Etiketa schválená: 17.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TARGA 10 EC

Postrekový selektívny herbicíd - graminicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v dvojklíčnolistových poľnohospodárskych plodinách.

Účinná látka: Quizalofop-P –ethyl, 100 g.l-1 (9,8% hm) t.j. ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy] propionate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: quizalofop-P-ethyl CAS No.: 100646-51-3, Solvent Naphtha (Petroleum) heavy arom CAS No.: 64742-94-5

Klasifikácia a označenie:

GHS05 GHS08 GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na likvidáciu odpadov. Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie.

Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

Etiketa schválená: 17.2.2015

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie !

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Arysta LifeScience S.A.S., BP 80 Route d´Artix, 64150 Noguéres, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16, 940 76 Nové Zámky

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TARGA 10 EC je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka bráni tvorbe mastných kyselín a fosfolipidov, ktoré sú zložkou bunkových stien rastlín. Najskôr odumierajú delivé pletivá burín, listy, korene a stonky nekrotizujú od vrcholov.

Spektrum herbicídneho účinku Citlivé buriny

Moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín. Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 17.2.2015

* (TM) = tank-mix **DA = delená aplikácia

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie

Maximálny počet ošetrení: pre repu cukrovú a repu kŕmnu 1-2x, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 1,25 l.ha-1.

Prípravkom TARGA 10 EC ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania (BBCH 12-29). Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia. Neaplikujte ak je teplota pod +10 °C.

Delenú aplikáciu proti pýru možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená kvalitná príprava pôdy a podzemné časti pýru sú krátke (2-3 očká). Prvá aplikácia od 2-3 listov pýru, druhá na novo vzídené poplazy.

Účinok sa prejaví po 7 - 14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Za suchých podmienok a vysokých teplôt a v neskorých rastových štádiách burín (odnožovanie) odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody. K prípravku nie je potrebné pridávať zmáčadlo, už ho obsahuje.

Etiketa schválená: 17.2.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok Targa 10 EC je pri použití navrhovaných dávok z hľadiska fytotoxicity úplne bezpečný pre uvedené plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka herbicídu quizalofop-P-ethyl je členom herbicídnej skupiny „fop“ so spôsobom účinku inhibícia Acetyl CoA karboxylázy.

Z dôvodu nedodržania protirezistentnej stratégie sa na účinné látky z tejto skupiny vyvinula rezistencia (odolnosť burín), napríklad v prípade druhov Avena fatua, Alopecurus mysuroides, Hordeum glaucum, Hordeum leporinum, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Sorgum halapense, Setaria faberi. Preto je nevyhnutné dodržiavať nasledovnú protirezistentnú stratégiu:

-aplikujte herbicíd len keď je to potrebné

-herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety

-aplikujte na buriny v počiatočných rastových štádiách (1-3 listy)

-striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku

-zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie

-aplikujte herbicíd TARGA 10 EC len na aktívne rastúce buriny (teplota nad +10 °C)

-striedajte plodiny

-zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku)

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nemá vplyv na následné a náhradné plodiny. Náhradné plodiny vysievajte najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii a po orbe.

Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Najcitlivejšia je kukurica a obilniny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nie je známy vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne pretrepať. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia.

Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín, bentazonu, ani so síranom amónnym.

Etiketa schválená: 17.2.2015

Vymývanie nádrže postrekovača

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2×) vypláchnite vodou (vždy min. štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne čistiacim prípravkom AGROCLEAN® v súlade s návodom na jeho použitie. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových vôd!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1. Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

-narieďte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrenú plochu.

-vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10 % kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou rýchlosťou na

ošetrovanú plochu a vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá.

2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

-naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN® v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdnite.

-trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.

-Opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte obehnúť asi 10 % vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť. Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

PRVÁ POMOC

Nadýchanie: Pri akejkoľvek nevoľnosti okamžite opustite miesto expozície. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Okamžite pokožku opláchnite množstvom vody, odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Umyte pokožku mydlom a vodou. Ak podráždenie pretrváva, navštívte lekára.

Očný kontakt: Okamžite vypláchnite oči množstvom vody alebo očného roztoku, s nadvihovaním očného viečka, kým nezostane žiadna chemikália v oku. Po niekoľkých minútach vyberte kontaktné šošovky a vyplachujte znovu. Ak podráždenie pretrváva, navštívte lekára.

Požitie: Neodporúča sa vyvolávanie zvracania. Vypláchnite ústa a vypite množstvo vody alebo mlieka. Ak sa dostaví zvracanie, vypláchnite ústa a znovu vypite tekutiny. Konzultujte s lekárom.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív,

Etiketa schválená: 17.2.2015

dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Obal z prípravku odovzdajte na likvidáciu zmluvnému objektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.