ošetrovania tulipánov a narcisov.

 

 

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravkov do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Zákaz vylievania zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat! Prípravok je horľavinou II. triedy.

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami - dodržujte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., P.O.Box 262, Northern Industrial Zone, 77102 Ashdod, Izrael

ICZ/2014/2259/kn

2

Etiketa schválená: 25.2.2016

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-11-1751

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE/EVOH fľaša,

 

5 l HDPE/EVOH kanister

 

200 l oceľový sud

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka fluroxypyr účinkuje ako systémový auxín patriaci do chemickej skupiny pyridín- karboxylových kyselín. Preniká do rastlín cez listy a je rýchle translokovaná cievnymi zväzkami. Účinok prípravku sa na citlivých burinách prejaví v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii typickými auxínovými príznakmi t.j. citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Dážď 2 hodiny po aplikácii neovplyvní herbicídnu účinnosť prípravku. Prípravok nemá reziduálny účinok.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava, starček roľný, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, nezábudka roľná, ľuľok čierny.

Odolné buriny: veroniky, fialka roľná, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

 

 

 

 

jačmeň jarný,

dvojklíčnolistové

0,6-0,8 l

AT

 

jačmeň ozimný,

buriny, lipkavec

 

 

 

ovos, pšenica jarná,

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

kukurica

rumančeky,

1 l

AT

 

 

lipkavec

 

 

 

lúky a pasienky

odolné

1 l

28 dní

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny

 

 

 

trávy

odolné

1 l

3 dni

semenné porasty

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny

 

 

 

ICZ/2014/2259/kn

 

 

 

3

Etiketa schválená: 25.2.2016

tulipán, narcis

dvojklíčnolistové

0,8 l

AT

 

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 400-500 l/ha

Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1×.

Obilniny bez podsevu - TOMIGAN 250 EC aplikujte od plného vyvinutia 2. listu do štádia vlajkového listu (BBCH12-39). Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1-8 praslenov, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej prízemnej ružice listov. Pri aplikácii musí byť na listoch obilniny vytvorená vosková vrstvička. Dbajte pri ošetrovaní na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny.

Kukurica - ošetrujte od rastovej fázy 2. listu do fázy 5. listu kukurice (BBCH 12-15). Neskôr treba pracovať s podlistovou aplikáciou. Pupenec je najcitlivejší v období tesne pred jeho kvitnutím. Lúky a pasienky - ošetrujte najmä proti štiavcom vo fáze veľkej prízemnej ružice. Proti pŕhľavám aplikujte v čase aktívneho rastu burín do výšky 15-20 cm.

Trávy - semenné porasty - na novo založených porastoch ošetrujte od fázy 4. listov (BBCH 14), v nasledujúcich rokoch aplikujte na jar pri výške tráv 10-15 cm.

Tulipán, narcis - aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí v období, kedy je lipkavec v rastovej fáze 1. praslenu a ostatné dvojklíčnolistové buriny sú vo fáze 2-4 listov. Pri aplikácii musí byť na cibuľovinách vytvorená vosková vrstvička.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok je ozimnými a jarnými obilninami veľmi dobre tolerovaný. Prípadné prejavy fytotoxicity sú dočasného charakteru a rýchlo odznievajú.

Osivárske línie kukurice môžu byť k prípravku citlivejšie.

Prípravok nemá negatívny vplyv na časti rastlín určené na rozmnožovanie ani na spracovateľské procesy

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fluroxypyr je zaradená podľa HRAC do skupiny O. Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie dodržiavajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku.

Riziko vzniku rezistencie burín voči prípravku TOMIGAN 250 EC je považované za stredné až vysoké.

Pre zníženie rizika vzniku resp. oddialenie rezistencie burín voči prípravku TOMIGAN 250 EC aplikujte tento prípravok maximálne 1× za sezónu. Odporúčame ho aplikovať v TM resp. v herbicídnom slede s inými herbicídmi poskytujúcimi odlišný mechanizmus účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvantitu a kvalitu dopestovanej produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Voľba následných plodín v rámci osevného postupu nie je obmedzená.

ICZ/2014/2259/kn

4

Etiketa schválená: 25.2.2016

Výber náhradných plodín je bez obmedzenia, v prípade, že dôjde k zaoraniu plodiny ošetrenej prípravkom TOMIGAN 250 EC, odporúčame pred výsevom náhradných plodín kultiváciu pôdy do hĺbky 25 cm..

Prípravok TOMIGAN 250 EC môže vážne poškodiť susediace necieľové plodiny. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ, v blízkosti viníc a chmeľníc ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Citlivé plodiny môžu byť pri vysokých teplotách poškodené aj výparmi prípravku. Dodržte v prípade ošetrovania obilnín, kukurice, lúk a pasienkov, trávnikov ochrannú zónu 3 m a v prípade ošetrovania tulipánov, narcisov ochrannú zónu 10 m pre ochranu necieľových susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte vyliatím do pôdy na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, masku na ochranu dýchacích orgánov s kombinovaným filtrom proti časticiam aj výparom a gumovú obuv.

Pri aplikácii postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, masku na ochranu dýchacích orgánov s kombinovaným filtrom proti časticiam aj výparom a gumovú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite! Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky.

Aplikujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre a od pracujúcich.

ICZ/2014/2259/kn

5

Etiketa schválená: 25.2.2016

Pracovníci vstupujúci na ošetrené plochy musia použiť rukavice a ochranný odev ( košeľa s dlhým rukávom, dlhé nohavice).

Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť. Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, CO2 vodnou hmlou, trieštenou vodu, popr. pieskom alebo zeminou. Nepoužívajte prudký prúd vody. Výpary môžu tvoriť zo vzduchom výbušnú zmes, hromadiacu sa pri zemi a v nižšie položených priestoroch. Výpary môžu šíriť oheň na veľké vzdialenosti. Kontaminovaná voda nesmie uniknúť do verejnej kanalizácie, zasiahnuť zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Pri požiarnom zásahu vždy používajte izolačné dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev, pretože pri horení môžu vznikať toxické, dráždivé a horľavé rozkladné produkty.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. V prípade nehody, VŽDY pri požití a pri výskyte akýchkoľvek zdravotných ťažkostí (dýchacie ťažkosti, malátnosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, podráždenie očí, podráždenie dýchacích ciest vrátane kašľa a pod.) alebo v prípade neistoty kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety alebo Karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Pri Pri nadýchaní postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. Pri nadýchaní: pretrvávajúcich ťažkostiach ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etikety alebo Kartu bezpečnostných údajov. Pokiaľ postihnutý po expozícii nedýcha, privolajte lekársku pomoc a zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu! Pri podozrení na vniknutie tekutiny do pľúc privolajte ihneď lekársku

pomoc.

Pri styku s Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a pokožkou: mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom.

Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí Pri nasilu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody očí: po dobu 10-15 minút. Ak má postihnutý kontaktné očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte odbornú lekársku pomoc (oftalmológa) a ukážte túto etiketu, Kartu bezpečnostných údajov alebo

označenie.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (ale len ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade spontánneho zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu, Kartu bezpečnostných údajov alebo označenie produktu.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Z dôvodu nízkej viskozity môže po požití vniknúť do pľúc. Vdýchnutie kvapalnej zmesi môže spôsobiť vážne poškodenie pľúc. Pri požití menších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. Vdychovanie výparov/aerosólov nad medzou hodnoty NPEL môže viesť k podráždeniu slizníc a dýchacích orgánov alebo k ovplyvneniu centrálneho nervového systému (závraty, bolesti hlavy, narkotické účinky). Pri dlhšom alebo opakovanom styku s pokožkou môže dôjsť k podráždeniu, odmasteniu až popraskaniu pokožky. Pri priamom zasiahnutí dráždi oči.

ICZ/2014/2259/kn

6

Etiketa schválená: 25.2.2016

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Možnosť poškodenia/edému pľúc po vniknutí do pľúc. Dajte pozor na riziko vniknutia do pľúc pri zvracaní. Pri podozrení na vniknutie do pľúc okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zaistite lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu: 02-5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2259/kn

7