Etiketa schválená: 25.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

TALENDO® EXTRA

Postrekový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Účinná látka:

 

Proquinazid

160 g/l (16.08 % hm.)

Tetraconazol

80 g/l (8.04 % hm.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Proquinazid, CAS: 189278-12-4, Tetraconazol, CAS: 112281-77-3

Označenie prípravku:

GHS07 GHS08 GHS09

POZOR

Pred použitím si prečítajte etiketu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí

H351

Podozrenie na vyvolanie rakoviny

H361df

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného

 

dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu

 

výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P308+P313

PO expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

ICZ/2014/2476/ha

1/6

.

 

 

 

Etiketa schválená: 25.9.2014

P501

Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite

 

aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte

 

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

z

 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 15

 

m bez redukcie úletu, 10 m pri 50% a 75% redukcii a 3 m pri 90% redukcii

 

úletu.

 

 

 

 

Spe4

Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustné

 

povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri

 

ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

 

 

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky a iné pôdne

 

mikroorganizmy.

 

 

 

 

Zákaz používania v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Nepoužívajte prípravok viac jako 3 x za sezónu, ani žiadny iný prípravok obsahujúci účinné látky Tetraconazole a Proquinazid.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ, ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905

 

726 030

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

14-02-1482

ICZ/2014/2476/ha

2/6

.

 

Etiketa schválená: 25.9.2014

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE/ fľaša

(R) je ochranná známka E.I. DuPont de Nemours and Co. Inc.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

 

 

 

 

Prípravok TALENDO® EXTRA

obsahuje

dve účinné látky

proquinazid

a

tetrakonazol.

Proquinazid je chinazolinonová účinná látka

z triedy azanaftalénov s novým

mechanizmom

účinku (signálna transdukcia), ktorý

pôsobí

lokálne systémovo,

translaminárne

a špecificky

preventívne proti múčnatke viniča. Inhibuje vytváranie apresorií a klíčenie spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje dlhodobo reziduálne a nevykazuje krížovú rezistenciu k fungicídnym triazolom, morfolínom a strobilurínom.

Tetrakonazol je širokospektrálny systémový triazol zo skupiny I inhibítorov biosyntézy

ergosterolu

s preventívnou, kuratívnou a eradikačnou účinnosťou. Akropetálna translokácia

zaisťuje ochranu nových prírastkov.

Inhibuje sporuláciu,

tvorbu apresorií a rast mycélia

múčnatky. Vykazuje vysokú a dlhodobú endoterapeutickú aktivitu.

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

múčnatka viniča

 

0,025 %

 

30 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

TALENDO® EXTRA používajte vo viniči proti múčnatke viniča (Uncinula necator) preventívne t.j. pred rozvojom infekcie alebo v najskoršej fáze rozvoja choroby, a to bez ohľadu na kuratívne vlastnosti prípravku. Ošetrujte podľa signalizácie alebo pri ohrození, od fázy kedy sa metlina nalieva, kvety sú zatvorené a stlačené dohromady (BBCH 55) do fázy, kedy sa všetky bobule dotýkajú (strapec zatvorený) (BBCH 79) najneskôr 30 dní pred zberom. Pre spoľahlivý účinok je ošetrenie nutné opakovať v intervaloch podľa infekčného tlaku choroby a rastovej fázy viniča.

V závislosti od hustoty porastu a rastovej fázy viniča aplikujte dávky:

Do začiatku kvitnutia (BBCH 61) aplikujte 0,08-0,2 l/ha, tak, aby koncentrácia postrekovej kvapaliny bola 0,025 %.

Od začiatku kvitnutia do začiatku nasadzovania plodov (kvety trvalo stratené) (BBCH 61-71) 0,13-0,3 l/ha, tak, aby minimálna koncentrácia aplikačnej kvapaliny bola 0,025 % .

Od fázy nasadzovania plodov (BBCH 71) aplikujte dávku 0,2-0,4 l/ha s koncentráciou aplikačnej kvapaliny 0,025 % .

Dávka vody: 150-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačního obdobia: 3x.

Interval medzi aplikáciami: 10-14 dní.

Aplikujte pozemne postrekom alebo rosením schválenými aplikátorami. Voľte zodpovedajúci objem postrekovej kvapaliny tak, aby bolo zaistené rovnomerné pokrytie listovej plochy. V prípade extrémného infekčného tlaku choroby ošetrujte opakovane.

ICZ/2014/2476/ha

3/6

.

Etiketa schválená: 25.9.2014

V rámci aplikačných programov striedajte TALENDO® EXTRA s ošetrením prípravkami s účinnými látkami s odlišným mechanizmom účinku.

TALENDO® EXTRA vykazuje dobrú selektivitu k viniču a v uvedených dávkach je dobre tolerovaný všetkými pestovanými odrodami viniča. Dažďové zrážky do 2-4 hodín od aplikácie môžu znížiť očakávanú účinnosť prípravku.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nepriaznivé účinky nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka proquinazid patrí do FRAC 13: E1 medzi azanaftalény; tetrakonazol patrí do FRAC 3: G1 medzi SBI fungicídy. Na zabránenie vzniku rezistencie dodržujte aplikačné dávky prípravku, počet aplikácií a striedajte prípravky s rozličnými účinnými látkami z iných chemických skupín a s odlišným mechanizmom a spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Ošetrenie nemá negatívny vpľyv na rastové parametre, úrodu ani kvalitu ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Voľba následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá prípravok TALENDO EXTRA negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu

ICZ/2014/2476/ha

4/6

.

Etiketa schválená: 25.9.2014

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane vodou

s prídavkom vhodného čistiaceho detergentu. Postupujte podľa návodu na použitie zvoleného čistiaceho prostriedku. Mechanicky odstráňte prípadné usadzeniny. Nevyplachujte v blízkosti zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte naviac zásteru z pogumovaného textilu.

Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

TALENDO EXTRA je horľavá kvapalina III. triedy podľa STN 65 02 01 (bod vzplanutia 67.5 oC).

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, zarudnutie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

ICZ/2014/2476/ha

5/6

.

Etiketa schválená: 25.9.2014

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do + 30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

TALENDO® EXTRA používajte iba v súlade s návodem na použitie na tejto etikete. Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

ICZ/2014/2476/ha

6/6