Etiketa schválená: 28.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SUPERHERB 20 SG

SUPERHERB 20 SG je herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži ozimnej a jačmeni jarnom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Metsulfuron-

200 g/kg

t.j. Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5,-triazin-

methyl

(20% hm)

2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoate / metyl ester

 

 

kyseliny benzoovej

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Metsulfuron-methyl; CAS: 74223-64-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním subjektu oprávnenému na odber

 

nebezpečného odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2015/3743/vi

Strana 1 z 6

 

Etiketa schválená: 28.10.2015

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom. Zabráňte kontaminácii vôd prostredníctvom kanalizácie z hospodárskych dvorov a ciest. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Prípravok je pre polácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom. Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z

 

o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská

 

republika, tel. č.: +48 52 318 87 83/84,

 

fax: +48 52 318 88, e-mail: RD@chemirol.com.pl

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1537

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

188 ml HDPE fľaša s obsahom 30 g

 

188 ml HDPE fľaša s obsahom 50 g

 

188 ml HDPE fľaša s obsahom 90 g

 

510 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

 

2000 ml HDPE fľaša s obsahom 900 g

 

2500 ml HDPE fľaša s obsahom 900 g

SUPERHERB 20 SG® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok SUPERHERB 20 SG je systémový selektívny herbicíd.

Prípravok je prijímaný listami a koreňmi rastlín a rýchlo translokovaný do celej rastliny. Účinná látka metsulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Pôsobí ako inhibítor ALS

ICZ/2015/3743/vi

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 28.10.2015

(acetolaktátsyntázy) t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne zastavenie rastu ošetrených rastlín. Herbicídny účinok prípravku je pozorovateľný po 2-4 týždňoch od jeho použitia.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Prípravok SUPERHERB 20 SG aplikovaný samostatne:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, mrlík biely, veronika perzská, výmrv repky. Odolné buriny: lipkavec obyčajný

Tank-mix SUPERHERB 20 SG+GALAPER 200 EC (HERBISTAR 200 EC):

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, výmrv repky, nevädza poľná, fialka roľná, hviezdnica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek roľný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

jednoročné

30 g

N/A

 

tritikale, raž

dvojklíčnolistové

20 g + (0,4-0,6 l)

N/A

(TM)

ozimná

buriny

 

 

GALAPER 200

 

 

 

 

EC,

 

 

 

 

HERBISTAR

 

 

 

 

200 EC

jačmeň jarný

jednoročné

20 g

N/A

 

 

dvojklíčnolistové

20 g + (0,25-0,4

N/A

(TM)

 

buriny

l)

 

GALAPER 200

 

 

 

 

EC,

 

 

 

 

HERBISTAR

 

 

 

 

200 EC

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie : 1×.

Prípravok neaplikujte na zamrznutú pôdu alebo pôdu pokrytú snehom a na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace na nedostatok živín.

Silný dážď do 6 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

Pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná

Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 21-31). Najlepší herbicídny účinok je pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny.

Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na stredne citlivé a odolné buriny (nevädza poľná a lipkavec obyčajný) a v podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 20 SG (sucho, nízke teploty) je vhodné pridať do nádrže aplikačného zariadenia zmáčadlo.

Pre zvýšenie citlivosti burín v ozimných obilninách (hlavne lipkavec obyčajný a výmrv repky)

ICZ/2015/3743/vi

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 28.10.2015

aplikujte prípravok SUPERHERB 20 SG spolu s prípravkom GALAPER 200 EC alebo HERBISTAR 200 EC v predpísanej dávke.

Jačmeň jarný

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBCH 21-30).

Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na nevädzu poľnú a stredne citlivé buriny (fialka roľná a mrlík biely) a v podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 20 SG (sucho, nízke teploty) je vhodné pridať do nádrže aplikačného zariadenia zmáčadlo.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎAĽŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa HRAC patrí metsulfuron-methyl, do skupiny inhibítorov ALS enzýmu. Táto skupina (HRAC GROUP B) sa vyznačuje vysokým rizikom vzniku rezistencie. Na Slovensku nebola zistená rezistencia.

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. striedanie prípravkov, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných látok na ochranu rastlín. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Maximálny počet aplikácií prípravku je 1x počas vegetácie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po riadnom zbere plodiny možno v tej istej vegetačnej sezóne pestovať obilniny a repku ozimnú, ak však po aplikácii plnej dávky prípravku SUPERHERB 20 SG v ozimných obilninách nasledovalo dlhodobé sucho, tak nepestujte v tom istom kalendárnom roku ako následnú plodinu repku ozimnú.

V prípade predčasného zaorania porastu a orbe do hĺbky min. 10 cm, je možné ako náhradné plodiny vysievať jarné a ozimné obilniny. V nasledujúcom vegetačnom období je možné vysádzať a vysievať akékoľvek plodiny bez obmedzení.

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty; na účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Negatívny vplyv nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Vzhľadom na veľmi veľkú citlivosť niektorých plodín aj na nepatrné množstvá prípravku je

ICZ/2015/3743/vi Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 28.10.2015

veľmi dôležité dôkladné umytie postrekovača po aplikácii nižšie uvedeným spôsobom, najmä pred použitím v iných poľnohospodárskych plodinách:

-nádrž vyprázdnite, opláchnite všetky časti postrekovača a opäť vyprázdnite,

-nádrž naplňte vodou, pričom použite jeden z prípravkov odporúčaných na umývanie postrekovačov a oplachujte minimálne 10 minút pri zapnutom miešadle,

-časti rozprašovača rozoberte, umyte a osobitne opláchnite v roztoku čistiaceho prípravku na postrekovače,

-nádoby a všetky časti postrekovača vypláchnite čistou vodou.

Aplikačné zariadenia nečistite v blízkosti povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom je nutné používať schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, uzavreté ochranné okuliare alebo štít na tvár, respirátor alebo polomasku z textilného materiálu (respirátor), čiapku so šiltom alebo klobúk, gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného omytie celého tela nie je povolené jesť, piť ani fajčiť!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku tak, aby postrekovou kvapalinou ani úletom postrekovej hmly nebola zasiahnutá obsluha.

Pred použitím prípravku informujte o tomto fakte všetky zainteresované strany, ktoré môžu byť vystavené zásahu postrekovej kvapaliny a ktoré o túto informáciu požiadali.

SUPERHERB 20 SG je prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granulí.

Ak sa dostane prípravok do styku s ohňom, hasí sa požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodou len v prípade jemnej hmly a za podmienok, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd ani recipienty vôd povrchových a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče.

Pri náhodnom požití: podať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne spolu s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí oka: vymývať prúdom čistej vody po dobu 15 min., vyhľadať lekárske ošetrenie, informovať lekára o poskytnutej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci

Pri zasiahnutí pokožky: odstrániť postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyť mydlom a teplou vodou.

Pri nadýchaní: zabezpečiť postihnutému čerstvý vzduch, zabezpečiť polohu v kľude, chrániť ho pred chladom.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci. Protilátka: nie je dostupná, použite symptomatickú liečbu. V prípade

ICZ/2015/3743/vi

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 28.10.2015

potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamykateľných, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote od 0 do +30°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, sálaním tepelných zdrojov, ohňom a priamym slnečným svitom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

ICZ/2015/3743/vi

Strana 6 z 6