Etiketa schválená: 15.6.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TANOS® 50 WG

Kombinovaný fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl proti hubovým chorobám zemiakov, viniča, slnečnice, uhoriek, cukiet a rajčiakov.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Cymoxanil

250 g/kg

t.j. N-etylaminokarbonyl-2-kyano-2-

 

(25 % w/w)

metoxyimino-acetamid

Famoxadone

250 g/kg

t.j. 5-metyl-5-(4-fenoxyfenyl)-3-fenylamino-2,4-

 

(25 % w/w)

oxazolidindion

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:

Cymoxanil CAS No.:57966-95-7 Famoxadone CAS No.:131807-57-3

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H361

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo

 

nenarodeného dieťaťa.

 

H373

Pri dlhšej alebo opakovanej expozícii môže spôsobiť

 

poškodenie orgánov (týmus, oči) a krvi.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260

Nevdychujte hmlu/aerosóly.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

 

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým

 

množstvom vody a mydla.

 

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

 

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

ICZ/2016/4644/pu

Strana 1 z 7

 

Etiketa schválená: 15.6.2016

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov alebo

 

odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Obsahuje Mancozeb/Cymoxanil: môže vyvolať alergickú reakciu.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

VŠEOBECNÉ VYLÚČENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU 10 M.

PRI POUŽITÍ PRÍPRAVKU V PRÍBREŽNOM PÁSME VODÁRENSKÉHO TOKU DODRŽIAVAJTE OCHRANNÉ PÁSMO NAJMENEJ V ŠÍRKE DVOJNÁSOBKU ŠÍRKY KORYTA VODNÉHO TOKU.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZÁKAZ VYLIEVANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ! PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ETIKETU!

PRÍPRAVOK SMIE BYŤ POUŽITÝ IBA V SÚLADE S NÁVODOM NA POUŽITIE! ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ, ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, Česká republika

ICZ/2016/4644/pu

Strana 2 z 7

Etiketa schválená: 15.6.2016

Informácie pre SR: MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905 726 030

Číslo autorizácie:

06-02-0747

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 l HDPE kanister (čistá hmotnosť prípravku 3.5 kg)

 

3,5 kg Lamino-Alu vrece s obsahom (v kartóne)

TANOS ® registrovaná ochranná značka E.I.DuPont de Nemous and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Tanos® 50 WG je kombinovaný fungicídny prípravok s kontaktným a lokálne systémovým účinkom. Kombinácia cymoxanilu a famoxadone má synergický účinok. Cymoxanil pôsobí lokálne systémovo ako antisporulant, podporuje hypersenzitívnu reakciu v napadnutých pletivách, inhibuje klíčenie spór a rast mycélia plesne a zabezpečuje i kuratívny účinok krátko po infekcii. Famoxadone je reziduálny protektant viazaný na tuky a vosky v kutikule listov, inhibujúci mitochondriálnu respiráciu, ktorý pôsobí kontaktne a predlžuje dobu účinku. Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách zaisťuje ochranu nových prírastkov a fixácia famoxadonu zabezpečuje vysokú odolnosť zmytia a vysoký účinok aj v daždivom období. Tanos® ničí citlivé kmene plesne zemiakovej ako aj kmene rezistentné voči prípravkom na báze derivátov acylalanínu.

SPEKTRUM ÚČINKU

Tanos 50 WG ničí citlivé rasy plesne zemiakovej ako aj rasy rezistentné voči prípravkom na báze derivátov acylalanínu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

0,6 kg

14 dní

Max 6 x

vinič

peronospóra viniča

0,4 kg

28 dní

Max 3 x

slnečnica

biela hniloba

0,4 kg

60 dní

Max 2 x

Rajčiak

pleseň zemiaková,

0,4-0,5 kg

3 dni

Max 4 x

(skleníky,

alternáriová

 

 

 

fóliovníky)

škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorka, cuketa

pleseň uhorková

0,4-0,5 kg

3 dní

Max 4 x

(skleníky,

 

 

 

 

fóliovníky)

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiak

Proti plesni zemiakovej používajte Tanos® preventívne podľa signalizácie od vzídenia do zberu (BBCH 21-95). Množstvo vody 300-600 l/ha. Interval medzi ošetreniami 7 dní.

Vinič

Proti peronospóre viniča ošetrujte podľa signalizácie alebo pri ohrození od piateho listu do fázy sfarbovania bobúľ (BBCH 15-83). Ošetrovanie ukončite mesiac pred zberom. Do začiatku kvitnutia

ICZ/2016/4644/pu

Strana 3 z 7

Etiketa schválená: 15.6.2016

(BBCH 61) používajte 0,2 kg/ha s 500 l/ha vody (min. koncentrácia 0,04 %). Od fázy BBCH 61 vyššie používajte dávku 0.4 kg/ha do 1000 l vody/ha (t.j. min. koncentrácia 0,04 %). Interval medzi ošetreniami 7 dní.

Uhorka, cuketa

Proti plesni uhorkovej ošetrujte od 5. listu do zberu (BBCH 15-89). Množstvo vody 300 – 1000 l/ha. Interval medzi ošetreniami 7 dní.

Rajčiak

Aplikujte v rastovej fáze BBCH 15 – 90. Množstvo vody 300-1000 l/ha. Interval medzi ošetreniami 7 dní.

Slnečnica

Proti bielej hnilobe slnečnice ošetrujte pred začiatkom kvitnutia (BBCH 14-59). Množstvo vody 300 – 600 l/ha. Interval medzi ošetreniami 14 dní.

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu znížiť účinnosť.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE,

ODRODOVEJ

CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO

NEPRIAMYCH

VEDĽAJŠÍCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s touto etiketou nie je prípravok fytotoxický, nemá negatívny vplyv na úrodu ani na užitočné a iné necielené organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok TANOS 50 WG obsahuje dve účinné látky: cymoxanil FRAC skupina 27

(kyanoacetamidoximy) a famoxadone FRAC skupina 11 (QoI).

Viacročné používanie fungicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť k vzniku rezistentných kmeňov hubových patogénov, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý kmeň sa považuje za rezistentný, ak ho použitý fungicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných kmeňov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

Maximálny počet ošetrení: max 50 % z celkového počtu ošetrení, t.j. max. 3 po sebe nasledujúce ošetrenia pred výskytom choroby v plodine za rok.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šľachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky na následné, náhradné a susediace plodiny. Dbajte, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné plodiny a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.

ICZ/2016/4644/pu

Strana 4 z 7

Etiketa schválená: 15.6.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Potrebné množstvo prípravku Tanos 50 WG vsypte priamo do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na konečný objem postrekovej kvapaliny. Prázdny obal typu HDPE kanister vypláchnite vodou a to buď ručne (3x po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Obal typu Lamino-Alu vrece zneškodnite ako nebezpečný odpad. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie vrátane hadíc, sieťok a trysiek, ochranné prostriedky a nádoby čistite opakovane vodou alebo vhodným prípravkom (napr. All Clear Extra) podľa návodu. Odstráňte viditeľné nečistoty a vyplachujte znovu vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, polomasku s časticovým filtrom, gumené rukavice a gumené topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Dbajte, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín. Neošetrujte počas teplotných inverzií, horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo zasiahnúť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do

ICZ/2016/4644/pu

Strana 5 z 7

Etiketa schválená: 15.6.2016

vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Po nadýchaní: prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte

prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo

umelé dýchanie. Ak došlo k významnej

expozícii konzultujte s lekárom.

 

 

 

 

 

Po požití: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe

v bezvedomí ústami

nikdy nič

nepodávame. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte

lekársku pomoc a ukážte etiketu

prípravku.

 

 

 

 

 

Po zasiahnutí očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich

používate. Okamžite

vyplachujte

otvorené oči veľkým množstvom

čistej vlažnej

vody

po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť

zabezpečenia prvej pomoci pri

zasiahnutí očí

je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca.

V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po zasiahnutí pokožky: odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom, pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šľachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy

ICZ/2016/4644/pu

Strana 6 z 7

Etiketa schválená: 15.6.2016

integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

ICZ/2016/4644/pu

Strana 7 z 7