Etiketa schválená: 17.03.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SULFURUS®

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl na ochranu viniča, jadrovín, egreša, uhoriek, hrachu, koreňovej zeleniny, pšenice, jačmeňa, raže, okrasných rastlín škôlok a semenáčov duba proti hubovým chorobám na aplikáciu postrekom alebo rosením.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Sulphur (síra) 796 g/kg

(79,6% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč2

Prípravok pre včely škodlivý.

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Trichogramma

 

cacoeciae, Poecilius cupreus, Chrysoperla carnea a Aleochara bilineata škodlivý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Dodržujte ochrannú zónu!

Aplikujte len v bezletovom čase včiel, vo večerných hodinách!

Aplikujte v bezveternom počasí; zabezpečte, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast!

Pred aplikáciou prípravku odstráňte kvitnúce buriny z podrastu!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

ICZ/2015/4046/vi

1/7

Etiketa schválená: 17.03.2016

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Agrostulln GmbH, Werksweg 2, D-92551 Stulln,

 

Nemecko, tel: 0049 9435-3069-0

Držiteľ autorizácie:

Agrostulln GmbH, Werksweg 2, D-92551 Stulln,

 

Nemecko, tel: 0049 9435-3069-0

Poverený zástupca:

Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka,

 

tel.:046/5400501 fax:046/5400051

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1762

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 kg až 25 kg PAP/PAP/PE vrece

 

1 kg PET/Al/PE

® SULFURUS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Agro Aliance SK, s.r.o.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SULFURUS je sírnatý fungicíd s ochranným kontaktným účinkom, rýchlym nástupom účinnosti a reziduálnym pôsobením proti hubovým patogénom zo skupiny pravých plesní s vedľajším akaricídnym účinkom. Síra vďaka svojej rozpustnosti v tukoch ľahko preniká bunkovými membránami spór húb, najmä múčnatiek. Síra je enzymatickou cestou redukovaná na sírovodík a pôsobí ako bunkový jed.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha/ koncentrácia

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

vinič

múčnatka viniča

3,6 kg

28 pre

od BBCH 09

 

 

5,0 kg

stolové

od BBCH 09

 

 

 

odrody

ekologické pestovanie

 

 

4,8 kg

56 pre

od BBCH 61

 

 

 

muštové

 

 

 

 

odrody

 

 

 

2,4 kg

 

od BBCH 71

 

 

3,2 kg

 

od BBCH 75

jadroviny

chrastavitosť

3,5 kg na 1 m výšky

7

pred kvitnutím

 

jadrovín,

koruny

 

 

 

múčnatka

 

 

 

 

 

2,0 kg na 1 m výšky

 

po odkvitnutí

 

 

koruny

 

 

 

 

2,5 kg

 

pred kvitnutím,

 

 

 

 

ekologické pestovanie

 

 

1,5 kg

 

počas kvitnutia a po

 

 

 

 

odkvitnutí, ekologické

 

 

 

 

pestovanie

egreš

americká

5,0 kg (0,5%)

7

pred pučaním

ICZ/2015/4046/vi

2/7

 

 

 

Etiketa schválená: 17.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

múčnatka

 

 

 

 

 

egreša

 

 

 

 

 

 

4,0 kg(0,4%)

 

 

po vypučaní

 

 

 

 

 

 

uhorka

múčnatka

1,5 kg ( 0,15 %)

 

1

poľná

 

uhorková

 

 

 

 

hrach

múčnatka

1,5 kg (0,015 %)

 

7

 

koreňová

múčnatka

1,5 kg (0,25%)

 

7

 

zelenina

mrkvová

 

 

 

 

pšenica ozimná,

múčnatka

6,0 kg

 

35

 

pšenica jarná,

trávová

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

 

 

 

 

raž ozimná, raž

 

 

 

 

 

jarná

 

 

 

 

 

okrasné rastliny

múčnatka

2,5 kg (0,25%)

 

AT

výška rastlín do 0,5 m

 

 

3,75 kg (0,25%)

 

 

výška rastlín 0,5 - 1,25

 

 

 

 

 

m

 

 

5,0 kg (0,25%)

 

 

výška rastlín nad 1,25 m

dub - škôlky,

múčnatka

1,2 kg (0,2% - 0,6%)

 

AT

 

semenáče

dubová

 

 

 

 

AT – ochranná doba je stanovená odstupom medzi termínom aplikácie (poslednou aplikáciou) a zberom.

Ochranná doba predstavuje najkratší prípustný interval medzi posledným ošetrením a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič

Prípravok aplikujte v čase infekčného tlaku choroby, alebo podľa signalizácie. V dávke 3,6 kg/ha od pučania pupeňov, t. j. zelené špičky výhonov sú jasne viditeľné (BBCH 09), dávka vody maximálne 400l/ha; v dávke 4,8 kg/ha od začiatku kvitnutia (BBCH 61), dávka vody maximálne 800l/ha; v dávke 2,4 kg/ha od nasadzovania plodov, t. j. malé bobule sa začínajú nalievať, kvety sú natrvalo stratené (BBCH 71), dávka vody maximálne 1 200 l/ha; v dávke 3,2 kg/ha od bobúľ veľkosti hrášku, t. j. strapec je ovisnutý (BBCH 75), dávka vody maximálne 1 600 l/ha.

Konvenčné pestovanie: Maximálny počet aplikácií za rok je 8x. Interval medzi aplikáciami 7 - 14 dní závisí od intenzity infekčného tlaku.

Ekologické poľnohospodárstvo: v podmienkach ekologického poľnohospodárstva možno použiť max. 5 kg/ha pre jednotlivú aplikáciu a maximálnu dávku vody 1 600 l/ha. Počet aplikácií za rok možno zvýšiť, avšak pri úmernom znížení aplikačnej dávky prípravku tak, aby maximálna dávka prípravku 5 kg na hektár nebola prekročená.

Jadroviny

Dávka vody: 500 l/ha na 1 m výšky koruny

Prípravok aplikovať v čase infekčného tlaku choroby podľa signalizácie, prípadne pri výskyte prvých príznakov.

Konvenčné pestovanie: aplikačná dávka prípravku klesá z dávky 3,5 kg/ha od obdobia pred kvitnutím do 2,5 kg/ha do obdobia kvitnutia na 1 m výšky koruny , a po kvitnutí dávka klesá z 2,0 kg/ha na 1,0 kg/ha na 1m výšky koruny .

Prípravok aplikujte maximálne 14 x za vegetáciu intervale medzi aplikáciami 7 - 10 dní v závislosti od intenzity infekčného tlaku.

Ekologické poľnohospodárstvo: v podmienkach ekologického poľnohospodárstva je možné zvýšiť

ICZ/2015/4046/vi

3/7

Etiketa schválená: 17.03.2016

počet aplikácií za rok, avšak pri úmernom znížení aplikačnej dávky prípravku, tak aby maximálna dávka prípravku na hektár nebola prekročená.

Prípravok aplikujte od vývojového štádia, kedy sú zelené špičky listov 10 mm nad pupeňovými listeňmi a prvé listy sa oddeľujú, tzv. ,,myšie uško“ (BBCH 10)

Dávku 2,5 kg/ha na 1 m výšky koruny aplikujte pred kvitnutím. Dávku 1,5 kg/ha na 1 m výšky koruny aplikujte počas kvitnutia i po odkvitnutí ( od BBCH 61).

Interval medzi aplikáciami 5 – 7 dní v závislosti od intenzity infekčného tlaku. Maximálna dávka účinnej látky na jadroviny nesmie presiahnuť 85,2 kg/ha za vegetáciu.

Egreš

Dávka vody: 1000 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 6 x Interval medzi aplikáciami: 7 až 10 dní

Prípravok aplikujte v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov na bobuliach. Extrémne silné slnečné žiarenie v priebehu alebo tesne po aplikácii môže spôsobiť poškodenie plodiny.

Uhorka

Dávka vody: 600 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 6 x Interval medzi aplikáciami:6 až 8 dní

Prípravok aplikujte v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov tj. od rastovej fázy 3. pravého listu na hlavnej stonke rozvinutého (BBCH 13) do rastovej fázy, keď 70% plodov dosiahlo typické zberové sfarbenie (BBCH 87).

Hrach

Dávka vody: 600 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 3 x Interval medzi aplikáciami: 6 až 8 dní

Prípravok aplikujte v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov t.j. od rastovej fázy 2. listu vyvinutého alebo vyvíjajúceho sa 2. úponku (BBCH 12) do rastovej fázy, keď struky dosiahli svoju typickú dĺžku a hrášky sú plne sformované - zelená zrelosť (BBCH 79).

Koreňová zelenina

Dávka vody: 600 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 6 x Interval medzi aplikáciami: 5 až 7 dní

Prípravok aplikujte v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov tj. od rastovej fázy 2. pravého listu vytvoreného (BBCH 12) do rastovej fázy ukončeného hrubnutia koreňa, má charakteristický tvar a veľkosť (BBCH 49) .

Vzhľadom na veľký počet odrôd nemožno vylúčiť prípadné riziko poškodenia. Pred ošetrením odporúčame vykonať test znášanlivosti aplikovaním za charakteristických podmienok na malom množstve rastlín.

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, raž jarná

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2 x Interval medzi aplikáciami: 7 až 14 dní

Prípravok aplikujte na jar pri výskyte prvých príznakov t.j. od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože (BBCH 25) do rastovej fázy začiatku kvitnutia (BBCH 61).

ICZ/2015/4046/vi

4/7

Etiketa schválená: 17.03.2016

Okrasné rastliny

Dávka vody: 1000 – 2000 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 15 x Interval medzi aplikáciami: 5 až 7 dní

Prípravok aplikujte na začiatku infekčného tlaku alebo pri výskyte prvých príznakov t.j. od rastovej fázy 1. pravého listu alebo vypučania trvácich drevín (BBCH 11) do konca vegetácie (BBCH 89) . Pri okrasných rastlinách do výšky 0,5 m aplikujte prípravok v dávke 2,5 kg/ha s 1000 l vody na hektár. Pri výške rastlín 0,5 m až 1,25 m aplikujte prípravok v dávke 3,75 kg/ha s 1500 l vody na hektár a pri výške rastlín od 1,25 m aplikujte prípravok v dávke 5 kg/ha s 2000 l vody na hektár.

Dub - škôlky, semenáče

Dávka vody: 200 – 600 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 3 x Interval medzi aplikáciami: 10 až 14 dní

Prípravok aplikujte po vyrašení od jari do leta.

Prípravok môže byť používaný v systéme ekologického poľnohospodárstva alebo v integrovanom systéme výroby ovocia, viniča a zeleniny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

V prípade jadrovín, egreša a okrasných rastlín konzultujte citlivosť plodín/odrôd s držiteľom autorizácie prípravku.

Použitie prípravku v systéme integrovanej ochrany rastlín konzultujte s držiteľom autorizácie. Pred ošetrovaním okrasných rastlín preverte citlivosť na menšom počte rastlín/menšej ploche. Na citlivých odrodách jadrovín môže ošetrenie spôsobiť hrdzovitosť šupky plodu.

Slnečné žiarenie alebo vysoká teplota v čase ošetrovania môže spôsobiť poškodenie rastliny. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Používanie prípravku s účinnou látkou síra nepredstavuje riziko vzniku rezistencie patogénov, voči ktorým je prípravok používaný. Síra patrí podľa FRAC do skupiny (M1) anorganických fungicídnych účinných látok (ako napríklad aj oxychlorid Cu), ktoré sa vyznačujú širokospektrálnym účinkom. Napriek tomu, že síra je dlhodobo používaná účinná látka, doteraz nebol zistený žiadny prípad rezistencie. Skupina FRAC vznik rezistencie na túto účinnú látku ani nepredpokladá.

VPLYV NA ÚRODU

Pri používaní v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na výšku ani kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri používaní v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely, domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky, ryby, ostatné vodné živočíchy, pre populácie dážďovky a pôdne makroorganizmy prijateľné.

Prípravok je klasifikovaný ako mierne nebezpečný pre populácie Typhlodromus pyri.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

ICZ/2015/4046/vi

5/7

Etiketa schválená: 17.03.2016

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby sa predišlo poškodeniu plodiny pri použití rovnakého aplikačného zariadenia, starostlivo vymyte miešacie a aplikačné zariadenie hneď po poslednej aplikácii. Čistou vodou vypláchnite nádrž, rozvod kvapalín a trysky. Zvyšok roztoku oplachovej kvapaliny vypustite a celé aplikačné zariadenie opäť prepláchnite čistou vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv,

Počas aplikácie používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku/rúško na ochranu dýchacích orgánov.

Spoločný údaj pre osobné ochranné pracovné prostriedky: poškodené OOPP (napr. roztrhnuté rukavice) treba okamžite vymeniť.

Postrekujte iba za bezvetria. Po skončení práce opustite ošetrované priestory! Osoby môžu vstupovať do ošetrovaných priestorov až po úplnom zaschnutí prípravkov aplikovaných na rastlinách (neplatní v oblasti využívanej širokou verejnosťou alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva, keď je vstup pre tieto osoby až o 2 dni po aplikácii). Pri celodennej práci v ošetrených porastoch sa odporúča používať rukavice. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Pokiaľ nie je používaný ochranný odev pre jedno použitie, tak pracovný/ochranný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie OOPP, ktoré nie je možné prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom/pracím práškom). Pri praní/ošetrovaní/ čistení textilných prostriedkov postupujte podľa piktogramov/symbolov, ktoré sú umiestnené zvyčajne priamo na výrobku. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky.

Prípadný požiar je vhodné hasiť hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu používať iba vo výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie ako silný prúd vody. Vodu používať iba v tých prípadoch ak je dokonalo zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne z priestoru požiaru do okolia a najmä, nevnikne do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu. Pri požiarnom zásahu musia byť použité dýchacie prístroje s izolovaným dýchaním pretože pri horení vznikajú toxické plyny.

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z etikiet alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii:

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný kľud. Dopravte postihnutého mimo ošetrovanú oblasť.

Po zasiahnutí pokožky:

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite

Po zasiahnutí očí:

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte priestor pod viečkami aspoň počas 10 minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, treba ich zlikvidovať.

ICZ/2015/4046/vi

6/7

Etiketa schválená: 17.03.2016

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku s ktorým postihnutí pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (aj event. Následnú terapiu) môžete konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel: 02 / 54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v suchých, zamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, dezinfekčných prípravkov, hnojív a obalov od týchto látok pri teplotách od 0 až do +40°C. Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Palety podľa možností neukladajte na seba. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúca informácia spoločnosti Agrostulln GmbH

SULFURUS môže byť bez problémov kombinovaný s mnohými známymi prípravkami na ochranu rastlín. Pri miešaní najskôr vlejte komponenty zmesi do nádrže postrekovača naplnenej vodou do troch štvrtín jej objemu. Potom pokračujte ako už bolo uvedené v odstavci príprava postrekovej kvapaliny. Miešateľnosť zamýšľanej kombinácie prípravkov zistite pred aplikáciou vykonaním testu kompatibility s malým množstvom všetkých prípravkov. Nemiešajte prípravky, ktoré sú olejovité! Neaplikujte na porasty, ktoré sú postihnuté akoukoľvek formou stresu. Pripravenú zmes okamžite spotrebujte! Používateľ zodpovedá za všetky riziká súvisiace s miešaním prípravku a s používaním týchto zmesí. Výrobca ani distribútor neprijímajú v takýchto prípadoch žiadnu zodpovednosť.

Zodpovednosť: Aplikácia tohto produktu je vykonávaná mimo našu kontrolu, akceptujeme iba zodpovednosť na stabilnú kvalitu. Pri správnom skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch si prípravok zachováva plnú biologickú účinnosť v priebehu 2 rokov. Výrobca však nemôže ručiť za škody, spôsobené neodborným používaním a skladovaním, ktoré nie je v súlade s príslušnými predpismi.

ICZ/2015/4046/vi

7/7