Etiketa: 24.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TEBUCUR

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej : voda, určený na ochranu repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

Tebuconazole,

250 g.l-1 (26,04 % hmot.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Tebuconazole, CAS No.: 107534-96-3

Označenie prípravku:

GHS05

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H361d

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.

P305+P351

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

+P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P308+

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P313

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5

Prípravok pre vtáky relatívne neškodný, pri neprekročení predpísanej dávky, alebo

 

koncentrácie.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne organizmy

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy toxický!

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe2

Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na svahovitých pôdach (≥ 3 °),

 

ktorého okraje sú ďaleko od povrchovej vody <30 m pri ošetrení repky ozimnej

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 4 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

ICZ/2014/2556/mt

1 / 4

Etiketa: 24.10.2014

PRÍPRAVOK JE HORĽAVINOU IV. TRIEDY NEBEZPEČNOSTI PODĽA STN 65 02 01! Zákaz používania prípravku v 1. Ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE ETIKETU! PRÍPRAVOK POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

GLOBACHEM

nv.,

Brustem

Industriepark,

 

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Držiteľ autorizácie:

HELM AG, Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg, Nemecko

Konečné balenie a označovanie:

HELM AG, Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-01-1312

 

 

 

Dátum výroby:

uvedené na obale

 

 

 

Číslo šarže:

uvedené na obale

 

 

 

Balenie:

1 l, 5 l PE/PA kanister

 

 

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

 

 

TEBUCUR® je ochranná známka spoločnosti GLOBACHEM nv.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TEBUCUR obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, ktorá patrí do skupiny DMI

fungicídov.

Tebuconazole pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolu. Má dobrú účinnosť proti

hubovým

patogénom a dlhú dobu trvania účinku. V repke ozimnej okrem účinku proti bielej

hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a černi repkovej (Alternária brassicae) pôsobí aj proti fómovému černaniu stoniek (Phoma lingam), Prípravok má vedľajší rastovo regulačný efekt, ktorý v prípade

jesenného použitia zabraňuje vybiehaniu rastlín, čím zvyšuje

odolnosť repky ozimnej a zabezpečí

jej lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Škodlivý organizmus

 

Dávka/ ha

 

Ochr. doba

 

Poznámka

 

repka ozimná

 

fómové černanie stoniek,

 

1,0 l

 

56

 

-

 

 

 

biela hniloba, čerň repková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka vody 200-400 l.ha-1.

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2556/mt

2 / 4

Etiketa: 24.10.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repka ozimná:

Počas vegetácie prípravok TEBUCUR aplikujte maximálne 2-krát. Odporúčaný minimálny interval medzi aplikáciami je 21 dní.

Fómové černanie stoniek (Phoma lingam):

- prípravok na jeseň aplikujte v štádiu 4 až 8 listov (BBCH 14 – 18), t.j. cca do polovice októbra -na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do začiatku kvitnutia (BBCH 14 - 59). Najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa.

Biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), Čerň repková (Alternaria brassicae):

- v repke ozimnej proti bielej hnilobe prípravok aplikujte pri začínajúcom opade korunných lupienkov (BBCH 65). Proti černi repkovej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch ochorenia, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 69).

Prípravok TEBUCUR má v repke ozimnej vedľajší rastovo regulačný účinok.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH , ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe. Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné prostriedky a pomocné nádoby asanujte prípravkom

AGROCLEAN a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný pracovný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumené rukavice, respirátor a gumené topánky. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z pogumovaného textilu. Postrek vykonávajte len za bezvetria, alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk regeneračným krémom.

S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou iba výnimočne, len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

ICZ/2014/2556/mt

3 / 4

Etiketa: 24.10.2014

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nadýchaní

dopravte postihnutého na čerstvý vzduch, odstaňte zamorený odev,

 

zabezpečte pokoj a teplo.

 

 

 

 

 

 

Po požití

a vo všetkých prípadoch otravy , alebo podozrenia na otravu okamžite

 

dopravte

postihnutého

k lekárovi!

Informujte

ho o podanej

prvej

 

pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. Dajte vypiť 0,5

 

litra

vlažnej vody

s niekoľkými

tabletami

medicinálneho

uhlia.

 

Zvracanie nevyvolávajte! Postihnutého dopravte k lekárovi.

 

Po zasiahnutí očí

oči

vyplachujte prúdom čistej

vody

po

dobu

15

minút.

 

Ak sčervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc

 

a vyšetrenie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri zasiahnutí pokožky

odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou

 

a mydlom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým

a informačným centrom v Bratislave,

číslo telefónu: 02/ 5477 4166.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok skladujte v originálnych

uzavretých

obaloch,

v čistých,

suchých,

vetrateľných

a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín,

požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných

prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote od +5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

DODATOČNÉ UPOZORNENIE

Dovozca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2014/2556/mt

4 / 4