Etiketa schválená: 23.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TILMOR

Systémový fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej a horčice proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

prothioconazole, 80 g.l-1; 8,15% w/w tebuconazole, 160 g.l-1; 16,30% w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

N,N-dimethyldecan amide, CAS No: 14433-76-2, prothioconazole CAS No: 178928-70-6, tebuconazole CAS No: 107534-96-3

Označenie prípravku:

Etiketa schválená: 23.2.2015

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu (5 m) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte ochrannú dobu! Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdroja podzemných a povrchových vôd! ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD!

TILMOR® je registrovaná ochranná známka firmy BAYER CropScience

Etiketa schválená: 23.2.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI), kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. Prothioconazole je systémová účinná látka, ktorá po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľne transportovaná vo vnútri rastlín. Prothioconazole preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

Tebuconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI), má hĺbkovo systémové pôsobenie s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom s dlhou dobou účinku. V rastlinách je transportovaný akropetálne, zaisťuje ochranu novo prirastajúcich častí rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok Tilmor 240 EC má významný vedľajší rastovo-regulačný účinok pri aplikácii na jeseň v dávke 0,8–1,0 l/ha, ktorý zabezpečuje kvalitné prezimovanie rastlín.

Dávku vody voľte podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu, obvykle 200–400 l/ha.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Tilmor 240 EC aplikujte predovšetkým preventívne alebo čo najskôr po zistení príznakov chorôb. Pri aplikáciách na začiatočné alebo silnejšie sa rozvíjajúce infekcie chorôb je možné využiť aj kuratívne pôsobenie prípravku. Prípravok je možné použiť maximálne 2x za vegetáciu.

Proti fómovej hnilobe na jeseň prípravok aplikujte v rastovom štádiu 2 listy vyvinuté – 6 listov vyvinutých (BBCH 12 – 16), optimálne od 3 pravých listov (BBCH 13), v dávke 0,8-1,0 l/ha. Ošetrovanie na jeseň má aj rastovo-regulačný efekt, ktorý sa prejaví zhrubnutím koreňového krčka a skrátením internódií. Rastovo-regulačný efekt zabezpečí rastlinám kvalitné prezimovanie.

Proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe, plesni sivej a černi repkovej aplikáciu vykonávajte na jar po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia, t.j. vo fáze od začiatku predlžovania byle do rastovej fázy žltého puku (BBCH 30 - 59). Maximálne množstvo prípravku za vegetáciu: 2,0 l/ha.

Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za intenzívneho slnečného žiarenia. Prípravok je možné aplikovať schválenými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Prípravok aplikujte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej kvapaliny do okolitých porastov. Aplikačnou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté susedné necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy. Pri aplikácii dodržiavajte ochrannú vzdialenosť 5 m od tečúcich vôd a vodných nádrží. Je potrebné zohľadňovať smer vetra. Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

Etiketa schválená: 23.2.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa FRAC sú DMI fungicídy, medzi ktoré patria aj obe účinné látky, hodnotené z hľadiska vzniku rezistencie ako stredne rizikové a platia pre ne smernice na zvládnutie rezistencie voči inhibítorom biosyntézy sterolu. Prípravok aplikujte preventívne, resp. čo najskôr po zistení príznakov chorôb. Len v odôvodnených prípadoch využite kuratívne a eradikatívne vlastnosti prípravku. Vyvarujte sa oneskoreným aplikáciám na silnejšie rozvinuté infekcie. Neprekračujte stanovený maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 2x. V prípade použitia prípravku v systémoch opakovaných aplikácií fungicídov v priebehu vegetácie, uprednostnite alternáciu prípravku s odlišným mechanizmom účinku . Prípravok má odlišný mechanizmus účinku v porovnaní s Qol fungicídmi (tzv. strobiluríny) a fenoxychinolínmi. Opakované použitie rovnako pôsobiacich účinných látok môže podporovať vznik rezistencie. Nepoužívajte prípravok v delených alebo v redukovaných dávkach. Vyvarujte sa zmesiam s pomocnými prostriedkami, listovými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín, ktoré nie sú overené a doporučené výrobcom, ktorý následne nemôže garantovať zachovanie spoľahlivosti pôsobenia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení aplikačnej kvapaliny použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a nefajčite!

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, haste ho hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor. Zabezpečte postihnutému pokoj a teplo.

Neodkladne privolajte pomoc.

Po požití: Ústa vyplachujte vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Neodkladne dopravte postihnutého k lekárovi alebo privolajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Oči vymývajte väčším množstvom pitnej vody a tiež miesta pod viečkami, aspoň 15 minút. Ak postihnutý nosí kontaktne šošovky, vyberte mu ich po 5 minútovom vymývaní a potom pokračujte vo vymývaní. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Znečistený odev odstráňte. .Zasiahnuté miesto umyte mydlom a väčším množstvom čistej vody. Ak vznikne a pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Etiketa schválená: 23.2.2015

Pri otrave alebo podozrení na otravu ihneď privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.