Schválená: 14.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TAZER 250 SC

Systemický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného a repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

Azoxystrobin, 250g/l; 22,0 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Azoxystrobin, CAS No.: 131860-33-8; Alkoholy, C16-18, ethoxylované, CAS No.: 68439- 49-6

Označenie prípravku:

GHS09

Pozor

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.

SPa1

S cieľom zníženia rizika vzniku rezistentných populácií húb používajte tento produkt

 

a tiež iné produkty na báze strobilurínov maximálne 2x za vegetáciu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/ zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov a poľnohospodárskych dvorov a ciest.

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 5 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy prijateľné.

ICZ/2015/3540/mt

1 / 5

ICZ/2015/3546/mt

Schválená: 14.7.2015

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. Ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2 ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Zákaz vylievania prípravku a jeho zvyškov do verejnej kanalizácie.

Zákaz používania v ochrannom pásme 1. a 2. stupňa zdrojov pitných vôd (povrchových a podzemných).

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá ! Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia. Postupujte podľa návodu na použitie !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI. DODRŽIAVAJTE ZÁSADY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

Výrobca: NUFARM S.A.S., 28 Boulevard Camélinat, BP75,

92233 Gennevilliers Cedex, Francúzska republika

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021

 

Linz, Rakúska republika

Poverený zástupca:

FN AGRO Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03

 

Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1475

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 L HDPE fľaša

 

5 L HDPE fľaša

 

10 L HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

TAZER® je ochranná známka spoločnosti NUFARM

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B- methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Účinná látka má translaminárny a lokálno- systémový účinok. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo na začiatku infekcie.

ICZ/2015/3540/mt

2 / 5

ICZ/2015/3546/mt

Schválená: 14.7.2015

Azoxystrobin pôsobí proti širokému spektru hubových patogénov a vyznačuje sa dlhodobým účinkom. To umožňuje v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku zabrániť novej infekcii po dobu 3- 8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hnedá škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

rynchospóriová

 

0,8 l

 

35 dní

-

 

jačmeň ozimný

 

škvrnistosť jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrdza jačmenná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuzariózy klasov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

múčnatka trávová,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrdza ražná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

septorióza plevová,

 

0,8 l

 

35 dní

-

 

 

 

 

 

septorióza pšenice,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuzariózy klasov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná, repka

 

pleseň sivá, čerň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repková, biela

 

1 l

 

66 dní

-

 

ozimná

 

 

 

 

 

hniloba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby nasledovne:

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Množstvo vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 2× Interval medzi aplikáciami: 10 - 21 dní

Proti fuzariózam klasov aplikujte prípravok od začiatku kvitnutia, keď sú prvé peľnice viditeľné (BBCH 61) až po koniec kvitnutia, keď sú všetky klásky kompletne rozkvitnuté, ale niektoré peľnice sú zaschnuté (BBCH 69).

Proti ostatným chorobám obilnín ošetrujte od začiatku predlžovania stebla, kedy sú už odnože vzpriamené, 1.internódium sa začína predlžovať a vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 30) až do štádia konca klasenia, keď je už klas celkom vyrastený (BBCH 59).

Repka ozimná, repka jarná

Množstvo vody: 200- 500 l/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1× 1 L

Prípravok aplikujte na jar v čase kvitnutia, od štádia kedy je 10 % kvetov v hlavnom strapci otvorených a hlavný strapec sa predlžuje (BBCH 61) až do konca kvitnutia (BBCH 69).

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE,

ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH

NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

 

Informácie o možnej fytotoxicite,

odrodovej citlivosti

a všetkých

ďalších priamych a

nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty nie sú známe. Niektoré odrody jabloní sú citlivé na tento prípravok, preto by nemal byť použitý v dobe, keď

ICZ/2015/3540/mt

3 / 5

ICZ/2015/3546/mt

Schválená: 14.7.2015

hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej zmesi na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy obilnín. Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku, by nemal byť použitý na ošetrenie jabloní.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka azoxystrobin patrí podľa FRAC do skupiny C3: kód 11 medzi tzv. QoI fungicídy, s vysokým rizikom vzniku rezistencie. Pre zníženie rizika vzniku rezistencie, prípravok TAZER 250 SC používajte preventívne. Dodržujte dávku prípravku a maximálny počet aplikácií za vegetačnú sezónu! V prípadoch, kedy je na ničenie ochorenia potrebné vykonať viac ošetrení počas jedného vegetačného obdobia, použite prípravky s iným mechanizmom účinku. Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ , NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej kvapaliny zasiahnuté susedné ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a okolité pozemky.

Použitie prípravku nemá negatívny vplyv a ani obmedzenia pre následné a náhradné plodiny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť akékoľvek stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

ICZ/2015/3540/mt

4 / 5

ICZ/2015/3546/mt

 

Schválená: 14.7.2015

Dôležité upozornenie :

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

 

 

Po požití

Zvracanie nevyvolávajte ! Vypláchnite ústa ! Okamžite dajte vypiť

 

veľké množstvo vody. Ak je

postihnutý v bezvedomí, nič

 

nepodávajte ústami ! Privolajte lekára !

Po nadýchaní

Postihnutého preneste na čerstvý

vzduch, zabezpečte mu pokoj

 

a teplo. V prípade potreby poskytnite kyslík alebo umelé dýchanie.

 

Privolajte lekára!

 

Po zasiahnutí pokožky Odstráňte kontaminovaný odev, pokožku omývajte teplou vodou

 

a mydlom. Vyperte kontaminovaný odev pred opakovaným

 

použitím. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku

 

pomoc.

Po zasiahnutí očí

Vyplachujte veľkým množstvom čistej vody po dobu najmenej 15

minút a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2015/3540/mt

5 / 5

ICZ/2015/3546/mt