etiketa schválená: 17.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TALENT

Postrekový systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej : voda určený na ochranu proti hubovitým chorobám vo viniči, jadrovinách, kôstkovinách, drobnom ovocí, zelenine, okrasných drevinách a rastlinách, pestovaných v poľnej výrobe alebo v skleníkoch.

ÚČINNÁ LÁTKA: 200 g.l-1 myclobutanil, (19,4 %hm)

t.j. α-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: myclobutanil (CAS No.:88671-89-0)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08

Pozor

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

EUH 210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P263

 

Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P363

 

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P372

 

V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/ udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 14 m.

Vč3

Prípravok

pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

ICZ/2015/3886/ki

1/6

etiketa schválená: 17.3.2016

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1763

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,25 l; 0,5 l; 1 l; 2 l; 3 l; 5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok

 

skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Prípravok TALENT je systémový fungicíd zo skupiny triazolov, ktorého spôsob účinku je inhibícia biosyntéza sterolov v hubách. Pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Používa sa samostatne alebo v TM kombinácií s kontaktným fungicídom.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha,

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentrácia

 

 

doba

 

 

 

 

vinič

 

múčnatka viniča

0,06

– 0,24 l

14

 

 

 

 

 

 

 

 

čierna hniloba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baklažán, paprika

 

múčnatka rajčiaková

0,15

– 0,375 l

3

 

 

skleník

tekvica, cuketa,

 

múčnatka uhorková

0,15

– 0,375 l

3

 

 

skleník

uhorka nakladačka,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuketa

 

múčnatka uhorková

0,15

– 0,375 l

 

 

 

 

výsadba na poli

jahoda

 

múčnatka jahôd

 

0,3 l

 

 

3

 

 

skleník

 

 

 

 

 

 

 

0,5 l

 

 

14

 

 

výsadba na poli

ríbezľa čierna,

 

múčnatka

0,18

– 0,45 l

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Americká múčnatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egreša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septóriová škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrasné dreviny a

 

múčnatka ruže, čierna

0,18

– 0,375 l

-

 

 

výsadba na poli

kry

 

škvrnitosť, hrdze

 

 

 

 

 

 

 

 

/skleník

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3886/ki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/6

 

etiketa schválená: 17.3.2016

okrasné rastliny

hrdze,

0,18 – 0,375 l

-

výsadba na poli

(chryzantéma,

múčnatka ruže

 

 

/skleník

klinček, ruža)

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič ošetrujte proti múčnatke a čiernej hnilobe podľa signalizácie. Objem postrekovej kvapaliny je 400 až 1600 l vody na hektár v závislosti od technických podmienok aplikačného zariadenia s cieľom dosiahnutia dokonalého pokrytia krov viniča. Dávka vody závisí od vývojovej fázy viniča. Nižšiu dávku vody 400 l/ha voľte v skorších rastových fázach viniča. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline nesmie prekročiť 0,015% (t.j. 15 ml prípravku na 100 l vody). Postrek orientujte na strapce. Ošetrujte podľa infekčného tlaku v intervaloch 10 dní medzi postrekmi, maximálne 3 ošetrenia počas vegetácie. Prvé ošetrenie sa robí najskôr v rastovej fáze začiatku kvitnutia (BBCH 60). Posledné ošetrenie vo fáze vyfarbovania bobúľ (BBCH 81).

Plodovú zeleninu ošetrujte maximálne 3x počas vegetácie v rastovej fáze od fázy 3. listu až po zberovú zrelosť (BBCH 13-88) v závislosti od podmienok výskytu choroby. Dávka vody 400 – 1000 litrov na heltár. Dávka vody závisí od vývojovej fázy plodiny. Nižšiu dávku vody 400 l/ha voľte v skorších rastových fázach. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline nesmie prekročiť 0,0375% (t.j. 37,5 ml prípravku na 100 l vody). Minimálny interval medzi ošetreniami je 8 dní.

Jahody ošetrujte od začiatku kvitnutia až do konca vegetácie (BBCH 55-93). Poľné výsdby jahôd max. 2 ošetrenia počas vegetácie a minimálny interval medzi ošetreniami 10 dní. Dávka vody 1000 - 2000 l na hektár. Ochranná doba 14 dní. V skleníkoch max. 3 ošetrenia počas vegetácie a minimálny interval medzi ošetreniami 7 dní. Dávka vody 400 – 700 l na hektár. Ochranná doba 3 dni.

Ríbezle čierne ošetrujte maximálne 3x počas vegetácie v rastovej fáze od fázy 3. listu až do konca vegetácie (BBCH 13-87) v závislosti od podmienok výskytu choroby. Dávka vody 400

– 1000 litrov na hektár. Dávka vody závisí od vývojovej fázy plodiny. Nižšiu dávku vody 400 l/ha voľte v skorších rastových fázach. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline nesmie prekročiť 0,045% (t.j. 45 ml prípravku na 100 l vody). Minimálny interval medzi ošetreniami je 10 dní. Ochranná doba 14 dní.

Okrasné rastliny ošetrujte maximálne 3x počas vegetácie v rastovej fáze od fázy 3. listu až do konca vegetácie v závislosti od podmienok výskytu choroby. Dávka vody 500 – 1500 litrov na hektár. Dávka vody závisí od vývojovej fázy plodiny. Nižšiu dávku vody 500 l/ha voľte v skorších rastových fázach. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline nesmie prekročiť 0,036% (t.j. 36 ml prípravku na 100 l vody). Minimálny interval medzi ošetreniami je 10 dní.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní predpísaných dávok a pokynov pre aplikáciu, prípravok nemá nepriaznivé účinky na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka myclobutanil patrí do skupiny triazolov (skupina 3 podľa FRAC). Nepoužívajte TM s prípravkami s podobným spôsobom účinku. Do plánu ochrany plodín sa odporúča zaradiť okrem systémového prípravku TALENT zaradiť aj kontaktný prípravok. Doteraz nebola na území SR zaznamenaná rezistencia na účinnú látku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

ICZ/2015/3886/ki

3/6

etiketa schválená: 17.3.2016

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu a jej kvalitu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Následné a náhradné plodiny môžu byť vysievané bez obmedzenia.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace citlivé plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko pre užitočné a iné necielené organizmy je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b) Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte vyliatím do pôdy na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Vhodné hasiace prostriedky sú vodná hmla alebo jemný spray, hasiaci prášok, hasiace prístroje na báze oxidu uhličitého, pena. Uprednostňujú sa peny odolné voči alkoholu (typuATC). Viacúčelové syntetické peny (vrátane AFFF) alebo proteínové peny môžu fungovať, ale budú menej účinné. Pri hasení požiaru môže byť jemne aplikovaná vodná hmla. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín. Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

ICZ/2015/3886/ki

4/6

etiketa schválená: 17.3.2016

dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Medzi produkty spaľovania patria (okrem iného): oxidy dusíka, kyanovodík, chlorovodík, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní. Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak postihnutý nedýcha, zavolajte RZP (Rýchlu zdravotnú pomoc) a poskytnite umelé dýchanie. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok (rúšku a pod.). Kontaktujte Národné toxikologické a informačné centrum alebo lekára a požiadajte rady o ošetrovaní. Ak je dýchanie ťažké, kvalifikovaný personál by mal postihnutému podať kyslík.

Po požití. Okamžite kontaktujte Národné toxikologické a informačné centrum alebo lekára a požiadajte rady o ošetrovaní. Zavolajte lekára a prepravte postihnutého na odborné ošetrenie. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Postihnutému nepodávajte žiadne tekutiny. Postihnutému v bezvedomí nepodávajte nič orálne.

Po zasiahnutí očí. Oči dôkladne ale jemne vyplachujte 15 – 20 minút vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a pokračujte vo vyplachovaní očí. Kontaktujte Národné toxikologické a informačné centrum alebo lekára (podľa možnosti oftalmológa) a požiadajte rady o ošetrovaní.

Po zasiahnutí pokožky. Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom pod dobu 15 – 20 minút. Kontaktujte Národné toxikologické a informačné centrum alebo lekára a požiadajte rady o ošetrovaní.

Správa pre lekára. : Opakovaná nadmerná expozícia môže zhoršiť už existujúcu chorobu pľúc. Udržiavajte adekvátnu ventiláciu a okysličovanie pacienta. Môže spôsobiť symptómy podobné astme (reaktívne dýchacie cesty). Pomôcť môžu bronchodilatanciá, expektoranciá, antitusiká a kortikosteroidy. Látka má dráždivé účinky a pri prehltnutí môže spôsobiť popálenie/ulceráciu úst, žalúdka a dolného gastrointestinálneho traktu s následnou obštrukciou. Aspirácia zvratkov môže spôsobiť poranenie pľúc. Pri výplachu žalúdka (laváži) navrhnite endotracheálnu/ezofageálnu kontrolu. Pravdepodobné poškodenie slizníc môže kontraindikovať použitie výplachu žalúdka. Nie je známy žiadny špecifický protijed. Liečba po expozícii by mala byť zameraná na kontrolu symptómov a klinického stavu pacienta. Keď budete volať centrum ochrany proti jedom alebo lekára, alebo keď pôjdete na ošetrenie, vezmite si so sebou kartu bezpečnostných údajov a podľa možnosti aj obal alebo štítok produktu.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

ICZ/2015/3886/ki

5/6

etiketa schválená: 17.3.2016

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

ICZ/2015/3886/ki

6/6