Etiketa schválená: 14.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TELDOR® 500 SC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu viniča a jahôd proti botrytíde.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenhexamid CAS No.: 126/833-17-8

Označenie prípravku:

GHS09

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikaujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Etiketa schválená: 14.4.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

TELDOR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fenhexamid, účinná látka prípravku TELDOR 500 SC, sa vyznačuje dobrým účinkom proti plesni sivej (Botrytis cinerea). Patrí do novej skupiny účinných látok – hydroxyanilidy. Zabraňuje rastu klíčneho vlákna a mycélia huby. Pôsobí kontaktne a translaminárne. Do rastlinných pletív preniká len čiastočne, časť účinnej látky je absorbovaná voskovou vrstvičkou kutikuly a zvyšok účinnej látky vytvára ochranný film na povrchu ošetrovanej rastliny.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU Vinič: Množstvo vody 1000 l/ha.

Počas vegetačného obdobia aplikujte maximálne 3x.

Proti plesni sivej aplikujte preventívne, v štádiách pred uzatváraním strapcov a na začiatku mäknutia bobúľ (BBCH 75 – 81). Prípravok je vhodný najmä na záverečné ošetrenie pri dozrievaní. Postrek vykonávajte tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé zmáčanie hrozna.

Jahody: Množstvo vody 1000 – 2000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2 x počas vegetačnej sezóny.

Prvé ošetrenie vykonávajte na začiatku kvitnutia (10-20% otvorených kvetov), druhé ošetrenie po odkvitnutí, t.j. za 10-14 dní. Vzhľadom na krátku ochrannú dobu prípravku pri nepriaznivom (vlhkom) počasí možno aplikovať podľa potreby aj neskôr pri zohľadnení ochrannej doby.

Etiketa schválená: 14.4.2015

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení:

NÁVOD NA POUŽITIE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Čerešňa: Proti monilióze (Monilinia laxa, Monilinia fructigena) spôsobujucej hnilobu plodov ošetrujte v rastovej fáze od BBCH 77 (plody majú asi 70 % konečnej veľkosti) do BBCH 85 (pokročilé zafarbenie plodov).

Množstvo vody: 300-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2 x počas vegetačnej sezóny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Fenhexamid je podľa FRAC zaradený do skupiny G3 (hydroxyanilidy) s nízkym až stredným rizikom vzniku rezistencie. Neprekračujte maximálny počet aplikácii stanovený v odporúčaniach pre aplikáciu. Podľa možností striedajte prípravky s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na použitie prípravok TELDOR 500 SC nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri správnom použití prípravku TELDOR 500 SC nie je riziko pre včely a užitočné článkonožce

(Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus a Coccinella septempunctata).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 14.4.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v

Etiketa schválená: 14.4.2015

technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.