Etiketa schválená: 2.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TERIDOX 500 EC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a repky jarnej.

Účinná látka:

Dimethachlor, 500 g.l-1 (47,48% hm) t.j. 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxy-ethyl) acetamide (CA)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dimethachlor CAS No.:50563-36-5, zmes aromatických hydrokarbonátov CAS, cyclohexanone CAS 108-94-1, rozpúšťadlo naphta CAS ( vysokoaromatická) No.: 64742-94-5

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO!

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

EUH066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2012/0781/st

1/5

 

Etiketa schválená: 2.7.2014

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m pri 75% redukcii úletu, resp. 10 m při 50% redukcii úletu.

PHO5 Prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd a v 3. ochrannom pásme vodárenských nádrží; prípravok sa tiež nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní a nesmie sa aplikovať na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodárenským tokom a nádržiam.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PRÍPRAVOK JE PRE POPULÁCIE UŽITOČNÝCH ČLÁNKONOŽCOV S PRIJATEĽNÝM

RIZIKOM.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE KONTAMINÁCII VÔD SAMOVOĽNÝM SPLAVENÍM PRÍPRAVKU Z OŠETRENÝCH PLÔCH!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3397

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

5 l HDPE kanister

TERIDOX je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TERIDOX 500 EC je herbicídny prípravok zo skupiny chloracetanilidu. Účinná látka dimethachlor je prijímaná prostredníctvom klíčnych listov a brzdí klíčenie burín.

Spektrum účinnosti prípravku

Citlivé buriny: moháre, metlička obyčajná, ježatka kuria, lipnica ročná, mätonohy, rumančeky, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kolenec roľný, alchemilka, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík mnohoplodý, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, horčiaky, viky, veronika perzská, zemedym lekársky.

ICZ/2012/0781/st

2/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 2.7.2014

NÁVOD NA POUŽITIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

repka ozimná

 

dvojklíčnolistové

 

2 l

 

AT

 

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

roky na tom istom poli

repka ozimná,

 

dvojklíčnolistové

 

2 l + (0,2-0,25 l)

 

AT

 

(TM) Command 36 CS

repka jarná

 

buriny a jednoročné

 

1,25 l + (2 l)

 

AT

 

(TM) Colzor Trio

 

 

 

 

trávy, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roky na tom istom poli

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčané množstvo vody: 400-500 l.ha-1. Počet ošetrení za vegetáciu: 1×

Obmedzenie použitia prípravku TERIDOX 500 EC do repky ozimnej a repky jarnej max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli (t.j. aplikácia každý tretí rok).

TERIDOX 500 EC a povolené TM kombinácie aplikujte ihneď po zasiatí repky, najneskôr však do 3 dní po sejbe na dobre pripravený povrch pôdy bez hrúd a pozberových zvyškov. Herbicídnu účinnosť priaznivo ovplyvňujú primerané zrážky do 2 týždňov po aplikácii a starostlivá príprava pôdy. Pozor na rovnomerné rozdelenie postreku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok TERIDOX 500 EC obsahuje účinnú látku dimethachlor, ktorá patrí do skupiny chloracetanilidu (HRAC: K3).

Doposiaľ neboli zaznamenané prejavy rezistencie burín po aplikácii prípravku TERIDOX 500 EC.

Pre zabránenie vzniku rezistencie burín sa odporúčajú dodržiavať nasledovné odporúčania:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku a dodržiavajte termín ošetrenia

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok TERIDOX 500 EC nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Náhradné plodiny: v prípade predčasného zaorania na jeseň je možné ako náhradné plodiny vysiať ozimné obilniny, ale pôda musí byť spracovaná minimálne do hĺbky 20-25 cm.

V prípade zaorania zle prezimovaných porastov repky na jar je možné pestovať nasledujúce plodiny:

-bez obmedzenia - slnečnica, horčica, kukurica, repka jarná, ľan, sója, hrach vika, lucerna, ďatelina, zemiak, kapustovitá zelenina, šošovica

-po orbe a predsejbovom spracovaní pôdy - pšenica jarná, jačmeň jarný

-neodporúčame pestovať - ovos, repa cukrová, repa kŕmna, mak, cibuľa zo semena, čakanka.

ICZ/2012/0781/st

3/5

 

Etiketa schválená: 2.7.2014

Následné plodiny: V rámci bežného osevného postupu a po riadnom zbere repky môžu byť pestované všetky plánované následné plodiny bez obmedzenia.

Susediace plodiny:

Pri aplikácii zabráňte úletu postreku na susedné plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku TERIDOX 500 EC pri dodržaní predpísanej dávky je pre užitočné a iné necieľové organizmy nízke.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom v ktorom bol prípravok TERIDOX 500 EC, musia byť všetky jeho stopy ihneď po ukončení postreku z postrekovača a miešacej nádrže odstránené podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Nádrž a trysky asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda). Opätovne naplňte nádrž čistou vodou a následne prepláchnite ramená a trysky.

c)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

d)Trysky a sieťku čistite oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné, schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !

Prípravok je horľavina III. triedy. Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Toxikologického informačného centra alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie.

ICZ/2012/0781/st

4/5

 

Etiketa schválená: 2.7.2014

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teple a kľude. Okamžite zavolajte lekárovi alebo do Toxikologického Informačného Centra.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Okamžite zasiahnuté miesta oplachujte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie kože pretrváva, zavolajte doktora. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Po zasiahnutí očí: Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutná.

Po požití: Ak bol prípravok prehltnutý, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi obal od prípravku alebo etiketu.

Nevyvolávajte zvracanie: obsahuje destiláty nafty a/alebo aromatické rozpúšťadlá

Informácie pre lekára: Špecifická protilátka nie je známa. Používajte symptomatickú liečbu.

Nevyvolávajte zvracanie: obsahuje destiláty nafty a/alebo aromatické rozpúšťadlá

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu postihnutého okamžite dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel. 02/5477 4166).

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +10oC až +35oC oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2012/0781/st

5/5