Etiketa schválená: 17.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TIVMETIX® OD

Postrekový herbicídny prípravok vo forme olejovej disperzie určený na jarnú postemergentnú aplikáciu proti dvojkličnolistovým burinám v pšenici ozimnej a jarnej, jačmeni ozimnom a jarnom, tritikale a raži.

Účinná látka:

Metsulfuron-methyl 19 g/l (1,85 % obj) t.j. metyl 2-[[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazine-2-yl) aminokarbonyl]aminosulfonyl]benzoát

Thifensulfuron-methyl 190 g/l (18,75 % obj) t.j. metyl 3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl karbamoylsulfamoyl)thiofén-2-karboxylát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Thifensulfuron- methyl CAS No.: 79277-27-3; Ricínový olej, etoxylovaný, oleát CAS No.: 220037-02-5; solventná nafta ťažká CAS No.: 64742-94-5; trisoloxan midifikovaný polyetherom CAS No.: 134180-76-0; calciumdodecylbenzensulfonát CAS No.: 26264-06-2; 12-hydroxystearínová kyselina, oligoméry, produkt reakcie kyseliny stearínovej CAS No.: 58128-22-6; Metsulfuron-methyl CAS No.: 74223- 64-6; Polyethylene Glycol Monooleyl Ether CAS No.: 9004-98-2.

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS09

POZOR

 

 

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/

 

medzinárodnými predpismi.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

ICZ/2014/2685/ss

1/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Spe 3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 10 m resp. 5 m pri 95 % redukcii úletu.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PRI POUŽÍVANÍ PRÍPRAVKU DODRŽIAVAJTE PODMIENKY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

Držiteľ autorizácie:

GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakúsko

Zástupca držitěľa:

Chemtura Europe Ltd., o.-z., Včelárska 7, 821 05 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1504

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Špecifikácia a veľkosť obalu: 1 l HDPE/PA fľaša,1 l HDPE fľaša, 1 l PET fľaša, 5 l HDPE/PA kanister, 5 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti: pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

Tivmetix OD® je ochranná známka firmy GAT Microencapsulation GmbH.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok TIVMETIX OD je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Účinné látky metsulfuron-methyl a thifensulfuron-methyl patria do skupiny sulfonylmočovín (ALS inhibítory) a pôsobia cez litsy aj korene ratlín na široké spektrum dvojklíčnolistových burin. TIVMETIX OD je

ľahko translokovaný v burinách, zastavuje ich rast v priebehu niekoľkých hodín a tým znižuje ich konkurenčnú schopnosť. Na citlivých burinách sa objavujú výrazné farebné zmeny a následne buriny odumierajú. Čas potrebný na objavenie sa týchto príznakov závisí od druhu buriny a poveternostných podmienok. Plný účinok ošetrenia nemusí byť viditeľný do štyroch týždňov. Buriny, ktoré úplne neuhynú sú často silno zakrpatené a neschopné konkurovať plodine.

ICZ/2014/2685/ss

2/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

TIVMETIX OD je najúčinnejší, keď je aplikovaný na malé, aktívne rastúce buriny. Väčšie buriny sa stávajú menej citlivé. Je dôležité vziať do úvahy veľkosť jednotlivých burinných druhov, aby aplikácia bola urobená v optimálnej dobe. Je potrebné zabezpečiť dobrú pokryvnosť postrekom. Účinnosť môže byť znížená, keď je pôda príliš suchá. Silný dážď môže skrátiť reziduálny účinok.

Citlivosť burín uvedená v tabuľke sa vzťahuje na dobré pokrytie postrekom a dobré rastové podmienky. Účinok na buriny vzídené po ošetrení nemusí byť dostatočný.

Citlivé buriny (do štádia 6 listov): výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely, rumančeky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná

Stredne citlivé buriny: ostrôžka poľná, lipkavec obyčajný, hluchavky, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, veroniky

Odolné buriny: metlička obyčajná, nevädza poľná

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná, pšenica jarná,

dvojklíčnolistové

0,2 l

AT

-

jačmeň ozimný, jačmeň jarný,

buriny

 

 

 

raž, tritikale

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200 - 400 l.ha-1. V hustej plodine alebo pri silnom zaburinení použite hornú hranicu dávky vody, aby bola zaistená dobrá pokrývnosť. Aplikujte bežným poľným postrekovačom. Je potrebné dbať na to, aby sa neprekrývali posrtekové pásy.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.

Termín aplikácie: Prípravok aplikujte v období, keď sú buriny v plnom raste, postemergentne na jar od štádia 3. listu (BBCH 13) do štádia zástavového listu (BBCH 39) plodiny.

TIVMETIX OD sa nesmie aplikovať, pokiaľ sú rastliy stresované suchom, zamokrením, nízkymi teplotami, napadnutím chorobami alebo škodcami, nedostatkom živín alebo inými faktormi, ktoré potlačujú rast.

TIVMETIX OD nepoužívajte v obilninách s podsevom tráv, ďateliny, strukovín alebo iných dvojklíčnolistových plodín.

TIVMETIX OD môže byť použitý na všetkých typoch pôd. Účinnosť na buriny môže byť znížená za veľmi suchých podmienok.

Upozornenie

Za účelom ochrany vodných organizmov dodržiavajte ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd a 1 m od priekop, ktoré sú suché v dobe aplikácie.

Postrekujte smerom od vody!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní dávkovania nedochádza k prejavom fytotoxicity, pokiaľ je TIVMETIX OD aplikovaný samostatne. TIVMETIX OD môže byť použitý vo všetkých odrodách pšenice ozimnej a jarnej, jačmeňa ozimného a jarného, tritikale a raže.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ICZ/2014/2685/ss

3/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

Herbicíd TIVMETIX OD je členom herbicídnej skupiny sulfonylmočovín. Účinné látky prípravku

TIVMETIX OD metsulfuron-methyl a thifensulfuron-methyl sú zaradené do herbicídnej skupiny B, ich spôsob účinku spočíva v inhibícii acetolaktát syntázy (ALS – inhibítory).

Opakovaným používaním herbicídov s rovnakým spôsobom účinku v priebehu niekoľkých rokov na rovnakom poli, môže dôjsť k selekcii rezistentných biotypov, ktoré sa môžu šíriť a stať sa dominantnými. Za rezistentné sú považované tie druhy burín, ktoré prežívajú herbicídne ošetrenie odporúčanou dávkou. Vzhľadom na riziko rezistencie burín voči sulfonylmočovinám odporúčame nasledovnú stratégiu:

-pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom účinnej látky na báze ALS inhibítorov na rovnakom poli po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku

-striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku

-dodržiavajte dávkovanie podľa etikety

-nepestujte plodiny v monokultúre (striedajte plodiny v správnom pomere v osevnom postupe).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere obilnín ošetrených prípravkom TIVMETIX OD môžu byť v tom istom kalendárnom roku vysievané iba ozimné obilniny, na jar iba jarné obilniny.

V prípade zaorania obilnín ošetrených prípravkom TIVMETIX OD ako náhradné plodiny je možné zaradiť iba jarné obilniny.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

Vzhľadom k vysokej úrovni činnosti herbicídu, je potrebné venovať osobitnú pozornosť, aby nedošlo k poškodeniu dvojkíčnolistových rastlín úletom postreku mimo cieľovej oblasti, alebo rybníkov, vodných tokov alebo priekop.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred aplikáciou TIVMETIXu OD musí byť aplikačné zariadenie čisté a bez zvyškov iných pesticídov.

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Miešacie zariadenie nechajte zapnuté počas práce. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nesprávny postup čistenia a nedostatočný objem vody používanej pre vyplachovanie môže viesť k nedostatočnému odstráneniu zvyškov produktu. Následné použitie apliakčného zariadenia za takýchto okolností môže spôsobiť poškodenie plodín okrem obilnín.

ICZ/2014/2685/ss

4/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

Aby nedošlo k následnému poškodeniu iných plodín, ihneď po aplikácii TIVMETIXu OD dôkladne očistite všetky časti postrekového zariadenia, vrátane vnútornej a vonkajšej čiasti veka, pomocou nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky, nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, pokrývku hlavy, ochranný štít na tvár Š-P 15, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchových vôd.

Dôležité upozornenie: Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecne: V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminované oblečenie vymeňte.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite privolajte lekára. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí.

Po nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Vyberte kontaktné šošovky, vypláchnite veľkým množstvom čistej vody po dobu minimálne 15 minút, aj pod očnými viečkami a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zasiahnuté oblečenie. Pokožku omyte za použitia teplej vody a toaletného mydla. Ak podráždenie pretrváva alebo došlo k dlhotrvajúcemu alebo silnému zasiahnutiu pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo otrave privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel: 02/54774166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách + 5 - +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

ICZ/2014/2685/ss

5/6

Etiketa schválená: 17.12.2014

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2685/ss

6/6