Etiketa schválená: 29.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TEMPLIER®

Selektívny a systémový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Nicosulfuron

750 g/kg

t. j. 1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-

 

(75 % w/w)

dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl) –močovina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nicosulfuron (CAS No. 111991-09-4 )

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

 

P280

Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

 

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte

 

na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu

 

 

a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia

v

blízkosti

povrchových

vôd/zabráňte

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v

 

dĺžke 5 m.

 

 

 

 

 

SPe3

Z dôvodu ochrany necieľových rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce

 

zvieratá prijateľné

 

 

 

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu

 

 

 

Strana 1 z 7

 

Etiketa schválená: 29.3.2016

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky

a iné pôdne

 

makroorganizmy

 

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi

s prijateľným

 

rizikom.

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. Dodržujte ochrannú zónu!“ Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. Uložte mimo dosahu zvierat

IBA PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Držiteľ autorizácie:

Rotam Agrochemical Europe Ltd. Hamilton House

Mabledon Plance London WC1H 9BB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska

Rotam Agrochemical Europe Ltd. Hamilton House

Mabledon Plance London WC1H 9BB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-11-1769

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE 500 ml fľaša obsahujúca 270 g prípravku

 

HDPE 540 ml fľaša obsahujúca 290 g prípravku

 

HDPE 1 l hranatý súdok obsahujúci 530 g prípravku

 

HDPE 2 l hranatý súdok obsahujúci 1000 g prípravku

 

HDPE 5 l hranatý súdok obsahujúci 2700 g prípravku

Doba použiteľnosti:

min. 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok

 

skladovania v neporušených originálnych obaloch

TEMPLIER® je registrovaná ochranná známka skupiny Rotam Group.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu

Strana 2 z 7

Etiketa schválená: 29.3.2016

TEMPLIER je selektívny a systémový herbicíd obsahujúci účinnú látku nicosulfuron zo skupiny sulfonylmočovín určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) dôležitého pri syntéze alifatických aminokyselín.

Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami, v menšej miere koreňmi, a transportujú ho xylémom a floémom do všetkých častí; TEMPLIER tak inhibuje rast burín. Najlepší účinok dosiahnete ak prípravok aplikujete v dobe aktívneho rastu burín. Po vstrebaní prípravku dochádza k rýchlej distribúcii jeho účinnej látky do rôznych častí cieľových burín s následným zastavením ich rastu do 2-3 dní.

Spektrum herbicídneho účinku:

Citlivé buriny: prstovka krvavá, ježatka kuria, mätonohy (trváci, mnohoplodý), moháre, lipnica ročná, láskavec ohnutý, pakosty, hluchavka purpurová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná, mäta roľná.

Stredne citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, žltnica maloúborová, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), ľuľok čierny.

Odolné buriny: stavikrv vtáčí.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Poznámka

Kukurica

jednoročné

54 g

na zrno, na siláž

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l vody /ha

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1 x.

Prípravok TEMPLIER vždy používajte v zmesi s povoleným pomocným prípravkom (zmáčadlom) s obsahom 50% w/w alkylamín etoxylát propoxylátu (alkylamine ethoxylate propoxylate), 60% rastlinného oleja alebo 50% lecitínového oleja. Bez pridania pomocného prípravku sa znižuje účinnosť prípravku.

TEMPLIER aplikujte na jar, keď je kukurica v rastovom štádiu 2 až 8 listov (BBCH 12-18). Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii v období intenzívneho rastu burín (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), pokiaľ sú buriny v skorých rastových fázach (v štádiu 2-4 listov). Potrebné je zabezpečiť rovnomernú aplikáciu postreku.

Vyhnite sa postreku ak je rozdiel denných a nočných teplôt viac ako 20°C. V teplom období, s teplotami v priebehu dňa > 25 °C, aplikujte prípravok vo večerných hodinách. Prípravok nepoužívajte, pokiaľ sa v časovom rozmedzí do 12 hodín po aplikácii očakáva výskyt dažďových zrážok. Po dlhšom období dažďov počkajte s aplikáciou prípravku najmenej 1 deň.

TEMPLIER môžete používať na ľahkých, stredných a ťažkých pôdach.

Upozornenie:

Neošetrujte prípravkom TEMPLIER porasty pred tým ošetrené orgánofosfátovými pôdnymi insekticídmi (nebezpečenstvo poškodenia plodiny).

Neošetrujte prípravkom TEMPLIER porasty trpiace stresom (nebezpečenstvo poškodenia plodiny). Prípravok aplikujte v schválených aplikačných dávkach na zdravý porast.

Po ošetrení v rastovej fáze 2-8 pravých listov môže porast mierne zožltnúť, zakrnieť, stratiť

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu

Strana 3 z 7

Etiketa schválená: 29.3.2016

vitalitu po dobu 7-14 dní. Ošetrené porasty však rýchle zregenerujú. Tieto zmeny porastu neovplyvňujú celkovú úrodu.

Pri aplikácii dôsledne kontrolujte presnosť a zabráňte prekrývaniu postrekových pásov. Nepoužívajte TEMPLIER v slede s prípravkom obsahujúcim inú sulfonylmočovinu. TEMPLIER nepoužívajte ako jediné ošetrenie v následnej plodine (kukurica po kukurici). Prípravok nemiešajte s prípravkami listovej výživy a s tekutými hnojivami.

Vzhľadom na vysokú biologickú účinnosť prípravku zabráňte úletu i malého množstva postrekovej kvapaliny / aerosólu do akýchkoľvek okolitých porastov mimo ošetrovanú plochu. Prípravok TEMPLIER nepoužívajte v kombinácii s predošlým či následným ošetrením plodín akýmikoľvek inými prípravkami obsahujúcimi iné inhibítory ALS, ani ho nepoužívajte na prípravu postrekových zmesí s takýmito prípravkami

Pri použití pojazdného zariadenia s horizontálnymi ramenami postrekovača dbajte o to, aby postrekom nebolo priamo zasiahnuté ochranné pásmo stojatých či tečúcich povrchových vôd v minimálnej šírke 5 m. Taktiež je potrebné zaistiť, aby postrek nezasiahol okraje odvodňovacích jarkov (suchých v čase aplikácie prípravku) v pásme užšom ako 1 m.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri aplikácii dbajte o zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k úletu do porastov susediacich plodín mimo ošetrovanú plochu. Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je tolerantný k ošetrovaným plodinám. TEMPLIER môže byť aplikovaný vo všetkých registrovaných odrodách kukurice v uvedených rastových fázach.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka nicosulfuron patrí medzi sulfonylmočoviny (HRAC skupiny B). Na obmedzenie rizika vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok ani iný s rovnakým mechanizmom účinku (inhibítory ALS – sulfonylmočoviny, triazolpyrimidiny, triazoliny) na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku. Dodržujte pokyny pre aplikáciu a prípravok aplikujte iba za vhodných poveternostných podmienok a v odporúčaných rastových fázach burín.

Nadobudnutie zvýšenej rezistencie voči herbicídom u niektorých druhov jednoročných jednoklíčnolistových burín (napr. psiarka roľná, ovos hluchý a mätonoh mnohokvetý) môže mať za následok zníženú účinnosť prípravku pri ich likvidácii. Odporúča sa preto zavedenie vhodnej prevenčnej stratégie a protiopatrení voči zvýšenej odolnosti cieľových burín. Usmernenia v tejto oblasti, vypracované Akčnou skupinou pre skúmanie rezistencie burín, vám môže poskytnúť, váš distribútor, konzultant pre oblasť agronómie, alebo výrobca prípravku.

Prípravok používajte vždy v kombinácii s inými opatreniami proti výskytu odolnosti burín, akými sú napr. primerané pestovateľské postupy; inhibítory ALS nikdy nepoužívajte ako výlučný a samostatný spôsob ochrany plodín voči burinám.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po plodinách ošetrených herbicídom TEMPLIER je možné v bežnom osevnom postupe a po orbe zasiať pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný. Všetky ostatné plodiny môžu byť zasiate nasledujúcu jar.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín či priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu Strana 4 z 7

Etiketa schválená: 29.3.2016

vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Používanie prípravku TEMPLIER v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe a v dávkach podľa návodu na použitie predstavuje nízke riziko na všetky necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pre zamedzenia poškodenia iných poľnohospodárskych plodín zvyškami prípravku ihneď po aplikácii dôkladne vyčistite všetko postrekovacie vybavenie, vrátane vnútorných a vonkajších častí veka nádrže podľa nasledovného postupu:

1.Ihneď po ukončení postreku nádrž postrekovača úplne vyprázdnite. Všetky vonkajšie časti postrekovacieho vybavenia znečistené prípravkom umyte čistou vodou.

2.Vnútrajšok nádrže postrekovača vypláchnite čistou vodou. Hadice, potrubné časti a trysky postrekovača premyte vystriekaním vodných splaškov z nádrže v objeme minimálne 1/10 celkovej kapacity nádrže. Nádrž postrekovača následne úplne vyprázdnite.

3.Nádrž naplňte do polovice čistou vodou a pridajte odporúčanú dávku vhodného komerčne dostupného prípravku na čistenie nádrží postrekovačov. Nádrže zvnútra premyte premiešaním a čistiaci roztok vystriekajte cez hadice, potrubné časti a trysky postrekovača. Nádrž doplna napustite vodou (dbajte o to, aby bola nádrž naplnená na maximálny objem). Vodu v nádrži

ponechajte za občasného premiešania pôsobiť 15 minút. Vodu následne opäť vystriekajte a nádrž úplne vyprázdnite.

4.Trysky a filtre demontujte a samostatne ich umyte vhodným komerčne dostupným prípravkom na čistenie nádrží postrekovačov.

5.Nádrž postrekovača vypláchnite čistou vodou. Hadice, potrubné časti a trysky postrekovača premyte vystriekaním vodných splaškov z nádrže v objeme minimálne 1/10 celkovej kapacity nádrže. Nádrž postrekovača následne úplne vyprázdnite.

6.Splašky z čistenia likvidujte ako odpad bezpečným spôsobom. Splašky nestriekajte na citlivé plodiny, ani na pozemky určené pre výsev citlivých plodín.

Poznámka: Pokiaľ nádrž postrekovača nie je možné úplne vyprázdniť, pred krokom č. 4 je nutné opakovane vykonať krok č. 3.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, gumová zástera z pogumovaného textilu, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare a gumová obuv.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare a gumová obuv.

Ochrana dýchacích ciest: za normálnych okolností nie sú potrebné prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest. Pokiaľ nie sú zavedené efektívne technické opatrenia, môže byť potrebné použiť schválenú masku.

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu

Strana 5 z 7

Etiketa schválená: 29.3.2016

Ochrana rúk: noste vhodné gumové alebo plastové rukavice (EN 374) odolné voči chemikáliám.

Poznámka: Pri výbere špecifických vhodných rukavíc pre príslušné použitie a trvanie expozície by ste mali brať do úvahy všetky faktory pracovného prostredia, ako sú napríklad: ďalšie používané chemikálie, fyzikálne faktory (možnosť prerezania, pretrhnutia, tepelná ochrana), ako aj špecifikácia a odporúčania výrobcu rukavíc.

Ochrana očí a tváre: okuliare a tvárový štít (ochrana očí a tváre by mala mať certifikát EN 166). Ochrana pokožky a tela: nepriepustný ochranný odev. Stanovte úroveň expozície a vyberte chemicky odolný odev na základe potenciálneho kontaktu alebo prieniku materiálu.

Po vyzlečení ochranného odevu sa umyte mydlom a vodou. Pred ďalším použitím znečistení odev operte alebo použite jednorazové vybavenie (odev, zásteru, rukávy, čižmy a pod.).

Poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. pretrhnuté rukavice) urýchlene vymeňte. Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre a od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť okolité porasty.

Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Zabráňte nadýchaniu aerosólu postreku - postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

Informujte svojho zamestnávateľa, že používate kontaktné šošovky. Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri postrekovaní kontaktné šošovky nepoužívajte. Pri práci je vhodným doplnkom vybavenia operátora nádoba s vodou, poprípade špeciálna nádobka na vyplachovanie očí.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, oxidom uhličitým, eventuálne pieskom. Vodu použite iba výnimočne, a to len vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemnej ani povrchovej vody a poľnohospodársku pôdu.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety / štítku alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu a zaistite telesný i duševný pokoj. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc / zaistite lekárske ošetrenie.

Pri styku s pokožkou: Kontaminovaný odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesta umyte pokiaľ je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekársku pomoc / zaistite lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte očné šošovky, pokiaľ je používate, a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte – hlavne priestory pod viečkami – čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúce. Pri pretrvávajúcich príznakoch (slzenie, sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku apod.) i po vymývaní, ihneď vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú je treba vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s očnými šošovkami. Kontaminované očné šošovky nie je možné znovu používať a je treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou; nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu popr. obal prípravku alebo túto kartu bezpečnostných údajov.

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu

Strana 6 z 7

Etiketa schválená: 29.3.2016

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby konzultujte ďalší postup pri prvej pomoci (i event. následnú terapiu) s Národným toxikologickým informačným centrom. Telefón nepretržite:

00421 (0) 2 5477 4166.

SKLADOVANIE

TEMPLIER skladujte v originálnych pevne uzatvorených obaloch na bezpečnom, suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov, krmív, osív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi vzplanutia. Neskladujte so silnými kyselinami a zásadami.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúce informácie držiteľa registrácie

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Rotam Agrochemical Europe Limited nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

TEMPLIER® je registrovaná ochranná známka skupiny Rotam Group.

ICZ/2013/1919/pu + ICZ/2015/3799/pu

Strana 7 z 7