Etiketa schválená: 22.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TBM 75 WG

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a pichliaču.

ÚČINNÁ LÁTKA :

Tribenuron methyl 750 g/kg t.j. metyl-2-[4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2- yl(metyl)karbamoylsulfamoyl]benzoát

(75 % hmot.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tribenuron-methyl

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P261a

Zabráňte vdychovaniu prachu.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280

Noste ochranné rukavice, ochranný odev.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P333+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na

 

likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie

 

prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou. v

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

1

ICZ/2015/3813/ha

Etiketa schválená: 22.1.2016

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

SPe3 Z dôvodu ochrany necieľových rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dodržiavajte pri používaní prípravku zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

SHARDA Cropchem Limited

Domnic Holm 29th Road Bandra (West)

Mumbai- 400 050

India

Držiteľ autorizácie: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstraat, 142, 1702 Dilbeek, Belgicko

Telefónne číslo: +32(0)2 466.44.44

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 16-11-1713

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Veľkosť obalu:

100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l HDPE-COEX fľaša

Doba použiteľnosti: min. 2 roky od dátumu výroby

®registrovaná ochranná známka a logo spoločnosti Sharda Cropchem Limited

2

ICZ/2015/3813/ha

Etiketa schválená: 22.1.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TBM 75 WG je postrekový herbicíd určený na ničenie širokého spektra jednoročných dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: rumančekovité buriny, ruman roľný, hviezdica prostredná, konopnica, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mak vlčí.

Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, mlieč roľný, pichliač roľný. Odolné buriny: lipkavec obyčajný

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

pšenica

jednoročné

20 g

AT

 

ozimná,

dvojklíčnolistové

 

 

 

pšenica

buriny, pichliač

 

 

 

jarná,

 

 

 

 

jačmeň

 

 

 

 

ozimný,

 

 

 

 

jačmeň

 

 

 

 

jarný, ovos,

 

 

 

 

raž, tritikale

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l vody/ha

Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za vegetáciu

TBM 75 WG aplikujte v obilninách postemergentne od 2. listu (BBCH 12) do fázy 3. kolienka (BBCH 33) v dávke 20 g / ha, optimálne vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14). Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.

Prípravok nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch ani na pôdach s obsahom organickej hmoty < 0,5% a > 10%.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na dané plodiny.

3

ICZ/2015/3813/ha

Etiketa schválená: 22.1.2016

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok obsahuje účinnú látku tribenuron-metyl, ktorá patrí do skupiny ALS inhibítorov, a podľa HRAC je klasifikovaná do skupiny B. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS, na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu, ak sa aplikuje v súlade s odporúčaniami uvedenými na etikete a podľa správnej poľnohospodárskej praxe.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V rovnakom kalendárnom roku po zbere plodiny ošetrenej prípravkom TMB 75 WG možno pestovať iba obilniny, bôb alebo repku. V nasledujúcom roku je pestovanie následných plodín bez obmedzenia.

Po zaoraní obilniny ošetrenej prípravkom TMB 75 WG možno vysievať iba obilniny.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty ani osiate pozemky alebo pozemky určené na siatie.

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom autorizácie.

VPLYV NA ÚRODU

Pri používaní s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky na úrodu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Na základe posúdenia ekotoxikologických dát je riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre užitočné a iné necieľové organizmy prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku dôkladne vyčistite aplikačné zariadenie. Úplne vyprázdnite postrekovač a vypláchnite nádrž, ramená a trysky trikrát čistou vodou až kým nie je odstránená pena a všetky stopy prípravku. Pri prvom vypláchnutie použite čistiaci prostriedok podľa návodu na použitie.

Nedostatočné vypláchnutie aplikačného zariadenia môže spôsobiť poškodenie následne ošetrovaných rastlín. Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd! Oplachovú vodu zneškodnite ako nebezpečný odpad.

4

ICZ/2015/3813/ha

Etiketa schválená: 22.1.2016

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku použite ochranný pracovný odev, ochranné rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, gumovú zásteru z pogumovaného textilu/PVC, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a pracovnú obuv.

Pri práci používajte ochranný pracovný odev a obuv, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a respirátor.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Pracovníci vstupujúci na ošetrené plochy musia takisto použiť ochranné pracovné prostriedky, a to gumené rukavice, košeľu s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť.

Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

Prípravok nie je horľavý. V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte - najmä priestor pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

5

ICZ/2015/3813/ha

Etiketa schválená: 22.1.2016

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

6

ICZ/2015/3813/ha