Etiketa schválená: 12.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TANGO® SUPER

Fungicíd so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie určený na ošetrenie pšenice proti múčnatke trávovej, hrdziam a septoriózam a ošetrenie jačmeňa proti múčnatke trávovej, hrdzi jačmennej a rynchospóriovej škvrnitosti.

Účinná látka:

Epoxiconazole 84 g.l-1, 8,2 % hmot. Fenpropimorph 250 g.l-1, 24,5 % hmot.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

fenpropimorph CAS No.: 67564-91-4, epoxiconazole CAS No.: 133855-98-8, benzínové rozpúšťadlo (ropné) CAS No.: 64742-94-5, alkoholy (C16-C18, etoxylované, propoxylované) CAS No.: 68002-96-0, polykondenzát fenolsulfónovej kyseliny-formaldehyd, sodná soľ CAS No.: neuvedené

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df

Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie na poškodenie reprodukčnej

 

schopnosti.

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P260

Nevdychujte hmlu alebo pary.

 

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne

 

dýchať.

 

P308+P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKĚ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

ICZ/2014/2579/mt

1/5

 

Etiketa schválená: 12.9.2014

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre populácie: dážďovky prijateľné

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné .

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Môže poškodiť zdravie pri požití a nadýchaní styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09

 

Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

03-02-0615

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l a 5 l COEX kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

TANGO® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

 

 

Tango® Super je

systémovo a

kontaktne

pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými

časťami rastlín a

rozvádzaný

po celej

rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym

a eradikatívnym pôsobením proti hubovým chorobám obilnín.

 

Prípravok obsahuje dve účinné látky: epoxiconazole a fenpropimorph.

Epoxiconazole patrí medzi DMI fungicídy, do skupiny

triazolov, ktoré ako inhibítory

demetylácie ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach.

Pôsobí na klíčiace spóry, na rast

infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie, pričom tento proces prebieha veľmi rýchlo

ICZ/2014/2579/mt

2/5

Etiketa schválená: 12.9.2014

a progresívne. Okrem menovaných účinkov táto účinná látka vyvoláva zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Fenpropimorph patrí do skupiny morfolinov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny heterocyklických látok, inhibujúcich biosyntézu sterolov, ktoré sú pre huby nevyhnutné. Morfolíny sú charakteristické systémovým účinkom a širokým spektrom účinku. Systémová aktivita sa prejavuje eradikačným pôsobením v pletivách rastlín vzdialených od miesta aplikácie.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

 

múčnatka trávová, hrdze,

 

1 l

 

35 dní

 

je možná LA*)

pšenica jarná

 

septoriózy pšenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

múčnatka trávová, hrdza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmenná, rynchospóriová

 

1 l

 

35 dní

 

je možná LA*)

jačmeň jarný

 

 

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka vody:

200-400 l/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) pri LA dávka vody:

40-70 l/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet aplikácií:

max 2x za sezónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval medzi aplikáciami: 21 dní

Aplikujte preventívne, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.

Proti múčnatke trávovej na obilninách ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od 2. kolienka až do konca klasenia najneskôr do začiatku kvitnutia (BBCH 32-59 ). Jačmeň ozimný je možné ošetriť už aj na jeseň. Pri silnom napadnutí ošetrenie opakujte. Proti hrdziam a ostatným chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov napadnutia až do začiatku kvitnutia.

Neaplikujte pri teplotách vyšších ako 22oC a pri predpoklade dažďa do dvoch hodín po aplikácii.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty !

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe žiadne prejavy fytotoxicity. Obe účinné látky vykazujú voči plodinám, do ktorých je Tango Super autorizovaný, vysokú selektivitu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neaplikujte prípravky s rovnakými účinnými látkami niekoľkokrát za sebou.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2014/2579/mt

3/5

Etiketa schválená: 12.9.2014

Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača). Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 %-ným roztokom). Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac používajte gumovú zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu. Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosolu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, si

dôkladne

umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu.

Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

 

 

Prípadný

požiar

haste penou,

práškom,

pieskom alebo zeminou. Vodu

použite

len

výnimočne

a to

kropením a nie

silným

prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná

voda,

použitá

na

hasenie neunikla z

priestoru požiaru do okolia, predovšetkým

do verejnej

kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd

a nezasiahla

poľnohospodársku pôdu.

 

 

 

 

Dôležité upozornenie

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

Po náhodnom požití:

Dajte postihnutému 0,5 l vlažnej

pitnej

vody,

prípadne

 

s niekoľkými tabletkami mediciálneho

uhlia

a dráždením hrdla

 

vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý

v bezvedomí,

zvracanie

 

nevyvolávajte.

 

 

 

Po zasiahnutí očí:

Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte

 

lekárske ošetrenie.

 

 

 

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní:

Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách 5 až 30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2579/mt

4/5

Etiketa schválená: 12.9.2014

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2014/2579/mt

5/5