Etiketa schválená: 7.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TEMSA SC

Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a ježatky v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Mesotrione 100 g.l-1 (9,22%) t.j. 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoly)cyclohexane-1,3-dione (IUPAC)

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: mesotrione CAS: 104206-82-8

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

 

a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii

ICZ/2014/2268/sc

1/5

 

Etiketa schválená: 7.9.2015

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek ciest).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodami ochranný pás zeme v dĺžke 4 m

Spe 3

Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a neobhospodarovanou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne organizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea a Poecilus cupreus s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte kontaminácii vôd samovoľným splavením prípravku z ošetrených plôch ! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

GLOBACHEM NV., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, Sint Truiden,

B3800 Belgicko.

Držiteľ autorizácie:

GLOBACHEM NV., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, Sint Truiden, B3800 Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1642

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2014/2268/sc

2/5

 

Etiketa schválená: 7.9.2015

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 HDPE kanister

 

10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok TEMSA SC obsahuje účinnú látku mesotrione, ktorá patrí do skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom 4 - hydroxyphenylpyruvát dioxygenázy, elementárne zasahujúcej do metabolizmu biosyntézy karotenoidov. Účinná látka je prijímaná listami i koreňmi a v rastlinách je šírená akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zbelením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín. Prvé symptómy sa objavia po 5-7 dňoch od aplikácie. Zasiahnuté buriny odumierajú po dvoch týždňoch.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: mrlík biely, durman obyčajný, pohánkovec ovíjavý, fialka roľná, výmrv slnečnice a výmrv repky.

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

kukurica

ježatka, jednoročné

1,5 l

AT

na zrno

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy 2 listov, do rastovej fázy 8 listov kukurice (BBCH 12– 18), podľa rastovej fázy burín. Proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte v rastovej fáze 2 až 4 listov burín (BBCH 12–14). Proti ježatke kurej ošetrujte v rastovej fáze 1 až 2 listov ježatky (BBCH 11–12).

Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávkovaní postreku.

Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri správnom používaní prípravku TEMSA SC nedochádza u autorizovaných plodín k prejavom fytotoxicity.

Nepriaznivé podmienky pri aplikácii (slabo vyvinutá vosková vrstva, zlá štruktúra pôdy, utužená a zamokrená pôda) nepriaznivé klimatické podmienky po aplikácií prípravku (chladné a daždivé počasie, extrémne sucho, kolísanie denných a nočných teplôt) môžu spôsobiť presvetlenie listov kukurice. Tento symptóm však za normálnych okolností rýchlo

odznie a neovplyvní negatívne

úrodu.

Neaplikujte v inzuchtných líniách kukurice.

Nebola zistená odrodová citlivosť na prípravok TEMSA SC.

ICZ/2014/2268/sc

3/5

Etiketa schválená: 7.9.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka mesotrione patrí do skupiny triketonov (HRAC GROUP: F2). Nebola zaznamenaná rezistencia burín voči prípravku TEMSA SC. Napriek tomu, pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 1x za vegetačnú sezónu a odporúčame dodržiavať nasledovné zásady:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia prípravku TEMSA SC nemá vplyv na následné plodiny. Avšak následné pestovanie medziplodín a citlivých dvojklíčnolistových plodín (cukrová repa, hrach, fazuľa, repka ozimná, slnečnica a zelenina) sa odporúča až po vykonaní orby. V prípade predčasného zaorania kukurice ošetrenej prípravkom TEMSA SC je možné ako náhradnú plodinu pestovať len kukuricu.

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne susediace plodiny ani prírodné porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu alebo 3 % roztoku sódy. Trysky a sitká vyčistite samostatne. Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku navyše používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

ICZ/2014/2268/sc

4/5

Etiketa schválená: 7.9.2015

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - postihnutého dopravte na čerstvý vzduch, odstráňte zamorený odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - postihnutému dajte vypiť 0,5 litra vlažnej vody s niekoľkými tabletkami medicínskeho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Postihnutého dopravte k lekárovi.

Po zasiahnutí očí - skontrolujte či postihnutý nemá kontaktné šošovky ak áno odstráňte ich z očí. Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút. Chráňte nezasiahnuté oko. Ak sčervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc a vyšetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade náhodného použitia a vo všetkých prípadoch otravy, alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku s ktorým postihnutý pracoval. Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým a informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu: 02/ 5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2268/sc

5/5