Etiketa schválená: 3.8.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TITUS® 25 WG

Selektívny postrekový herbicíd vo forme granulátu dispergovatelného vo vode na postemergentné ničenie tráv a dvojklíčnolistových burín v zrnovej a silážnej kukurici, zemiaku a rajčiaku.

® reg. ochranná značka E.I.DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

ÚČINNÁ LÁTKA:

Rimsulfuron 250 g/kg N-[[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)amino]karbonyl]-3- (etylsulfonyl)-2-pyridin-sulfonamid

(25% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: rimsulfuron CAS č. 122931-48-0, kondenzát formaldehydu a sodium alkylnafatalensulfonátu CAS č.

68425-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

ICZ/2013/2147/ki

1/6

ICZ/2016/4881/ha

 

Etiketa schválená: 3.8.2016

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5, Česká republika

Informácie pre SR: MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905 726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0757

Balenie:

HDPE 210 ml fľaša (obsah 100 g)

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TITUS® 25 WG je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Prijímaný je listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín, má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné o 3-10 dní po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny - pýr plazivý, ježatka kuria, prosá, moháre, prstovky, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), pichliače, štiavy, lipkavec obyčajný, rumančekovité buriny, hviezdica prostredná, horčica roľná, žltnica maloúborová, mlieče (nie trváce druhy), výmrv repky a slnečnice.

Stredne citlivé buriny - mrlíky, stavikrvy.

Odolné buriny - ľuľok čierny, durman obyčajný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

kukurica

jednoročné a trváce

30-60 g + (0,1 %)

AT

(TM) Trend 90

 

trávy,

30-60 g + (0,1 l)

AT

(TM) Silwet L-77

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

30-60 g + (15g)1 + (0,1%)2

AT

(TM)1 Refine 50

 

buriny, láskavce,

 

 

SX

 

lipkavec, trváce trávy

 

 

(TM)2 Trend 90

 

 

30-60 g + (15g)1 + (0,1 l)2

AT

(TM)1 Refine 50

 

 

 

 

SX

 

 

 

 

(TM)2 Silwet L-77

ICZ/2013/2147/ki

 

 

2/6

ICZ/2016/4881/ha

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 3.8.2016

 

 

 

 

 

zemiak

jednoročné a trváce

50-60 g +( 0,1 %)

AT

(TM) Trend 90

 

trávy,

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií 1× max 60 g/plodina/rok jednorazovo alebo delene

Kukurica (zrnová a silážna) - TITUS® 25 WG aplikujte postemergentne v - rastovej fáze od prvého do siedmeho listu kukurice (BBCH 11-17) v dávke 60 g.ha-1 vždy s 0,1% neionogénneho zmáčadla Trend 90 alebo 0,1 l/ha Silwet L-77 vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14) a po vytvorení 3-5 listov tráv (BBCH 3-15) t.j. výške 15-20 cm (poprípade v delenej aplikácii 2×30 g.ha-1 proti prosám do 2 listov!)

Zemiak - proti pýru plazivému a dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte v dávke 60 g/ha + 0,1 % Trend 90 alebo delene t.j. 2× (30 g.ha-1+ 0,1 % Trend 90) od výšky 5 cm do zapojenia porastu (BBCH 20-39).

Upozornenie!

Nepoužívajte TITUS® 25 WG v cukrovej a osivovej kukurici!

Nepoužívajte TITUS® 25 WG v kukurici, ktorá bola v čase výsevu alebo pri kultivácii ošetrená organofosfátovými insekticídmi (terbufos)!

Ak boli použité organofosfátové insekticídy na list, tak TITUS® 25 WG môže byť použitý najskôr o 7 dní po ich aplikácii.

Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako o 4 dni po aplikácii TITUS® 25 WG.

Ošetrujte pri teplote 10-25°C!

Citlivé odrody kukurice môžu byť poškodené, ak nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu!

TITUS® 25 WG neodporúčame aplikovať v dobe, keď počas 24 hodín dochádza k poklesu teplôt z +30°C na +5°C a nižšie.

TITUS® 25 WG pri použití v súlade s návodom na etikete je dostatočne selektívny ku všetkým hybridom kukurice pestovaným v Slovenskej republike s výnimkou hybridov

Ceran 195, Furio, Felicia, Janna, Noella, Optima, Pactol a Tina.

Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov.

Pri použití kombinácií s prípravkami na báze metribuzínu konzultujte citlivosť pestovaných odrôd zemiakov.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka Rimsulfuron patrí do chemickej skupiny sulfonilmočovina (HRAC B).

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd

ICZ/2013/2147/ki

3/6

ICZ/2016/4881/ha

 

Etiketa schválená: 3.8.2016

neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá TITUS® 25 WG fytotoxické účinky, negatívny vpľyv na úrodu ani na užitočné a iné necielené organizmy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Následné plodiny - po zbere kukurice ošetrenej prípravkom TITUS® 25 WG možno pestovať akúkoľvek plodinu bez obmedzenia.

Náhradné plodiny - v prípade zaorania plodiny ošetrenej prípravkom TITUS® 25 WG možno ako náhradnú plodinu vysiať iba kukuricu, zemiak alebo rajčiak. Tri mesiace po ošetrení zemiakov nemožno pestovať kapustu, šošovicu, hrášok, slnečnicu, repu, uhorky, lucernu.

Susediace plodiny - dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá TITUS® 25 WG fytotoxické účinky, negatívny vpľyv na úrodu ani na užitočné a iné necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Potrebné množstvo prípravku TITUS® 25 WG vsypte do nádrže postrekovača naplneného celkovým objemom vody, za dôkladného miešania rozpustite, pridajte zmáčadlo TREND® 90 alebo Silwet L-77. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.olejové disperzie

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomalovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok TITUS® 25 WG, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

ICZ/2013/2147/ki

4/6

ICZ/2016/4881/ha

 

Etiketa schválená: 3.8.2016

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo čistiaceho detergentu, napr. prípravku All Clear Extra apod.. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom

pripraveným napr. v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody; na odstránenie stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Používajte pri postreku ochranný oblek, ochranné okuliare alebo ochranný tvárový štít, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne komerčne dostupné ekvivalenty uvedenej typovej ochrany a pri riedení používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Počas práce dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia; pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Neošetrujte počas teplotných inverzií (malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou), počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu - to sú faktory zvyšujúce riziko. Postrek nesmie priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Priamym postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté vodné toky, prirodzené ani umelé recipienty povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne vo forme jemnej hmly a to iba v tých prípadoch keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť. Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť

ICZ/2013/2147/ki

5/6

ICZ/2016/4881/ha

 

Etiketa schválená: 3.8.2016

zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk) alebo kontaktovať CHEMTREC na tel. 233 057 972.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je minimálne 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody, môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Greenpoint/arrows in triangle + HDPE/2

ICZ/2013/2147/ki

6/6

ICZ/2016/4881/ha