Etiketa schválená: 14.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SULTAN TOP®

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na preemergentnú a postemergentnú kontrolu jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

Účinná látka:

Quinmerac 125 g.l-1 t.j. 7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid Metazachlór 375 g.l-1 t.j. 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metazachlór CAS No.:

67129-08-2, quinmerac CAS No.: 402-790-6,

Klasifikácia a označenie:

Pozor

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje metazachlór. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P373 Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeniach na to určených.

Obsahuje metazachlór. môže spôsobiť alergickú reakciu.

Etiketa schválená: 3.2.2014

Všeobecné vylúčenie používania prípravku na ochranu rastlín v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd dodržujte ochrannú zónu min. 5 m! Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 77102 Ashold, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SULTAN TOP® je selektívny, preemergentný a postemergentný herbicídny prípravok na báze účinných látok metazachlor a quinmerac a určený proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v repke ozimnej. Účinná látka metazachlor je absorbovaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacich rastlín, inhibuje bunkové delenie tým, že spomaľuje tvorbu dlhých reťazcov mastných kyselín. Účinná látka quinmerac je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami. Quinmerac indukuje enzymatickú aktivitu ACC-syntázy v biosyntéze etylénu, čo stimuluje produkciu rastlinných hormónov etylénu a kys. abscisovej čo vedie k epinastii

Spektrum burín pri preemergentnej aplikácii (PRE):

Citlivé buriny:

veroniky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky, hluchavky, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný

Stredne citlivé buriny

psiarka roľná, metlička obyčajná, ježatka kuria, lipnica ročná, láskavce, mrlík biely, mak vlčí

Odolné buriny:

ruman roľný, zemedym lekársky, peniažtek roľný, fialka roľná

Spektrum burín pri skorej postemergentnej aplikácii (POST):

Citlivé buriny:

metlička obyčajná, lipnica ročná, ježatka kuria, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, hluchavky, rumančeky, parumanček nevoňavý, veroniky, mak vlčí, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny

Etiketa schválená: 3.2.2014

psiarka roľná, ruman roľný, nevädza poľná, kapsička pastierska, mrlík biely

Odolné buriny:

fialka roľná, peniažtek roľný

Poznámka: vymrv obilnín, trváce a hlboko koreniace buriny napr.: pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď. nie sú cieľovými burinami oboch z vyššie uvedených aplikácií.

NÁVOD NA POUŽITIE

200 – 400 l vody/ha

Dávkovanie je obmedzené na celkovú dávku neprekračujúcu 1,0 kg metazachlóru na ha počas trojročného obdobia na tom istom poli.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok SULTAN TOP® aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe pred vzídením repky ozimnej a burín alebo postemergentne po vzídení repky ozimnej, pričom buriny by mali byť v rastovom štádiu klíčnych listov až 1 páru pravých listov (BBCH 10– 11) a repka ozimná v štádiu klíčnych listov až 4 páru pravých listov (BBCH 10 – 14). Ošetrujte plochy s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd a nedostanú sa do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou ozimnou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5-2 cm a semená repky ozimnej musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Nižšiu dávku prípravku použite na ľahších pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššiu dávku použite na stredne ťažkých a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnom výskyte burín, najmä lipkavca. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, prípravok dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov repky ozimnej sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ich ďalší rast a úrodu.

Prípravok aplikujte schválenými aplikačnými zariadeniami, ktoré zabezpečia rovnomerné pokrytie ošetrovanej plochy.

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku SULTAN TOP® negatívny vplyv na spracovateľské procesy ošetrenej repky ozimnej vrátane produktov množenia. Nepriaznivé podmienky (ľahké pôdy s nízkym zastúpením organickej hmoty, silné zrážky počas vzchádzania repky ozimnej) zvyšujú riziko počiatočného poškodenia plodiny. Prechodné symptómy poškodenia plodiny predovšetkým vybielenie zmizne v priebehu jesene. Podľa súčasných poznatkov je SULTAN TOP® dobre znášaný všetkými odrodami repky ozimnej vrátane tzv. dvojnulových.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Aplikujte maximálne 1 x za 3 roky na rovnakom pozemku PRE-emergentne alebo skoro postemergentne. Dodržujte termín aplikácie a nezvyšujte dávku prípravku. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku SULTAN TOP® negatívny vplyv dopad na výšku a kvalitu úrody.

Etiketa schválená: 3.2.2014

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Sejba následných plodín v normálnom osevnom postupe

Pestovanie hlavných poľnohospodárskych plodín ako sú obilniny, repa cukrová, kukurica, hrach atď. ako následných plodín v normálnom osevnom slede po repke ozimnej ošetrenej prípravkom SULTAN TOP® je možné bez obmedzenia.

Sejba náhradných plodín po predčasnom zaoraní repky ozimnej

V prípade potreby predčasného zaorania repky ozimnej, môže byť bez obmedzenia znovu vysiata repka ozimná. Ozimné obilniny môžu byť vysiate najskôr 30 dní po aplikácii prípravku SULTAN TOP®. Na jar môžu byť plodiny ako sú obilniny, repa cukrová, kukurica a hrach a iné vysievané bez obmedzení.

Obmedzenia vzhľadom na citlivosť susediacich plodín

Prípravok SULTAN TOP® aplikujte za bezvetria. Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín. Úlet prípravku SULTAN TOP® môže spôsobiť ich vážne poškodenie. Dodržujte ochrannú zónu 5 m od susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku SULTAN TOP® v zmysle odporúčaní nemá negatívny vplyv na užitočné alebo iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravku dôkladne premiešajte obsah v uzatvorenom obale (pretrepte). Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, jednotlivé prípravky do nádrže postrekovača pridávajte oddelene. Aplikačnú kvapalinu pripravujte bezprostredne pred použitím a ihneď spotrebujte.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramena a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rosiča), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: používajte ochranný pracovný oblek, rukavice odolné voči chemikáliám, gumené topánky, zásteru z pogumovaného textilu.

Aplikácia: Ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekajte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

Dôležité upozornenie!

Prípravok SULTAN TOP ® nie je horľavinou.

Vhodné hasiace prostriedky: trieštená voda, vodná hmla, pena, prášok, CO2.

Nevhodné hasiace prostriedky: nepoužívajte prudký prúd vody - môže prispievať k šíreniu ohňa.

Rady pre hasičov:

Vždy použite izolačný dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev – možný vznik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov. Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov

Etiketa schválená: 3.2.2014

a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Približujte sa z náveternej strany a z čo najväčšej vzdialenosti, pokiaľ je to možné, ohraďte miesto zásahu tak, aby sa predišlo úniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste požiaru vodnou hmlou alebo trieštenou vodou, ak je to možné, urýchlene ich odstráňte z miesta pôsobenia tepla. Voda použitá na hasenie nesmie uniknúť do kanalizácie alebo životného prostredia.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Jedovatý pri vdýchnutí a po požití - v prípade nehody ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Pri nadýchaní: postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Vyhľadajte lekára. Pri zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po požití: ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Ďalšie údaje:

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Pri výplachu žalúdka podajte aktívne uhlie. Pri rozsiahlejšej expozícii zaistite lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel.: 02/5477 4166, (24-hod. služba), www.ntic.sk

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od 5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

SULTAN TOP® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Makhteshim-Agan Industries LtD. Izrael.