Etiketa schválená: 20.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TARGA SUPER 5 EC

Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulzného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Quizalofop-P-ethyl 50 g/l, t.j. (R)-etyl-2-/(4,6-dichlór-2-chinoxalinyloxy)-fenoxy/- propionát, čo predstavuje 46.24 g.l-1 kyselina 2-[4-[(6-chloro-2- quinoxalinyl)oxy]phenoxy] propiónová

(5,22 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Quizalofop-P- ethyl CAS No.: 100646-51-3, Calcium dodecylbenzene sulphonate CAS No.: 26264-06-2, 2- Ethylhexanole CAS No.: 104-76-7, Petroleum hydrocarbon CAS No.: 90002-92-0, Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic CAS No:. 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá reletívne prijateľné.

Etiketa schválená: 20.5.2016

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vč2 Prípravok je škodlivý pre populácie Typhlodromus pyri.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie ! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nissan Chemical Europe S.A.R.L., 10 A rue de la Voie Lactée Parc d´Affaire de Grécy, 69370 Saint Didier au Mont d´Or, Francúzska republika

Držiteľ autorizácie:

Nissan Chemical Europe S.A.R.L., 10 A rue de la Voie Lactée Parc d´Affaire de Grécy, 69370 Saint Didier au Mont d´Or, Francúzska republika

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TARGA SUPER 5 EC je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Prípravok TARGA SUPER 5 EC je určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich trávovitých burín v dvojklíčnolistových plodinách. Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: moháre, pýr plazivý, výmrv obilnín, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná,

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 20.5.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200 – 400 l.ha-1. V prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie

Maximálny počet ošetrení: pre repu cukrovú a repu kŕmnu 1-3x, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 3 l.ha-1.

Etiketa schválená: 20.5.2016

Prípravkom TARGA SUPER 5 EC ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm. Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia. V repke na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,75 l.ha-1.

Delenú aplikáciu repe cukrovej a kŕmnej možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2-3 očká). Prvá aplikácia od 2- 3 listov pýru, druhá na novo vzídené rastliny z podzemkov.

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

NÁVOD NA POUŽITIE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repku jarnú ošetrujte prípravkom TARGA SUPER 5 EC v dobe plného rastu trávovitých burín.

Odporúčaná dávka vody: 350 – 400 l.ha-1 Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie Termín aplikácie: jar, BBCH 10-18

Najneskorší čas aplikácie: BBCH 50 Spôsob aplikácie: pozemný postrek

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pokiaľ je TARGA SUPER 5 EC aplikovaný individuálne a je dodržané dávkovanie tak nedochádza k prejavom fytotoxicity. Odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku TARGA SUPER 5 EC nie je známa. Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín, bentazonu, ani so síranom amónnym.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

„Herbicíd TARGA SUPER 5 EC je členom herbicídnej skupiny „fop“. TARGA SUPER 5 EC má spôsob účinku v inhibícii acetyl coA karboxylázy. Účinná látka prípravku TARGA SUPER 5 EC, quizalofop-P-ethyl je zaradená do herbicídnej skupiny A“. Na mnohé účinné látky z tejto skupiny bola vyvinutá rezistencia ako dôsledok nedodržania antirezistentnej stratégie; v prípade quizalofop-P-ethylu pri nasledovných burinách: Avena fatua, Brachiaria plantaginea, Bromus rigidus, Hordeum glaucum, Hordeum leporinum, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Leptochloa chinensis, Setaria faberi, Sorgum halapense.

Etiketa schválená: 20.5.2016

Na území SR nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín.

Antirezistentná stratégia:

Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné.

Aplikujte v dávkach podľa etikety.

Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku.

Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie.

Aplikujte TARGA SUPER 5 EC len na aktívne rastúce buriny.

Nepestujte v monokultúre.

Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia prípravku v povolenom rozsahu a spôsobe použitia nemá negatívny vplyv na následné a náhradné plodiny. Náhradné plodiny vysievajte najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii a po orbe.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prípravok je možné miešať s bežne dostupnými prípravkami avšak pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty. Prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami:

1. na báze fenoxykyselín ( úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba,…), 2. s úč. l. bentazon, 3. so síranom amónnym !!!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1. Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

-narieďte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrenú plochu.

-vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10 % kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou rýchlosťou na ošetrovanú plochu a vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá.

Etiketa schválená: 20.5.2016

2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

-naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN® v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdnite.

-trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.

-Opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte obehnúť asi 10 % vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia.

Použité pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom

AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len vo forme jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo!

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou!

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku aposkytnutej prvej pomoci! V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku min. 2 roky od dátumu výroby.

Etiketa schválená: 20.5.2016

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.