Schválená: 21.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych užívateľov

THIOVIT®JET

Postrekový fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený proti hubovým chorobám poľných plodín, viniča, okrasných rastlín a drevín a proti erinóze a akarinóze na viniči.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

800 g.kg-1 ( 80 % hmot.)

síra

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: neobsahuje

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA: nepožaduje sa

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Obsahuje síru, môže vyvolávať alergické reakcie.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

Výrobca:

SYNGENTA AGRO S.A, Boìlt Postale 2, St. Pierre-La-Garenne, F-27600 Gaillon, France

Držiteľ auzorizácie:

SYNGENTA Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

02-02-0593

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

ICZ/2012/1305/tu

1/4

Schválená: 21.5.2014

Balenie:

20 kg PAP/PE vrece s vložkou (3 vrstvy)

 

10 kg, 15 kg PAP/PE vrece (2 vrstvy)

THIOVIT je obchodná známka spoločnosti SYNGENTA Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

THIOVIT JET je kontaktný prípravok na báze síry. Na hubové patogény pôsobí tak, že zasahuje do viacerých bunkových procesov a deštrukčne pôsobí na tuky v bunkovej plazme. Čím sú menšie čiastočky síry, tým je vyššia účinnosť. Vyznačuje sa preventívnym účinkom, rýchlym nástupom účinnosti a reziduálnym pôsobením proti hubovým patogénom zo skupiny múčnatiek. Má vedľajší akaricídny účinok - proti roztočcom a roztočom spôsobujúcim erinózu a akarinózu na viniči.

Nová formulácia minimalizuje riziko poškodenia ošetrovaných plodín v dôsledku fytotoxicity, a to aj pri vysokých denných teplotách a silnom slnečnom svite.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha,

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

koncentrácia

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raž ozimná, pšenica

 

múčnatka trávová

 

3 kg

 

AT

 

 

 

 

jarná, pšenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná, jačmeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

jarný, jačmeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová

 

múčnatka repová

 

6 kg

 

AT

 

najneskôr 31.8.

 

trávy

 

septoriózy

 

2 kg

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chmeľ

 

múčnatka

 

10-14 kg

7

 

-

 

 

 

 

 

chmeľová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

múčnatka

 

6 kg

3

 

-

 

 

 

 

 

jabloňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

múčnatka viniča

 

6 kg (0,6%)

3

 

 

pred kvitnutím

 

 

 

 

 

 

 

4 kg (0,4%)

3

 

 

po odkvitnutí,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stolové hrozno

 

vinič

 

múčnatka viniča

 

6 kg (0,6%)

42

 

 

pred kvitnutím

 

 

 

 

 

 

 

4 kg (0,4%)

42

 

 

po odkvitnutí,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na víno

 

vinič

 

erinóza, akarinóza

1,5-2%

 

 

AT

-

 

 

jahody

 

múčnatka jahôd

0,3-0,4%

 

 

AT

-

 

 

mrkva, petržlen

 

múčnatka

0,3%

 

3

 

-

 

 

 

 

 

mrkvová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorky

 

múčnatka

 

2 kg (0,3%)

3

 

-

 

 

 

 

 

uhorková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekvicová zelenina

 

múčnatka

 

3 kg (0,5%)

3

 

-

 

 

 

 

 

uhorková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrasné rastliny

 

múčnatky

0,3-0,5%

 

 

AT

-

 

 

dub

 

múčnatka dubová

0,3-0,4%

 

-

 

-

 

ICZ/2012/1305/tu

2/4

Schválená: 21.5.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčané množstvo vody pre jačmeň, raž, pšenica a trávy – semenné porasty 200-400 l/ha; pre repu cukrovú 200-600 l/ha; pre chmeľ 800-2000 l/ha; pre jabloň 300-1000 l/ha; pre vinič, jahody, okrasné rastliny a dub 1000 l/ha; pre mrkvu a petržlen 400-600 l/ha; pre uhorky a tekvicovitú zeleninu 400-1000 l/ha.

Raž ozimnú, pšenica jarnú, pšenica ozimnú, jačmeň jarný, jačmeň ozimný ošetrujte proti múčnatke od štádia 5 odnoží (BBCH 25) až do štádia konca klasenia - klas plne vyklasený (BBCH 59). Ošetrenie vykonajte na začiatku napadnutia, alebo pri výskyte prvých príznakov napadnutia. Ošetrenie je možné opakovať v 5-10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku múčnatky.

Jabloň – ošetrujte pred kvitnutím, prvé ošetrenie v štádiu myšieho uška a po odkvitnutí. Ošetrenie je možné opakovať v 5-10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku múčnatky.

Vinič – ošetrenie proti múčnatke je optimálne pri dosiahnutí dĺžky výhonov 20 cm a ďalej v intervaloch 5-10 dní. Pri ochrane viniča proti erinóze a akarinóze je potrebné THIOVIT JET aplikovať po reze, tesne pred pučaním.

Jahody ošetrujte na začiatku napadnutia, alebo pri výskyte prvých príznakov napadnutia pred kvitnutím a po zbere. Ošetrenie je možné opakovať v 5-10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku múčnatky.

Ostatné poľné plodiny, okrasné rastliny a dub ošetrujte na začiatku napadnutia, alebo pri výskyte prvých príznakov napadnutia. Ošetrenie je možné opakovať v 5-10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku múčnatky.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravkom neošetrujte rastliny za horúceho a slnečného počasia. Pozor na odrody citlivé na síru!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Síra patrí podľa klasifikácie FRAC medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekové zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri práci v uzatvorených priestoroch používajte okrem uvedených ochranných prostriedkov respirátor RU-20 s vložkovým filtrom A1.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

ICZ/2012/1305/tu

3/4

PRVÁ POMOC Všeobecne:
Po vdýchnutí:
Po zasiahnutí pokožky:
Po zasiahnutí očí:
Po požití:

Schválená: 21.5.2014

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Národného toxikologického informačného centra v Bratislave alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie.

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teple a v pokoji . Okamžite kontaktujte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum.

Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Okamžite omyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutná.

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a ak je to možné, oboznámte lekára s etiketou alebo bezpečnostnou kartou prípravku. Nevyvolávajte zvracanie!

Informácie pre lekára: Špecifická protilátka nie je známa. Používajte symptomatickú terapiu.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a vetrateľných skladoch pri teplotách od +5°C až do +30°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku pozorne si prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2012/1305/tu

4/4