Etiketa schválená: 7.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TALIUS® 20 EC

Postrekový lokálne systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu proti múčnatke trávovej v pšenici a jačmeni.

Účinná látka:

 

proquinazid

200 g.l-1 (20,53% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: proquinazid CAS No.: 189278-12-4, , kalcium dodecylbenzensulfonát CAS No.: 26264-06-2

Označenie prípravku:

GHS05

GHS08

GHS09

 

 

 

NEBEZPEČENSTVO

 

 

 

 

 

H315

 

Dráždi kožu

 

 

 

 

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí

 

 

H351

 

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

 

 

H410

 

Veľmi toxický pre vodné, s dlhodobými účinkami

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

 

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

P310

 

Okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára

P362

 

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

 

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

P302

+ P352

Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305

+ P351 + P338 Po

zasiahnutí

očí: niekoľko

minút ich

opatrne vyplachujte

vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

 

 

 

P308

+ P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

 

Zneškodnite

obsah/nádobu

v povolenej

spaľovni odpadov/

odovzdajte

 

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

 

Z4

 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

Vo1

 

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

V3

 

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

 

ICZ/2013/2146/kn

Strana 1 z 5

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 7.7.2014

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia

v

blízkosti

povrchových

vôd/Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek ciest)

 

 

 

 

Prípravok je horľavinou III. triedy (STN 65 02 01)

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami- dodržujte ochrannú dobu!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: DuPont International Operations SArL,

Ženeva,

Švajčiarsko (DIOSA)

Držiteľ autorizácie: DuPont CZ s.r.o.,

Pekařská 14,

155 00 Praha 5,

Česká republika

Distribúcia SK:

MV Servis s.r.o.,

 

Lichnerova 23,

 

90301 Senec; Tel. 905 726 030

Číslo autorizácie:

06-02-0748

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša,

 

5 l HDPE kanister,

 

10 l HDPE kanister

® ochranná registrovaná značka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Proquinazid je nový chinozalinonový fungicíd s novým mechanizmom účinku (FRAC: E1 – signálna transdukcia): pôsobí špecificky preventívne proti múčnatke trávovej na pšenici a jačmeni. Inhibuje vytváranie apresorií a klíčenie spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje dlhodobo reziduálne (minimálna perzistencia jedného postreku je 6-8 týždňov) a nevykazuje cross-rezistenciu k fungicídnym triazolom, morfolínom, strobilurinom ani ku quinoxyfenu.

ICZ/2013/2146/kn

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 7.7.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná, jačmeň jarný

múčnatka trávová

0.25 l/ha

42 dní

max. 2x

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100-500 l/ha pri pozemnom ošetrení.

Maximálny počet ošetrení: 2 x 0.25 l/ha/rok

Prípravok TALIUS® 20 EC v obilninách používajte vždy preventívne pred rozvojom infekcie v poraste, a to od odnožovania (BBCH 25) až do kvitnutia pšenice (BBCH 65) resp. začiatku klasenia jačmeňa (BBCH 49).

V prípade extrémne silného infekčného tlaku choroby ošetrujte opakovane (interval 4-6 týždňov). Druhé ošetrenie kombinujte s ďalším fungicídom s odlišným mechanizmom účinku na múčnatku. V prípade rozvinutej infekcie používajte TALIUS® 20 EC v kombinácii s morfolínmi alebo inými fungicídmi s kuratívnym účinkom!

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie fungicídov s rovnakým spôsobom účinku na tom istom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných kmeňov patogéna, ktorých výskyt sa môže stať dominantným. Vývoju rezistentných kmeňov možno predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním kombinovaných prípravkov, a preto je počet ošetrení prípravkom TALIUS 20 EC obmedzený na max. 2x v sezóne. Patogén sa považuje za rezistentný, pokiaľ prežíva správne aplikované ošetrenie v odporúčanej dávke a dobe za normálnych poveternostných podmienok.

VPYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAŇÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie vrátane hadíc, sieťok a trysiek, ochranné prostriedky a nádoby čistite opakovane vodou alebo vhodným čistiacim prípravkom (napr. All Clear Extra a pod.) podľa návodu. Odstráňte viditeľné nečistoty a vyplachujte znovu vodou.

ICZ/2013/2146/kn

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 7.7.2014

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte naviac zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Talius® je formulovaný ako emulzný koncentrát s bodom vzplanutia nad 74 °C. Pripravok je horľavou kvapalinou III. triedy (STN 65 02 01). Pri styku s ohňom haste eventuálny požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo hlinou. Vodu použite iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne ku zdrojom spodných vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Nadýchanie: Postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, v prípade potreby podajte kyslík alebo umelé dýchanie. Ak došlo k významnej expozícii, konzultujte s lekárom.

Zasiahnutie pokožky: Postihnuté miesto umývajte vodou a mydlom. Ak treba, vyhľadajte lekársku pomoc.

Zasiahnutie očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu min. 15 minút. Oči musia byť široko otvorené. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Podajte 1-2 poháre vody. Nevyvolávajte zvracanie: obsahuje rozpúšťadlá (riziko vdýchnutia a pľúcneho edému)! Osobe, ktorá je v bezvedomí, nikdy nepodávajte nič ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte obratom lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pri podozrení na intoxikáciu dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/2146/kn

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 7.7.2014

Poznámka pre používateľa.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Packaging/disposal symbols

Green point / triangle with arrows, HDPE, „2“ inside 2“ inside

ICZ/2013/2146/kn

Strana 5 z 5